PDA

View Full Version : Thắc mắc lập trình C/C++ trên LinuxTrang : [1] 2

 1. GCC là ngôn ngữ nào???
 2. Linux Programming | Cắt chuỗi thành nhiều chuỗi con
 3. lập trình C trên windows vad linux ???
 4. Muốn học lập trình C trên Linux, cần cài những chuơng trình gì ?
 5. Linux Programming | Inline assembly
 6. beginning with linux
 7. [Linux] Biên dịch chương trình C/C++ ra file .so hoặc .a, .la
 8. Tool đánh giá project C/C++ trên Linux
 9. Tạo giao diện đồ họa trong lập trình C trên linux
 10. Học Linux ở Việt Nam
 11. [C++][Chuyên đề] GUI programming with wxWidgets
 12. Xin code về việc viết driver chuột cho linux
 13. Lời gửi tới các cư dân hành tinh Linux T_T
 14. lập trình multithread trong Linux
 15. Hỏi về complier KDevelop
 16. lap trinh C/C++ trong HDH Linux
 17. hỏi về dịch C trên linux
 18. build source code sử dụng makefile trong VC++?
 19. Địa chỉ segment của tiến trình trong linux?
 20. Thực hư việc chạy C# trên Linux thế nào?
 21. Lập trình socket trong C trên Linux ?
 22. Lập trình hệ thống trong Linux, ngôn ngữ c/c++
 23. Giải giúp bài tập lập trình shell trong linux
 24. Lệnh xóa bộ đệm bàn phím trong Linux, có ai biết chỉ giúp?
 25. Graphic trên linux | Đồ họa trên linux?
 26. Tạo menu C++ trên Linux có giao diện GUI
 27. Sự khác nhau khi lập trình C trên Linux và windows
 28. Lập trình C trong linux. Cách biên dịch chương trình C trên Linux như thế nào?
 29. Thư viện stack trên linux lỗi passing argument 2 of 'push' from incompatible pointer type
 30. Sách hướng dẫn tạo makefile?
 31. Linux programming | SIMULATOR FOR PROCESS SYNCHRONIZE
 32. Làm sao lập trình trên linux
 33. Tạo server Torrent trên hệ điều hành linux ?
 34. Lập trình Linux connectsock() function trong lập trình socket
 35. compile gtk+ trên Windows như thế nào
 36. Lập trình C trên Linux. Không hiểu ý nghĩa đoạn code
 37. Linux Library Auto-Creator
 38. Kỹ thuật C++ #define GNU/Linux
 39. Lập trình C++ xvid.h trong linux?
 40. Kỹ thuật C++ Cài đặt FFMPEG trong linux?
 41. Cơ chế làm việc của Unikey trên Linux ?
 42. Cách biên dịch XUnikey trên Linux
 43. Thư viện #include <X11/Xlib.h> Trong Linux ?
 44. các lệnh trong cygwin(gia lap linux)
 45. Play file âm thanh trong Linux như thế nào?
 46. Tạo makefile để biên dịch chương trình C trên linux?
 47. Lập trình C Lập trình shell trong Linux
 48. Source code build trên Ubuntu có chạy được Trên Linux Kernel không ?
 49. cannot connect to X server QT Programing
 50. Trình soạn thảo lập trình C/C++ trên Linux!
 51. Thắc mắc về lập trình trên ubuntu 10.10
 52. Lập trình C chạy file bash từ source code c
 53. Cách Xem Phiên Bản của Glibc trong Linux ubuntu ?
 54. Trình biên dịch C trong Linux
 55. Lập trình song song với PVM và MPI trong Linux
 56. Bài tập C Hàm thư viện trên linux - window
 57. Lập trình C mã nguồn trong linux ở thư mục nào
 58. Lập trình C++ convert mã php sang C/C++
 59. Sử dụng GCC trên Ubuntu như thế nào?
 60. Lỗi undefined reference khi biên dịch C/C++ trên Linux
 61. gcc 4.4.5 lỗi undefined reference to `__stack_chk_fail
 62. "fatal error: conio.h: No such file or directory"-->>Help me!!!
 63. Biên Dịch Linux Với ToolChain mips-linux-gnu- và Qemu
 64. Lập trình C Những chú ý khi lập trình C trên linux !
 65. Biên dịch chương trình chứa thư viện mysql
 66. Sử dụng QtTest để test tốc độ của chương trình ?
 67. QT Cross-platform Chụp ảnh trang web với nhiều định dạng
 68. Lập trình C Sự khác nhau giữa strsep() và strtok()?
 69. Biên dịch Makefile ghi log ra text ?
 70. Chạy App QT Qua Direct FrameBuffer và không qua Direct FrameBuffer ?
 71. -qt-kbd-usb trong Qt 4.7.1 every-where ?
