PDA

View Full Version : Thắc mắc lập trình C#Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

 1. Cách lấy ra ngày từ dateTimePicker để tính thăm niên?
 2. mặc định màu chữ trong richtexbox với lập trình C#
 3. Hiển thị định dang 'money' ra textbox với lập trình C#
 4. cách đóng gói chương trình với CSDL ( Access , SQL )
 5. Thay đổi phương thức tìm kiếm cho listItem của autocomple trong combobox
 6. Thuật toán so sánh giữa 2 đối tượng thời gian như thế nào là nhanh hơn
 7. Sử dụng biến cục bộ trong lập trình C#. Mình sai ở đâu??
 8. Xử lý lỗi đối với ký tự đặc biệt trong câu lệnh SQL?
 9. Graphic Lưu GraphicsPath thành file BMP(bitmap)
 10. Database Làm sao định dạng ngày tháng dd/mm/yyyy trong SQL Sever 2005
 11. Định dạng hiển thị cho textbox trong lập trình C#
 12. Graphic Đổi màu trong DirectX với lập trình C#?
 13. Cấu hình máy chủ SQL Server 2005 trong Winform
 14. Xây dựng nút Back để gọi Lại Form trước đó với lập trình C#
 15. ADO.NET Update dữ liệu vào Datasource bằng sử dụng ADO.NET trong lập trình C#
 16. cách ghi dữ liệu vào file trong c#
 17. Socket Làm thế nào để thay đổi sock, proxy trong lập trình C#?
 18. Graphic Lỗi giao diện WPF trên VS 2010?
 19. Thiết lập ngày,tháng,năm với datimePicker
 20. play nhạc bằng ax windows media trong Visual C# như thế nào?
 21. Sử dụng UserControl để đếm số thứ tự ?
 22. ADO.NET Không update được trên nhiều table
 23. chạy tới 10 sẽ thực hiện lệnh đóng form?
 24. Database load dữ liệu từ access lên listview với lập trình C#?
 25. hiện bảng thông báo trước khi xóa dữ liệu
 26. Cách in vào một vị trí chính xác lên một mẫu giấy?
 27. Tạo form cấu hình sql server khi chương trình chạy lần đầu?
 28. Xây dựng chức ănng Upload File trong MutilView với lập trình C#?
 29. Bài toán : Nhập vào n số nguyên dương, tìm số lớn nhất - nhỏ nhất
 30. Sử dụng enable/disable button với lập trình C#
 31. Làm sao nhận biết được 1 thread đang hoạt động và kết thúc.
 32. Kiểm tra Mdi form được đóng hay mở lên?
 33. Add từ listBoxA sang listBoxB trong 1 form, làm sao chặn lỗi
 34. Hiển thị từ phải sang trái trên TextBox với lập trình C#
 35. Cách lấy thông tin use CPU của các process?
 36. Làm sao để thoát ra 1 lần 2 lệnh for
 37. Xây dựng history bằng listbox với lập trình C#
 38. phân biệt giữa reference type và value type trong lập trình C#
 39. Chạy 1 ứng dụng bên trong form với lập trình C#?
 40. Xác định số nguyên dương với lập trình C#
 41. Gửi mail bằng giao thức SMTP với lập trình C#?
 42. Hiển thị Tên Item trên ListView với lập trình C#
 43. Tạo NotifyIcon giống như Unikey với lập trình C#
 44. Database lấy dữ liệu từ ListBox ra textbox Trong C#
 45. ADO.NET Invalid SQL statement; expected 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT', or 'UPDATE'
 46. Xác định ID của truy vấn hiện thời - Lấy Id Sau khi Insert vào database???
 47. Lấy giá trị từ câu lệnh commandtext gáng cho 1 biến thế nào
 48. Database Xác định dòng đang select trong listBox?
 49. thuật toán biến đổi từ string thành dòng lệnh
 50. Cách sử dụng using trong C# như thế nào?
 51. Làm thế nào để đọc, lọc dữ liệu từ file txt
 52. Cách tạo form kết nối database bằng file App.config
 53. Sinh mã số tự động với lập trình C#
 54. Xin tài liệu và hướng dẫn sử dụng DevExpress
 55. Kill một file dll đang chạy như thế nào?
 56. Làm thế nào để giải mã MD5 và load dữ liệu lên datagridview?
 57. printdocument trong webbrowser
 58. ADO.NET Lỗi câu khi thực hiện câu truy vấn
 59. Ý nghĩa từ khóa this trong lập trình C#???
