PDA

View Full Version : Thắc mắc CTDL & Giải thuậtTrang : [1] 2 3

 1. Giải thuật cho cờ vua?
 2. Bảng băm (HashTable) thực hiện trên C
 3. Bài toán người du lịch sử dụng kỹ thuật nhánh cận trong lập trình C++
 4. Thuật toán tìm số nguyên tố?
 5. Phân biệt các cây Nhị phân như thế nào?
 6. Bài toán Game Of Life
 7. [Series] Cốt đờ Quán !
 8. Bài toán Đong nước môn Trí Tuệ Nhân Tạo
 9. bài toán mã đi tuần phải sử dụng thuật toán nào cho hợp lý?
 10. Giải thuật DFS và BFS trên C++
 11. Thuật toán nén adaptive huffman như thế nào?
 12. Stack Dùng Danh sách Liên Kết có template.Giúp mình sửa lỗi
 13. 2 môn cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật khác nhau như thế nào?
 14. thuật toán cho game 3 tu sĩ và 3 con quỷ
 15. Thuật toán vẽ đường tròn đơn giản tại sao lại lấy 8 điểm mà không phải là 16 hay 32?
 16. Chỉnh hợp chập k cua n phần tử..!
 17. Làm sao kết hợp bảng băm và cây AVL để viết từ điển
 18. Võ đường quán: Tuyển tập đề thi các kì thi Olympic tin học
 19. Đong z lít nước từ 2 can có thể tích là x lít và y lít
 20. Tạo danh sách sinh viên trên C++. Chỉnh sửa, xóa sinh viên thì làm thế nào?
 21. Thuật toán băm 1 chuỗi trong C như thế nào!
 22. Tính giai thừa trong lập trình C?
 23. " phát triển kiểu dữ liệu bảng băm với SKIPLIST"
 24. Làm sao để tính giai thừa n không dùng đệ qui, không vòng lặp, không goto?
 25. Tính định thức của ma trận bằng pp khử Gauss
 26. Sắp xếp nổi bọt trong danh sách liên kết đơn như thế nào?
 27. thuật toán tìm số nguyên tố nhỏ nhất có n chữ số
 28. Giải thuật xóa các phần tử trong mảng [Thảo luận]
 29. return "\5\3\8"(t[i]); trong lập trình C có nghĩa là gì vậy?
 30. Cách thức duyệt tiền tự trên cây khi duyệt từ con trái nhất rồi sang anh em ruột phải?
 31. Binary insertion sort, nhập đc các phần tử xong là nó đứng, ko ra j nữa
 32. Dùng danh sách liên kết để biễu diễn cây tổng quát?
 33. Cấu trúc dữ liệu so sánh giữa Red-Black tree và AVL tree. Ưu khuyết điểm như thế nào?
 34. Cấu trúc dữ liệu Thêm nút và In nút trong binary tree, ai giúp em với.
 35. Cấu trúc dữ liệu Không xuất được các phần tử ra màn hình
 36. Cấu trúc dữ liệu hàm in cây bị lỗi khi viết bằng class, ai giúp em với.
 37. Thuật toán C++ Bài toán quy đổi tiền bất kỳ ! Sao không chạy được quay lui !
 38. Thuật toán C++ Thuật toán cải tiến Dijkstra tìm tất cả đường đi ngắn nhất từ a đến b
 39. Đếm số nut lá của 1 cây nhị phân = hàm ko đệ quy
 40. Cấu trúc dữ liệu Tìm các phần tử tối đại trong danh sách số nguyên?
 41. Bài tập giải thuật Kiểm tra xem cây nhị phân có phải là 1 heap hay không?
 42. Bài tập giải thuật Cho 2 số A và B. Hãy tính chỉ số số học nhỏ nhất có thể đạt được
 43. Bài tập giải thuật Dùng hàm STACK để tính biểu thức hậu tố
 44. Cấu trúc dữ liệu Xoá 1 node có khoá là x trong danh sách liên kết đơn
 45. Cấu trúc dữ liệu Sử dụng Stack để khử đệ quy fibonaci?
 46. Giải thuật Cài đặt thuật toán tìm đường đi ngắn nhất của 2 đỉnh trên đồ thị với 3 cấu trúc dữ liệu đồ thị khác nhau !!