 72. Hiểu thế nào về File .mk trong khi biên dịch bằng gcc
 73. Phần mềm QT creator bị lỗi và k cài được netbeans
 74. Cách xài ubuntu server như thế nào?
 75. mips-linux-gcc không nhận /usr/include/ mặc dù đã cài đủ thư viện
 76. Cách Kiểm Tra 1 File Binary Được Build = ToolChain nào ?
 77. Ebook Development DirectFB on Qemu-Arm
 78. Đặt ld đến thư mục chứa file .so ?
 79. add include Directory vào gcc
 80. Tìm Thư Viện sqlcli.h, sqlcli1.h ?
 81. Hiểu Cách Viết file configure ?
 82. Nén Thế nào để vẫn còn nguyên Symbolic ?
 83. Lỗi could not read symbols: File in wrong format
 84. Kỹ thuật C++ Tiếng việt trong lập trình QT?
 85. --help trong commad line
 86. Lỗi khi chạy Direct Framebuffer ?
 87. [QtEmbedded]Connect QWSServer::keymap to Remote Control
 88. đổi keymap của QWSKeyboardHandler ?
 89. Lập trình C lấy giờ hệ thống ở mức thấp không sử dụng thư viện nào? Nhờ mọi người giúp
 90. Splash Button, Screen trong Qt FrameWork ?
 91. Mã nguồn C Lỗi Send voice qua QTcpSocket không hoạt động?
 92. Kỹ thuật C Bài tập danh sách liên kết đơn, liên kết đôi trên linux [Chia sẻ]
 93. Q_IMPORT_PLUGIN(qcncodecs) nghĩ là gì?
 94. Lập trình C Bắt đầu lập trình c trên linux như thế nào?
 95. Unknown argument qt-kbd-usb qt-kbd-tty qt-mouse-pc trong Qt 4.7.1
 96. Lỗi .pch/QtGui: No such file or directory | Biên dịch FreeType trong GCC
 97. Lỗi Gcc error: invalid use of incomplete type 'struct ....'
 98. Viết Giao Diện Phần Mềm bằng Flash, Core viết = C
 99. Lỗi không tìm thấy thư viện gtk/gtk.h
 100. Cách Debug Kernel Module trong Linux ?
 101. Tool hỗ trợ lập trình C trên Linux
 102. Streamming Video Sử dụng Qt nokia ?
 103. Gõ lệnh Configure trên Windows
 104. Lỗi The system cannot find the file specified khi sử dụng Qt add in VS 2008
 105. Lỗi mã 127 error khi build project với qt trên ubuntu
 106. Hàm tương tự WaitforsingObject trong Qt framework
 107. Cách sử dụng phần mềm automake ?
 108. Xử lí âm thanh trong C, làm thế nào để phát âm cho từ điển?
 109. Import file .H vào code block trong ubuntu
 110. Hàm lấy địa chỉ IP LAN trong Qt - Nokia ?
 111. Lập trình C Gửi nhận tín hiệu initial và normal trong linux
 112. Cách sử dụng Text to Speech trong C/C++
 113. Lập trình C Tra cứu các API function trong lập trình C (Linux platform)
 114. thư viện sys/types.h,sys/shm.h Ubuntu 10.10 ?
 115. Kỹ thuật C Lỗi segmentation fault xảy ra khi nào ?
 116. Xử lý 2 tiến trình bằng Message Queue trong lập trình C?
 117. Lỗi the inferior stopped because it recieved a signal from operating system Trong Qt?
 118. Lập trình C Unsigned int to double sử dụng dấu chấm động!
 119. Nhân 2 ma trận từ file trong lập trình C trên Linux?
 120. Lập trình C dùng message queue để giao tiếp giữa 2 quá trình trong C?
 121. SendKey đến cửa sổ ứng dụng = Qt ?
 122. sự khác nhau giữa QListView và QListWidget ?
 123. Opensource hỗ trợ Download Trên Linux ?
 124. Lập trình C Thực hiện bài toán dùng message queue để giao tiếp giứa 2 quá trình.
 125. Hàm int void FD_SET(int fd, fd_set *set); dùng để làm gì?
 126. Lập trình C làm thế nào để tạo độ ưu tiên cho các phép toán
 127. Lập trình thiết bị điều khiển từ xa cho Linux Kernel ?
 128. Mã nguồn C Lỗi Xây dựng từ điển dùng B-Tree bằng lập trình C trên linux?
 129. Từ Makefile và source code --> include tự động vào Eclipse ?
 130. makefile được sinh từ automake Reverse về makefile.am ?