 60. Cách sử dụng sql sever 2008 SP1 trong bộ VS2010
 61. Thuộc tính transperent của control trong lập trình C#
 62. Cài đặt ứng dụng sử dụng SQL server giữa 2 máy trong mạng LAN
 63. Cách save dữ liệu trên richtextbox vào file .txt?
 64. Tạo Cryal Report trong lập trình C#
 65. Không load được dữ liệu vào crystal
 66. Lỗi khi mở ct có kèm sẵn CrystalReport
 67. làm sao xác định checkbox đã đc checked hay chua từ 2 form khac nhau!
 68. Database Cách xuất CSDL dạng file sql trong SQL 2005 ntn???
 69. Nhận dạng OCR, số hóa dữ liệu. Chuyển ảnh scan sang văn bản?
 70. Lưu văn bản Word vào Database???
 71. Làm sao để change phím Ctrl + C = 1 phím khác?
 72. Đưa dữ liệu ở DevExpress sang ChartControl?
 73. Làm thế nào để làm mất thanh tiêu đề của form
 74. sử dụng postback trong httpwebrequest, httpwebresponse để lấy source trang web?
 75. Làm thế nào để xác định giữa Parent và Child node trong TreeView?
 76. Save image qua đường dẫn. lỗi a generic error occurred in gdi+?
 77. Viết code trên Form và viết code trong class có gì khác nhau.
 78. Hiển thị tên đăng nhập lên thanh status trong C#
 79. Nhập code vào winform C# như thế nào?
 80. Load từ 1 form này sang form khác với lập trình C#
 81. Build ứng dụng đa ngôn ngữ bằng C# không hoạt động?
 82. Không load dữ liệu lên sau khi insert thành công?
 83. Làm sao tạo được một vạch ngang form?
 84. Lưu lại giá trị trên combobox mỗi khi chạy lại chương trình thế nào ?
 85. Hướng dẫn sử dụng help trong visual studio 2008
 86. Dùng regular expression làm sao lọc được ngày tháng năm ?
 87. Lỗi tính toán với kiểu double hoặc float?
 88. Tạo file setup chạy được trên Windows 7 x64
 89. Cách lấy dữ liệu từ listview vào textbox trong lập trình C#?
 90. Cách sử dụng IWMPSettings trong lập trình C#?
 91. Tài liệu hay giáo trình về mô hình 3 lớp. Ai có share cho mình với
 92. Load data từ table trong MSSQL vào Combobox
 93. Tự động update database trong lập trình C# thế nào ?
 94. câu lệnh for có quy luật như thế nào?