 47. Thêm phần tử vào list (danh sách) không được, tự động thoát. Cần giúp đỡ
 48. Bài tập giải thuật Chu trình Hamilton dùng stack khử đệ quy, mong mọi người giúp.
 49. Cấu trúc dữ liệu lỗi code sắp xếp phân đoạn cho dãy sinh viên theo chiều giảm dần của điểm tổng kết
 50. Tính kích thước 1 thư mục cho trước (dùng Design pattern Composite)
 51. Thuật toán C++ Câu lệnh để lấy thông tin từ file input.txt
 52. Độ chuẩn xác của thuật toán Rabin-Miller
 53. Thuật toán C++ Bubble Sort trên danh sách liên kết đơn thì xử lý như thế nào?
 54. Khai báo một struct trong 1 class như thế nào?
 55. Bài tập giải thuật kết quả trả về khi tính xác suất nhận dạng 1 chữ số trong mô hình mạng Bayes?
 56. Giải thuật Thuật toán xây dựng bộ câu hỏi tối ưu cho việc tìm ứng viên bí mật
 57. Cấu trúc dữ liệu đếm cha của nút lá [Tiêu đề chung chung, đã có nhiều]
 58. Thuật toán C cách tạo thư viện liên kết động DLL như thế nào?
 59. Chèn 1 node vào DSLK đôi (tăng dần ) để được 1 DSLK đôi ( tăng dần ) ?
 60. Cấu trúc dữ liệu Cách tạo danh sách liên kết mới từ danh sách liên kết đã cho như thế nào?
 61. Lý thuyết giải thuật Ứng dụng thực tiễn của Radix Tree
 62. Cấu trúc dữ liệu xoá tất cả các phần tử có khoá là x trong DSLK đơn
 63. Cấu trúc dữ liệu Không hiển thị kết quả tìm kiếm ở phần tìm kiếm nhị phân theo mảng??
 64. Cấu trúc dữ liệu Cho biết tổng cộng bao nhiêu byte lưu trong 1 cấu trúc (struct).
 65. Cấu trúc dữ liệu Chuyển các phần tử từ stack này sang stack kia như thế nào?
 66. Cấu trúc dữ liệu Đảo ngược thứ tự các phần tử trong dslk đơn
 67. Thuật toán Thuật toán Huffman trong việc nén ảnh như thế nào?
 68. Cấu trúc dữ liệu Mergesort bằng DSLK kép - Lỗi Mergesort.exe or any of the DLLs it has loaded?
 69. thuật toán dao động tắt dần của conn lắc đơn được cụ thể như thế nào?
 70. tìm số phép toán cơ bản nhiều nhất và độ phức tạp tiệm cận của thuật toán binarySearch
 71. tạo thư viện liên kết động DLL như thế nào?
 72. Cấu trúc dữ liệu Duyệt các phần tử bên phải của cây nhị phân
 73. Giải thuật gom từng cặp đôi một khác nhau các giá trị từ 1 tới n;
 74. Cấu trúc dữ liệu Phép chia sử số lớn sử dụng DSLK ?
 75. Cấu trúc dữ liệu Xoá 1 nút trong Cây Nhị Phân Tìm Kiếm
 76. Thuật toán Chu-Liu/Edmonds trong cây phủ tối thiểu
 77. Cấu trúc dữ liệu Đếm số phần tử trong cây nhị phân tìm kiếm, không Đệ Quy!
 78. Bài tập giải thuật Nhập xuất 1 cây nhị phân có n node
 79. Không Thêm được phần tử vào cây nhị phân tìm kiếm
 80. Thuật toán C# Tìm ma trận trực giao, tính độc lập tuyến tính, tìm ma trận sinh hệ thống
 81. Cấu trúc dữ liệu In ra tất cả giá trị ở mức k trong cây nhị phân
 82. Binary search tree với số lượng phần tử lớn bị stack overflow?
 83. Giải thuật Thảo luận giải Sudoku bằng phương pháp suy luận logic
 84. Giải thuật Thuật toán đếm số bit 1 trong 1 triệu kí tự (1 kí tự 8bit)
 85. đếm số tam giác trong ma trận tam giác [Đố vui]
