PDA

View Full Version : Thắc mắc lập trình shell Linux 1. Bài tập lập trình shell trong linux
 2. Mô tả quá trình bootlog trong linux?
 3. Cách cài đặt GCC trên Linux Kernrel ( không có Xwindows )
 4. Từ Ubuntu - Fedora Có thể Boots vào Linux Kernel không ?
 5. Lập trình shell trên linux về spam mathguard
 6. Câu lệnh setenv trong Ubuntu ?
 7. Embedded system Busybox Là gì vậy ?
 8. cd /dev/hdb Trong Linux Kernel
 9. Học cách viết .patch cho Makefile ?
 10. Shell: Độ ưu tiên của lệnh shell giao tiếp qua pipe
 11. Đặt biến môi trường cho makefile ?
 12. Hiển Thị Các Hàm Được Export Trong Linux Share Library
 13. Lệnh để gỡ bỏ module - Lệnh đối ngược với modprobe
 14. Cách chạy lệnh source để environment variable trên toàn hệ thống [ubuntu]
 15. Câu lệnh mknod 1 Module ?
 16. Cài đặt FirmWare cho USB Wifi zd1211 Trên Linux kernel 2.6.22
 17. Cách load Driver Trong Linux khi có file firmware
 18. lệnh dmesg |grep zd1 trong linux
 19. Cách System Trace trong Linux ?
 20. Complie gtk trên linux ??
 21. cấu trúc case "$1" in esac trong shell ?
 22. cấu trúc if trong Shell Programming ?
 23. lệnh MOUNTED=`cat /proc/mounts | grep "$1"` trong shell code
 24. Cách setup TFTP server trên Ubuntu ?
 25. Sử dụng git có giao diện trong Ubuntu ?
 26. cấu trúc shell programing 'ls 2> /dev/null` ?
 27. Hiểu Cách Viết 1 Hàm Shell Programing ?
 28. Cách sử dụng vi Trong Linux ?
 29. Sự khác nhau giữa thư viện mingw-x-bootstrap và mingw-x-gcc ??
 30. File .m4 trong Opensource project ?
 31. CMake khác gì so với make ?
 32. code đọc từng dòng của file lỗi 8: 8: not found?
 33. Tạo Thread Trong Shell Linux ?
 34. kiểm tra 1 số phải là số chính phương không
 35. Lỗi "File does not exist" trong shell
 36. ShellCode Vòng lặp For Duyệt qua tên từng file trong thư mục ?
 37. liệt kê tên các file .deb dependency ?
 38. lỗi cài đặt apt-get install netbeans ?
 39. Bài toán xác định group của User...gấp gấp
 40. Cách sử dụng wpa_supplicant trong ubuntu như thế nào?
 41. trong class std::string lấy chuỗi phân cách khoảng trống
 42. Viết chương trình bash shell Nhập vào 1 đường dẫn file, in ra phân quyền trên file đó
 43. Phần mềm Hoặc lệnh shell search word trong 1 directory?
 44. Gửi file sử dụng lệnh scp như thế nào?
 45. Tìm group theo GID nếu thấy xuất ra members
 46. CentOS : không tắt được máy với lệnh shutdown - h now
 47. Sửa Code lập bảng cửu chương lập trình shell??
 48. CenOS. không chạy được Add/Remove control
 49. chuơng trình liệt kê thư viện phụ thuộc
 50. làm sao vim trên Windows hiển thị được file unicode????
 51. CenOS. không chạy được lệnh useradd
 52. Viết chương trình shell tìm thư mục, nếu rổng in ra thông báo
 53. Chương trình kiểm tra xem 1 nhóm có tồn tại hay không?
 54. build và cài đặt Driver Tenda W541U
 55. Làm thế nào chạy 1 file .pdf từ dòng lệnh
 56. Shell có phải là ngôn ngữ lập trình hay không???
 57. kiểm tra quyền hạn của 1 user trên linux?
 58. Các thông số trong lệnh ps -A của ubuntu v11.10
 59. cách sử dụng lại Font của Window trong Ubnuntu
 60. Cài gcc, yêu cầu password nhưng không nhập được
 61. Sử dụng Timer với Python trên Ubuntu để 5p thì nó lại kết nối vào mysql và lấy dữ liệu về bằng cách nào?
 62. Cách in 1 danh sách từ 1 file có sẵn ra màn hình nhiều lần?
 63. Mã shell xác định vị trí và tính số lần xuất hiện của 1 từ trong văn bản như thế nào ?
 64. Cách đóng gói file .deb cho linux ubuntu như thế nào?
 65. Đọc một dòng bất kỳ trong file như thế nào ?
 66. Nhập tên user và liệt tất cả thông tin của user đó
 67. Cách xử lý json trên linux?
 68. Cách tìm kiếm chuỗi con trong một chuỗi lớn?
 69. So sánh 2 chuỗi trong shell script
 70. Viết chương trình bài trắc nghiệm bằng Shell
 71. Xuất danh sách các tiến trinh đang chạy
 72. Lệnh dùng để phát hiện thâm nhập mạng trong Linux (CentOS)????
 73. sắp xếp file theo dung lượng và ngày tháng
 74. tạo tiến trình và kết thúc tiến trình
 75. Rootkit và Chkrootkit Trong Centos , cách tạo và cài đặt rootkit vào máy?
 76. cách khai báo mảng trong shell?
 77. [syntax error] Cách sửa lỗi ARRAY trong bash script?
 78. Cách tạo 1000 user khác nhau?
 79. Cách debug shell Linux?
 80. Cách biên dịch nhân linux?
 81. Cài đặt Qt3 Designer CentOS 6.5
 82. Xin bài tập về môn Lập trình mã nguồn mở LINUX
 83. Lập trình webui tương tác với server linux.
 84. [Emacs] Gõ tiếng Việt trong emacs (Ubuntu 14.04)
 85. shell screipt tạo file trong thư mục con
 86. Cách nối nhiều files thành 1 file bằng Unix commands như thế nào?
 87. Lỗi khi truy cập đến từng phần tử trong array Shell Script
 88. Lỗi khi trừ số âm trong linux?
 89. Ai biết về makefile cho em hỏi cái.
 90. lỗi viết make file
 91. Hỏi về bài tìm xâu trong file
 92. Giúp về mảng (array) trong shell script...
 93. Lỗi chạy gcc trên unbutu 12.04
 94. xin code viết ngày giờ ,tháng năm hiện tại trên máy ,không nhập
 95. tính thời gian busy của 1 process
 96. Tuyển dụng it
 97. Bể phốt cho tầng hầm là gì.? Nguyên lý hoạt động.
 98. Tìm cộng tác viên lập trình trên linux
 99. CentOS7 cách khắc phục SIGABRT và....