 131. Linux Multi-process synchronization ?
 132. Gcc Báo lỗi Clock skew detected
 133. Add thêm Search path cho static lib .a của gcc ?
 134. Bật tắt máy tính qua mạng LAN ?
 135. Bài tập C Chuyển code C sang Assembly
 136. Hàm os_memset của Linux có nhiệm vụ gì?
 137. Bài tập C Bài toán nhập xuất 2 số nguyên viết bằng code assembly
 138. Tạo cây tiến trình theo sơ đồ logic
 139. Từ địa chỉ MAC lấy ra địa chỉ IP LAN ?
 140. Kỹ thuật C++ Không thể fix form khi đã fix file .ui trong project (in QtCreator)
 141. Từ WCHAR* convert sang QString
 142. Truyền tham số là 1 class vào QThread::start()?
 143. QString lưu và hiển thi chữ unicode ?
 144. tìm source apt-get của ubuntu - debian ?
 145. Chuyển từ file. lib->.a như thế nào?
 146. Kỹ thuật C Xây dựng lại hàm malloc. Viết như thế này có đúng không?
 147. Lập trình C lập trình C cho altera sử dụng công cụ nào???
 148. Hàm nội suy trong lập trình C/C++?
 149. Viết chương trình tương đương Lệnh “ps –A”, Lệnh “kill”
 150. Liệt kê tấ cả và dừng 1 tiến trình đang chạy thông qua ID
 151. Lỗi ký tự khi xuất trong lập trình C trên Linux
 152. Lập trình C++ Cách dịch chương trình bằng g++?
 153. Cách lấy số từ mảng 2 chiều
 154. Lập trình C++ lỗi fopen(ngram,r) failed No such file or directory trên Linux
 155. Mã nguồn C Lỗi định viết con shell nhưng bị lỗi segment fault
 156. file mã nguồn chứa tiếng việt lỗi font?
 157. Opensource để hiển thị PDF trên linux ???
 158. QtGui lỗi khi sử dụng Event của winAPI ???
 159. cách đặt Proxy cho apt-get install ???
 160. wxWidgets "cannot find -lwxmsw29u_core" khi build trên Code::Blocks
 161. Cách sử dụng libtool để Cross Compiler ???
 162. wxWindowDC không vẽ lên wxPanel trong sự kiện click wxButton
 163. Viết chương trình C dùng được pipes trong Unix
 164. JAMFile khác gì với makefile ?
 165. dùng ubuntu build Lỗi jpeg shared object trong BADA ?
 166. Thư viện crtdbg.h có tác dụng gì?
 167. Từ khóa restrict trong chuẩn C99 có nghĩa là gì?
 168. kiểu dữ liệu uint8_t trong BADA samsung ?
 169. sử dụng từ khóa @property trong objectiveC
 170. Cách tính tổng quãng đường bằng google maps ?
 171. trình biên dịch siêu nhỏ
 172. Lỗi cài toolchain của android trên ubuntu ?
 173. cách build libs C++ trên android ???
 174. cách Viết file config.guess ???
 175. Biên dịch apdfviewer trong source code của android ???
 176. Jni gọi hàm trong thư viện share library ???
 177. viết chương trình ko dùng thư viện stdio ?
 178. TrueType font và Type 1 font khác nhau như thế nào??
 179. Lệnh #pragma mark - View lifecycle trong Xcode Iphone có tác dụng gì?
 180. Tìm các số nguyên tố và in ra các số nguyên tố theo thứ tự từ 1 đến n.
 181. Chuyển từ int sang Osp::Base::String trong Bada ???
 182. [bada] thư viện static lib do gcc biên dịch ra trong app được biên dịch g++
 183. setjmp Trên bada SDK VS Toolchain
 184. Lỗi porting openjpeg-1.4 lên samsung bada ???
 185. bắt phím nhấn trong linux ???
 186. lỗi undefined reference to `_impure_ptr' trong bada ???
 187. [bada] ứng dụng linker static libs lồng nhau
 188. chuyển hàm FT_Get_X11_Font_Format của freetype sang bada
 189. cách sử dụng FTK embedded trong android SDK ??
 190. Lập trình C Số tương đương là gì? Cách lập trình c để tìm số tương đương
 191. Cách xoay Button trong file .nib?
 192. [JNI] Cách đặt biến toàn cục trong libs C ánh xạ trên JAVA ?
 193. xử lý sự kiện touch vào màn hình ???