 86. Tìm chuỗi con gồm các số giống nhau liên tiếp dài nhất của một chuỗi cho trước
 87. Thuật toán C++ Lỗi dừng nhập khi nhập vào masv là ‘*’
 88. Cấu trúc dữ liệu Tìm và in ra những học sinh nam có điểm TB>=8.0.
 89. Thuật toán C++ đếm số học sinh giỏi trong danh sách nối đơn
 90. Giải thuật Tìm tất cả các số lẻ có 4 chữ số biết rằng khi đảo trật tự chữ số thu đc1 số nto cùng nhau với số đã cho
 91. Bài tập giải thuật Thuật toán sơn màu từ cọ vẽ (Brushes Mask) Lập trình đồ họa
 92. Lỗi trong bài toán đổi độ C sang độ F
 93. Thuật toán C++ hàm đa thức nhiều biến(n biến) cùng các phép toán
 94. Giải thuật Giải thuật Bài toán Hệ Khóa chạy?
 95. Thuật toán Dùng thuật toán lót đá (tessellation) để vẽ hình nón, lập phương, cầu trong OpenGl
 96. Thuật toán C++ vẽ cube bằng gl_triangle của OpenGL (đồ họa)
 97. Thuật toán C Thuật toán mã thay thế đơn giản làm như thế nào?
 98. Bài tập giải thuật Xác định tọa độ 1 điểm trong openGL?
 99. Liệt kê tất cả cách đặt n dấu ngoặc đóng và n dấu ngoạc mở đúng đắn
 100. Thuật toán C++ Bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 đỉnh bất kỳ trong đồ thị n đỉnh
 101. Thuật toán C++ Tính tổng các ước là nguyên tố của số n
 102. Cách tính tổng giai thừa: S =1 + 3!+5!+7!...(2*n+1)!
 103. In ra các phần tử của mảng có chứa chữ số 3?
 104. Thuật toán C++ thuật toán heapsort được thể hiện bằng đồ họa ntn?
 105. Thuật toán chuyển dãy tăng giảm thành dãy tăng?
 106. Thuật toán C++ Tìm kiếm đồ thị theo chiều sâu - Không xuất được kết quả
 107. Thuật toán C++ Tìm kiếm đồ thị theo chiều sâu (Sử dụng Stack)- Không xuất được kết quả
 108. Thuật toán C++ Thuật toán AKT tối ưu hóa đường đi bằng cấu trúc cây
 109. Phép hợp tập hợp sử dụng danh sách liên kết đơn
 110. Thuật toán C++ Nhập xuất đồ thị bằng danh sách kề có hướng - Chạy không đúng kết quả
 111. thuật toán sắp xếp chuỗi như thế nào?
 112. danh sách tuyến tính là gì?
 113. Giải thuật ý nghĩa thực tiễn cảu các phép toán AND, OR,XOR,NOT
 114. Bài tập giải thuật Duyệt đồ thị theo DFS- không đúng kết quả
 115. Bài tập giải thuật Tìm số nguyên dương nhỏ nhất có đúng n ước số
 116. Thuật toán C++ Sắp xếp trong danh sách liên kết kép. Lỗi không xuất kết quả?
 117. Cấu trúc dữ liệu Khai báo cấu trúc dữ liêu trong đề tài quản lý vật tư, cần làm những gì??
 118. Thuật toán Thuật toán nào làm bạn cảm thấy khó hiểu nhất?
 119. Cấu trúc dữ liệu Xuất kết quả toàn màn hình ra 1 file .txt ai bik chia sẻ với
 120. Cách đánh số trên cây nhị phân cân bằng?
 121. Phân đoạn ảnh theo thuật toán Kruskal, mong mọi người thảo luận thêm?
 122. Thuật toán C++ chuyển đổi biểu thức từ dạng trung tố sang hậu tố bằng stack
 123. Thuật toán Tìm số nguyên tố dùng Metaprogramming template lỗi Fatal Error C1202?
 124. Vì sao Duyệt đồ thị theo chiều rộng không xuất ra kết quả?
 125. Cấu trúc dữ liệu Sự khác nhau giữa double queue và liên kết đôi?
 126. Thuật toán C Sắp xếp theo thứ tự tăng dần trên từng hàng matrix.
 127. Lý thuyết giải thuật kích thước của một cấu trúc thay đổi liên tục nay
 128. Thuật toán C bị lỗi sai kết quả và thoát khỏi chương trình khi in ra danh sách liên kết
 129. Thuật toán C Thuật toán logic các số nhị phân có hay không?
 130. Lý thuyết giải thuật bản chất của hàm perror trong thao tác với tập tin
 131. Lý thuyết giải thuật sự khác nhau cơ bản giữa stream va tập tin trong ngôn ngữ c
 132. Thuật toán Tìm đường đi giữa các điểm, sao cho không cắt nhau và bao phủ toàn bộ bàn cờ.
 133. thuật toán ghi nhạc lên đĩa CD sao cho số bài hát ghi được là nhiều nhất?