 95. làm thế nào để kết nối SQL SERVER trong lập trình C#
 96. Viết game bắn gà trong lập trình C#. Xin mọi người hướng dẫn
 97. Cách đóng gói phần mềm có sử dụng Crystal Report?
 98. Lỗi gọi hàm với parameter có type char
 99. Viết phần mềm trắc nghiệm bằng C#
 100. Tao entity cho bảng có khoá ngoại trong lập trình C#
 101. Database cách tạo trigger kiểm tra duy nhất như thế nào?
 102. Phần mềm quản lý phân xưởng may. Mong mọi người giúp đỡ.
 103. xuất dữ liệu từ sql server 2k5 sang excel với kiểu dữ liệu NGÀY
 104. Database Lỗi "unhandled exception has occurred in your application" sau khi đóng gói phần mềm
 105. Chuyển đổi cơ số các hệ đếm trong lập trình C#?
 106. Cập nhật DataGridView dựa vào giá trị lựa chọn ComboBox?
 107. Tìm phần tử nhỏ nhất của mảng 1 chiều trong C#,xin hỏi lỗi sai?
 108. làm chữ giống word art trong lập trình C#
 109. Database Cách mã hóa dữ liệu trong sql 2008
 110. Sử dụng đường dẫn tương đối trong c#?
 111. Database In hóa đơn ra 1 file văn bản với lập trình C#
 112. Lỗi: Index was outside the bounds of the array
 113. cách viết phần mềm giống Destroy Desktop(đập phá Desktop) với lập trình C#
 114. Mở và đọc Inbox của email bằng C# như thế nào?
 115. Không cho sort khi Click lên ColumnHeader của DataGridview?
 116. Bị lỗi khi nhúng file html, javascript vào Resources trong lập trình C#?
 117. Cách ghép 2 project thành 1 project làm như thế nào?
 118. Gọi biến public static từ 2 namespace khác nhau.
 119. Database XIN CƠ SỞ DỮ LIỆU MẪU "AdventureWorks" SQL 2008
 120. Cách đọc số tiền trên CrystalReport với lập trình C#
 121. Cách thêm items vào từng cột trong listview
 122. Chình sửa file App.config và thiết lập lần chạy đầu
 123. Game thêm ô lật bài cho games memory [Nội dung ko rõ ràng]
 124. bug "ThreadStateExcpetion was unHandled" với save file trong lập trình C#
 125. tài liệu về MS office xml format
 126. Graphic Cách thay đổi hệ trục tọa độ trong picture box với lập trình C#?
 127. Cách sử dụng tabcontrol để gọi 1 form như thế nào
 128. Graphic Đưa 1 trang HTML làm Wallpaper desktop
 129. Algorithm Gọi right menu của 1 file xác định trong ứng dụng
 130. Algorithm Tạo đối tượng, thay thế, và trích xuất dữ liệu trong Excel
 131. Lỗi The type or namespace name 'Form' could not be found (are you missing ...)
 132. so sánh không phân biệt chữ hoa với chữ thường
 133. tự động disable button khi chọn một đối tượng
 134. Ý tưởng làm chương trình quản lý quán cafe?
 135. Kiểm tra dữ liệu nhập vào textbox
 136. Format kiểu tiền tệ hiển thị trên Textbox trong C#?
 137. Xây dựng caculator theo mô hình 3 lớp
 138. Đưa dữ liệu Unicode vào database trong c#?
 139. Cách tính số năm thâm niên của nhân viên trong lập trình C#
 140. Kiểm tra checkbox để hạn chế số lượng chọn trong DatagridView ?
 141. Lấy dữ liệu trong Gird Control ( Devexpress)
 142. trừ so sánh dữ liệu ngày tháng như thế nào
 143. khai báo biến trong mệnh đề if bị lỗi!
 144. sự khác nhau giữa wcf va webservice ?
 145. Thiết lập icon cho các file do chương trình tạo ra (C#)
 146. làm sao đưa Dữ liệu vào textbox trong lập trình C#
 147. Cách tạo form giống Firefox 4 với lập trình C#
 148. ListView tự động cập nhật dữ liêu hiễn thị khi có sự thay đổi dữ liệu trong SQL
 149. Tạo chuyển động của đối tượng trên form với lập trình C#?
 150. Thiết kế textbox chỉ nhập dc 1 dấu '.', '-'
 151. Hàm cho dừng lại chương trình vài giây trong C# ?
 152. thêm một cột checkbox trong listview
 153. Tạo form có kích thước cố định trong lập trình C#
 154. ADO.NET xử lý sự kiện trong listbox với lập trình C# như thế nào ?
 155. Lỗi An unhandled exception of type 'System.Threading.ThreadStateException'
 156. Làm thế nào 1 button thực thi 2 sự kiện
 157. Xây dựng Form cấu hình sql server với lập trình C#
 158. cách sử dụng đường dẫn tương đối trong lập trình C#
 159. Database tác dụng của file app.config
 160. Sự kiện chọn các chữ trong Richtextbox
 161. Code xử lý menu lệnh Undo và lệnh Custom trong chương trình xử lý ảnh
 162. ADO.NET Cách đóng gói phần mềm có chứa cơ sở dữ liệu?
 163. Database tự đông attach cơ sở dữ liệu khi setup
 164. Tạo Calendar trong winform với lập trình C#
 165. Algorithm Nhận SMS thông qua GSM modem bang C#
 166. Algorithm Phạm vi biến trong lập trình C#?
 167. Cách viết một chương trình gen code?
 168. Algorithm Thông Tin Góp ý cho Ứng Dụng Quản Lí Sinh Viên.
 169. kiểm tra mã sản phẩm trong database?
 170. ADO.NET Xử lý các item trong listbox như thế nào ?
 171. Vấn đề khởi tạo thành phần Document của đối tượng WebBrowser
 172. Không cho nhập kí tự "-" vào textbox
 173. Không tạo được file MDF với SQL Express trong VS 2008
 174. Tạo report chi tiết hóa đơn với lập trình C#
 175. đưa 2 table vào 1 datagrid với lập trình C#?
 176. Cách làm việc với các hàm Asynchronous trong lập trình C#
 177. Có thể Decomplier file .exe viết bằng C# đã bị Obfuscated không?
 178. Tạo màn hình hiển thị "Please wait" trong khi chương trình đang xử lý
 179. Database lệnh c# tìm tất cả server của sql
 180. Khai báo get set trong lập trình C# có lợi gì?
 181. code liệt kê ra các server có trong hệ thống
 182. Lấy dữ liệu với ĐK là 1 dataTable
 183. Làm sao để không hiện dữ liệu dòng đầu tiên của 1 combobox
 184. Sửa giá trị của phần mềm khi đã đóng gói thành file exe
 185. kiểm tra điều kiện khi sử dụng ExecuteScalar ko bị System.DBnull?