 194. [JNI] Cách truyền Struct từ JAVA parameter xuống C++
 195. Thay thế từ khóa volatile trên NDK android
 196. Lỗi "No rule to make target" khi build JNI của android ???
 197. Chạy ứng dụng NDK trên android!
 198. Thay thế hàm sprintf trên Bada SDK 1.2.1 ???
 199. Bài tập C các phép tính trên phân số viết bằng C trên Linux. Mọi người sửa giúp mình với?
 200. Bản Ministro Qt Full cho android tải ở đâu?
 201. Qt lỗi please add a qt version in tools
 202. Code mã linux kernel có cấu trúc như thế nào?
 203. Lập trình C Tạo thư viện cho C trong ubuntu như thế nào?
 204. hàm malloc hoạt động như thế nào?
 205. Lập trình C in kí hiệu ô đen \xDB trong ubuntu bị lỗi hình ảnh
 206. Lập trình C Làm sao để viết chương trình tạo ra quá trình trong lập trình C trên Linux?
 207. Lập trình C dùng sqrt() trong C linux như thế nào?
 208. làm sao để lấy được argc và argv trong asm
 209. Lập trình C Lỗi dừng chương trình C khi chạy trên Linux
 210. Muốn học về Linux để phát triển theo hướng mã nguồn mở trên Linux thì phải làm những gì?
 211. cách biên dịch file.s ra dll hoặc .so
 212. Lập trình C hàm nào tương đương charAt(i) trong java
 213. Sử dụng hàm itoa trong Linux?
 214. Hiện tượng không tìm thấy cổng đã mở khi tắt shell?
 215. Lập trình C chương trình trao đổi bản tin text giữa hai máy tính thông qua TCP socket
 216. Lập trình C++ Bắt đầu học C++ trên ubuntu 11.10 thì cần những gì ?
 217. Tạo 1 request GET để lấy dữ liệu ứng với URL
 218. Kỹ thuật C Cách liệt kê các tập tin có filename ở dạng unicode trong một folder???
 219. GCC không hỗ trợ việc sinh code MIPS ?
 220. Bài tập C++ Đọc mã nguồn trang web từng dòng một bằng C++?
 221. Lỗi undefinded reference to Sum() xử lý thế nào?
 222. Bài tập C Trạng thái của chương trình được gọi từ process con
 223. Tạo chuơng trình cắt directories(foder) trong LINUX
 224. Lập trình C lỗi không tìm thấy gtk mặc dù đã cài?
 225. Dùng mảng một chiều để tạo thư viện lưu trữ các số vô cùng lớn
 226. Biểu thức chính quy ( Regular expression) trong lập trình C
 227. Chương trình cắt nối file viết bằng C trên linux !
 228. Lập trình C++ QCombobox không hiển thị dữ liệu từ Tableview ?
 229. lỗi khi undefined reference to `Tcl_CreateInterp' khi dùng thư viện TCL
 230. Cách xác định path trong 1 url bằng regular expression
 231. tìm tất cả các từ xuất hiện trong cả hai chuỗi cho trước trước
 232. Đọc thuộc tính file trong C trên Linux như thế nào?
 233. Lập trình C Xoá thuộc tính của file trên Linux?
 234. định dạng ELF có cấu trúc và tổ chức như thế nào?
 235. Bài tập C gọi chương trình ngoài để play liên tiếp các file nhạc?
 236. Gán nội dung file vào mảng trong lập trình C?
 237. Kỹ thuật C Lỗi không tìm thấy thư viện gtk.h?
 238. Lập trình C Sự khác nhau giữa hàm g_signal_connect và g_signal_connect_swapped?
 239. lỗi undefined reference gxx_personality_sj0 khi compile chương trình C++
 240. Lập trình C Mã hoá password bằng MD5 trên C Linux???
 241. Ghi số nguyên vào file bằng hàm int write(...) trong C linux?
 242. cách kết nối tới CSDL PostgreSQL bằng C trên Linux?
 243. Kỹ thuật C sử dụng menu để gọi các file .c khác trong GTK?
 244. GNU make là gì?
 245. Chuyển từ application sang service trong Linux cần lưu ý điểm gì?
 246. Lấy và insert dữ liệu postgresql bằng GTK
 247. Lập trình C++0x Lựa chọn công cụ lập trình nhúng trên ubuntu..!
 248. truyền biến vào lệnh PQexec() của Posgresql trong C
 249. Kỹ thuật C socket ( sys/socket.h) và GET (sau khi telnet + tên host)
 250. Lập trình C Làm sao ghi kết quả thực hiện lệnh vào file output??