 134. Thuật toán fft có thể dùng với số mẫu lẻ được không
 135. Thuật toán C++ Truyền đan xen các gói tin và khôi phục gói bị mất
 136. Lý thuyết giải thuật Các cách biểu diễn cây nhị phân theo theo phương pháp giản đồ và dấu ngoặc lồng nhau?
 137. Thuật toán C++ thuật toán tra từ để viết chương trình từ điển AV trên C++?????
 138. Bài toán nổ mìn hoàn toàn mới. Xin giúp đỡ về thuật toán!
 139. Thuật toán C Thuật toán Weighted Intervals Scheduling dùng quy hoạch động?
 140. Giải thuật Chạy lại file exe khi CPU 100% như thế nào?
 141. Lý thuyết giải thuật ứng dụng thuật toán để giải các bài xác suất thống kê kho
 142. Lý thuyết giải thuật Cách random các trạng thái cho bài 8 puzzle
 143. Bài tập giải thuật Các câu hỏi phỏng vấn thường gặp
 144. Thuật toán C cách tính 2^n trong C như thế nào?
 145. Thuật toán C++ Bố trí phòng họp bằng quy hoạch động
 146. Thuật toán C++ Cách tính số các số chính phương từ 1 đến n ?
 147. Xuất dữ liệu dạng Hex ra console trong C++ ???
 148. những thuật toán nào có độ phức tạp là O(logn)?
 149. Thuật toán C xếp các số từ 1 đến 2n-1 sao cho không có tổng của một số số hạng liên tiếp chia hết cho 2n.
 150. lên học cấu trúc và giải thuật như thế nào ???
 151. Cấu trúc dữ liệu Tìm số mà hiệu của nó với tích các chữ số của nó là: Lớn nhất !
 152. Thuật toán C++ xuất 5 phần tử đầu tiên và cuối cùng trong linkedlist và binary tree
 153. Thuật toán C++ kiểm tra số đó đã tồn tại trong mảng đó chưa?
 154. Bài Toán “Trộn bài”: Tìm số phép trộn của một bộ bài
 155. Cấu trúc dữ liệu thuật toán tìm tọa độ xung quanh như thế nào?
 156. học giải thuật nên bắt đầu từ đâu?
 157. Cấu trúc dữ liệu Danh sách kiên kết đơn, kếp và vòng khác nhau như thế nào?
 158. Thuật toán Tính tổng các ước của n*(n+1)*(n+2), cách làm thế nào?
 159. Giải thuật Tìm số lần xuất hiện của 1 chuỗi trong chuỗi khác
 160. Thuật toán C++ Thuật toán sinh tổng con kế tiếp trong C++ như thế nào?
 161. Cấu trúc dữ liệu sử dụng danh sach liên kêt. in ra kết quả sai.
 162. Giải thuật Giải thuật Chia để trị, hướng đi với giải thuật này thế nào?
 163. Bài tập giải thuật Cài đặt hàng đợi bằng danh sách móc nối: ‘w’ is used uninitialized in this function [-Wuninitialized]
 164. Thuật toán C Hãy xếp 3n+1 số 1 lên ma trận 2nx2n sao cho nếu như xoá đi bất kỳ n cột và n hàng thì vẫn còn lại ít ra là một số 1?
 165. Bài toán sắp xếp quân hậu trên bàn cờ sao cho chúng quản lí toàn bộ bàn cờ.
 166. Thuật toán C Thuật toán kiểm tra có phải đồ thị euler?
 167. Cấu trúc dữ liệu Tìm giá trị gần nhất trong cây ?
 168. Thuật toán C++ NULL không được định nghĩa
 169. Lý thuyết giải thuật Thuật giải tìm đường đi ngắn nhất tửng đỉnh xuất phát qua tất cả các đỉnh và quay về chính nó như thế nào?