 186. Chèn nhạc nền cho form c# như thế nào?
 187. Database Làm thế nào để Update DL trong GridView bằng nút bấm ngoài GridView
 188. Database Load database access lên listview trong lập trình C#
 189. Chỉ cho nhập 1 khoảng số cụ thể vào textbox trong lập trình C#?
 190. Game code game tank sử dụng XNA. Giúp mìn sửa lỗi
 191. Database Cách nhúng lệnh SQL vào C# như thế nào?
 192. Cách tính thông số dung lượng mạng internet
 193. cách bắt sự kiện "clipboard_changed" trong lập trình C#
 194. Database Cơ sở dữ liệu nhỏ cho chương trình C#
 195. Tách 1 đoạn nhạc bất kì ra khỏi bài hát bằng C#
 196. Database Lỗi không tìm thấy Table[0] trong DataSet
 197. ADO.NET Cách Insert dữ liệu từ gridcontrl devexpress vào database?
 198. parameter của Point Object có ý nghĩa gì?
 199. Đọc/ghi dữ liệu qua serial port bằng C# như thế nào?
 200. Cách sử dụng OpenFileDialog trong lập trình C#
 201. Method SendMessage của thư viện user32.dll?
 202. Thiếu ứng dụng về ASP trong Visual C# 2008?
 203. Xây dựng nút ẩn hiện form giống IDM?
 204. Làm cái control hiển thị giờ giống như của bác 444plus?
 205. VS 2008 không mở được project
 206. Cách sử dụng Proxy cho WebBrowser control
 207. Memory Leak trong lập trình C#?
 208. ADO.NET Lỗi not all code paths return a value ! giúp em với
 209. Trong c# có toán tử ?? không
 210. Visual C# 2008 có crystal report ko?
 211. Lấy ra 1 dòng dữ liệu từ chỉ mục trong datagrid
 212. Lỗi: the key combination is bound to command which is not currently available?
 213. Cách đọc và ghi file trong win form
 214. Socket Lỗi Login webform từ winform bằng HttpWebRequest
 215. Số kết nối đến một TcpListener là bao nhiêu ?
 216. Lỗi khi tạo 2 project trong cùng một solution ??
 217. Số lượng từ khóa của ngôn ngữ lập trình C#
 218. ADO.NET Xử lý lỗi InvalidOperationException was unhandle
 219. ADO.NET Maximize các cửa sổ con trong MDI Form
 220. Duyệt qua tất cả ComboBox, và lấy hết các giá trị đc chọn????
 221. Việc gộp thuộc tính abstraction với inheritance vào làm một trong C# có sai không?
 222. Sắp xếp ma trận giống như đưa về ma trận tam giác
 223. Làm sao để chạy ứng dụng duy nhất?
 224. Algorithm chia 2 số thực kết quả với độ chính xác cao
 225. Database Đọc file index của chuẩn Dict!
 226. Không xem được kết quả của chương trình
 227. ADO.NET Cập nhật dữ liệu qua lại giữa 3 form ?
 228. Database tài liệu về phân quyền trong sql server
 229. Xây dựng hàm chung để hiển thị data trên listview
 230. Kiểm tra va chạm trong C#
 231. Duyệt Ảnh hồ sơ lên Winfrom trong lập trình C#?
 232. Truy cập vào thuộc tính values trong kiểu dữ liệu Dictionary
 233. Cộng Dữ Liệu kiểu Số rồi đưa vào textbox![Ko viết tắt]
 234. Database phân biệt quyền user và login trong sql server
 235. Hàm kiểm tra đăng nhập trong lập trình C#
 236. Cài phần mềm Viết trên Framework 4.0 cho win XP??
 237. thực hiện tìm kiếm giống như win 7 trong lập trình C#
 238. Cách gửi và nhận dữ liệu sử dụng RtpPratical, RtpSession
 239. Graphic Đổi màu của hình từ từ theo thời gian trong C#?
 240. Làm thế nào để convert tất cả kí tư đặc biệt của Html sang kí tự thường
 241. các đọc ghi file app.config như thế nào?
 242. sử dụng property trong lập trình C# như thế nào?
 243. ADO.NET Cách trình bày dạng lũy thừa trong textbox
 244. set bit cho từng pixel trong ảnh BMP
 245. Code kiểm tra đối tượng đã tạo hay chưa trong C#
 246. Socket Start() của lớp Tcplistener | Only one usage of each socket address
 247. Xử lý chữ ký điện tử trên file pdf như thế nào?
 248. Cách làm 1 chương trình portable trong C#
 249. Game Tổ chức cây trò chơi TicTacToe như thế nào?
 250. ADO.NET Không tạo được projec C# trong VS 2k8