 170. Cấu trúc dữ liệu Chương trình minh họa danh sách liên kết c++
 171. Thuật toán C Cách tạo ID chứa nhiều thông tin khi struct chỉ còn có 4 bytes?
 172. Lý thuyết giải thuật Khai báo struct lưu trữ thông tin cá nhân không quá 68 bytes có được không?
 173. Cấu trúc dữ liệu Cách lấy từ Danh sách liên kết bỏ vào Cây AVL
 174. Xóa các node có cùng độ sâu trong cây BST như thế nào ?
 175. Bài toán mã đi tuần bằng thuật toán WARNSDORFF
 176. Cấu trúc dữ liệu Thuật toán chèn vị trí max hay min của 1 cây bst A bang 1 cây bstB có sẵnn
 177. Bài tập giải thuật Thuật toán Tìm kiếm, Xắp xếp trong liên kết đôi trong Quản lý hàng hóa?
 178. Thuật toán C++ Đưa Cây Huffman Coding Sau Khi Duyệt Và Xử Lý Ra Màn Hình
 179. Cấu trúc dữ liệu insert 1 góc khác trong cây nhị phân
 180. Giải thuật Trong kỹ thuật nhánh cận, cách tính cận cho các bài toán khác nhau như thế nào?
 181. Giải thuật Cách chèn một phần tử vào trước phần tử q trong dslk đơn.?
 182. Thuật toán C Con trỏ trong cài dặt hàng đợi dùng mảng.
 183. Thuật toán C cài đặt hàng đợi dùng mảng một chiều (cài đặt hàng đợi tuyến tính bằng mảng )
 184. Cấu trúc dữ liệu Cách xóa một Node bất kỳ trong danh sách liên kết đơn?
 185. Thuật toán C# Thuật toán chuyển ảnh bitmap 24bit về 8bit như thế nào?
 186. Bài tập giải thuật Tính diện tích phần giao, không giao nhau của 2 Hình chữ nhật
 187. Thuật toán C++ Cách kiểm tra một số có phải là số nguyên không?
 188. Thuật toán C++ Sắp xếp trong FILE(tập tin) bằng c++ như thế nào?
 189. Cấu trúc dữ liệu cài đặt cây nhị phân tìm kiếm bằng mảng ai biết chỉ với?
 190. Thuật toán C++ Sử dụng giải thuật di truyền (GP) để đưa ra một biểu thức chỉ toàn chữ số 1 và các toán tử + - * / với giá trị của b
 191. Cấu trúc dữ liệu Xóa một phần tử trong danh sách liên kết kép (DoublyLinkedList)
 192. Cấu trúc dữ liệu Hàm theta dùng tính góc trong quyển cẩm nang thuật toán (tập 2) Robert Sedgewick có nghĩa gì???
 193. Thuật toán C# Thuật toán alpha beta trong AI game cờ tướng
 194. Thuật toán C++ Sinh chuỗi thỏa mãn điều kiện cho trước về độ dài các từ trong chuỗi
 195. Thuật toán Thuật toán tìm chu kỳ của số hữu tỷ vô hạn tuần hoàn.
 196. Cấu trúc dữ liệu Tìm thuật toán trả về Node cha của một Node bất kỳ trong cây nhị phân tìm kiếm
 197. Cách in ra từng bước sắp xếp 1 dãy số nguyên
 198. Thuật toán C++ Kiểm tra lại hàm isEmpty và isFull trong Queue?
 199. Thuật toán Tìm xấp xỉ trên vào xấp xỉ dưới trong lý thuyết tập thô
 200. Cấu trúc dữ liệu Sắp xếp các từ theo thứ tự từ điển dùng cây nhị phân tìm kiếm
 201. Thuật toán C++ Đưa từng phần tử của dãy các số nguyên vào dslk
 202. Cải thiện tốc độ và chất lượng thuật toán kemans trong phân cụm ảnh màu
 203. sự khác biệt giữa giải thuật và thuật giải là gì?
 204. cách đổi số thập lục phân bằng ngăn xếp
 205. Thuật toán C++ xử lý đụng độ trong bảng băm=DSLK kép
 206. Cấu trúc dữ liệu Cách tạo cây nhị phân (không phải cây nhị phân tìm kiếm)
 207. Thuật toán C tô màu ellipse theo thuật toán dòng quét
 208. Thuật toán C Giải thích lỗi sai trong thuật toán cấu trúc cây
 209. Thuật toán scanline cho đường tròn như thế nào?
 210. Thuật toán C++ Số điểm có toạ độ nguyên trên đoạn thẳng - Help
 211. Thuật toán chuyển đổi biểu thức trung tố sang tiền tố?
 212. Cấu trúc dữ liệu lệnh l.ptail->pnext có gì khác với p->pnext???
 213. Bài tập giải thuật Cách viết ra màn hình Vecto có kích thước là 10 và các thành phần của nó là bình phương của 10 số tự nhiên đầu tiên.
 214. Thuật toán C Cách chèn 1 phần tử vào trước một phần tử cho trước trong DSLK kép
 215. Thuật toán DLX (Dancing Link - Algorithm X) giải thích thế nào?
 216. Bài tập giải thuật Sắp xếp theo tên ds học sinh, hàm sort_name bị sai chỗ nào mà kết quả không đúng?
 217. Cấu trúc dữ liệu không in được danh sách số điện thoại của 1 người.mỗi lần xuất ra là xóa hết dữ liuệ cũ
 218. Giải thuật Thảo luận giải thuật xác xuất. 27 con lô
 219. Bài tập giải thuật xuất danh bạ điện thoại không in ra số
 220. Thuật toán Banker để tránh DeadLock làm việc như thế nào?
 221. tìm vị trí số nguyên tố lớn nhất trong mảng + kiểm tra dãy fibonacci
 222. Phương pháp học tốt thuật toán như thế nào?
 223. Làm thế nào để chuyển đổi Unicode tổ hợp sang Unicode dựng sẳn dùng std::codecvt?
 224. Bài tập giải thuật ứng dụng giải thuật sắp xếp trong danh sách liên kết.
 225. Lý thuyết giải thuật Một số course online hay về Algorithm
 226. Thuật toán C hàm gì để sinh 1 dãy số ngẫu nhiên
 227. Nén file bằng cách mã hóa Huffman hoặc Shannon.
 228. Cấu trúc dữ liệu Ebook Data Structures A Pseudocode Approach with C++
 229. Bài tập giải thuật lỗi khi ứng dụng bảng băm vào thiết kế từ điển tiếng anh
 230. Cách tiếp cận cũng như làm thế nào để tìm ra được công thức truy hồi trong Quy Hoạch động?
 231. Thuật toán C++ Ưu nhược điểm các kiểu sort Interchange sort, Selection sort, Insertion sort, Sharke sort , Quick sort, Heap sort
 232. Cách tính độ phức tạp của thuật toán như thế nào?
 233. biểu diễn Vertices và Edges thành hash key
 234. Thuật toán C++ multiple matrix with Strassen algorithm?
 235. Thuật toán nối 2 điểm cho trước trong tọa độ x0y
 236. Thuật toán Bài toán di chuyển toa tàu dùng Stack
 237. Giải thuật 3 số bất kỳ trong RAND_MAX, tìm min,max,trungbinh
 238. Thuật toán C++ Giúp mình giải pháp code đồ họa làm mờ tia quét với
 239. Thuật toán C++ Xóa những số 0 cuối danh sách liên kết bằng đệ quy
 240. Giải thuật Phương pháp đảo ngược các con trỏ trong danh sách liên kết 1 chiều
 241. Giải thuật kiểm tra tính lồng nhau của các đoạn
 242. bộ mã phân tách được kĩ thuật truyền tin ?
 243. các phương pháp tạo mã tối ưu ???
 244. Mã hoá dữ liệu với các thư viện C++
 245. Thuật toán C++ thuật toán đếm số chữ số 1 của 1 dãy số viết liên tục từ 1->n
 246. Thuật toán Bài toán ốc sên trên bàn cờ
 247. Cấu trúc dữ liệu cấu trúc dữ liệu của danh sách nhảy cóc skip list
 248. Thuật toán C++ Thuật toán nối điểm sử dụng quy hoạch động
 249. Giải thuật Cách duyệt cây tạo bảng mã bit của huffman coding
 250. Thuật toán Thuật toán nguyên tắc thiết lập mạng lưới các tram BTS