PDA

View Full Version : Nhập môn lập trình C/C++Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 1. Bài tập C Cùng 1 cú pháp tại sao có sự sai khác giá trị biến.
 2. Bài tập C++ Dừng khi số nhập vào bằng THOAT
 3. Bài tập C từ ngày tháng năm tính ra thứ mấy.
 4. Lập trình C cần chỉ giáo về ghi file text trên ngôn ngữ c
 5. bài tính diẹn tích hình tròn e không hỉu sai như thế nào mà nó không chạy báo lõi --mong giúp đỡ
 6. Bài toán khó: In tam giác số = 1 vòng lặp đơn
 7. Turbo C Lỗi Thế là thế nào nhỉ :)
 8. cho mình hỏi lệnh switch
 9. Kỹ thuật C++ tính lũy thừa bằng hàm
 10. Nhập chuỗi ký tự bằng con trỏ
 11. Kỹ thuật C++ tính giá trị lớn nhất bằng hàm
 12. Lập trình C++ cần sửa sai về hàm tính tổng trong c
 13. Đây là bài tập về KIỂU CẤU TRÚC , ai giúp em với[giúp gì? không xin code]
 14. Bài tập C Các kiểu dữ liệu nâng cao và Sắp xếp
 15. Bài tập C Làm sao để cộng số có hơn 100 chữ số
 16. Lập trình C++ tại sao khi dùng delete pC_String rồi mà vẫn sử dụng nó được
 17. Hàm trong C++ Cho mình hỏi về cách dùng hàm cout ,cin,cin.get
 18. Làm thế nào để cắt nhỏ trương trình sử dụng Function templates
 19. Lập trình C 1 vấn đề trong bài tập phân tích 1 số thành thừa số nguyên tố
 20. Bài tập C++ làm thế nào để lấy dữ liệu từ một tệp tin .txt để thực hiện phép toán ?
 21. Mảng trên C++ in ma trận bằng mảng
 22. Kỹ thuật C hàm textmode và vẽ khung window trong dev c
 23. Cho mình hỏi về " in số lượng ký tự của mỗi từ trong chuỗi"
 24. Bài tập C++ Vấn đề về con trỏ và mảng !
 25. Mã nguồn C Lỗi move data từ file to new file qua stack,các bạn giúp mình nha.
 26. Hàm trong C++ Cho mình hỏi về hàm float tý các bác???
 27. %*d , %lf và %*s có nghĩa như thế nào ?
 28. Mảng trên C++ Đoạn chương trình sai sau sai chỗ nào.
 29. Hàm trong C++ cần sửa sai về hàm chia hết cho 3 trong c
 30. Lập trình C bài tập về đổi cơ số 2,10
 31. Kỹ thuật C++ Visual studio 2010 chạy bị lỗi !
 32. Kỹ thuật C Ý nghĩa của sizeof??
 33. Lập trình C thuật toán nén dữ liệu viết bằng C
 34. Kỹ thuật C++ Liên quan đến vs2k10!
 35. Tìm chuỗi con thứ k .
 36. Hàm trong C Thắc mắc về toán tử
 37. chạy lệnh getchar() trong C
 38. Chèn nút trong danh sách liên kiết đơn!!
 39. Lập trình C++ get IP from SOCKET in C++
 40. Bài tập C Bài tập in phát âm của một số nguyên
 41. Con trỏ trên C++ Xin hỏi về hàm con trỏ trên C++, cách lấy tên từ họ tên
 42. Bài tập C++ thuật toán sắp xếp trong c++
 43. Thuật toán sobel
 44. Mảng trên C++ tìm giá trị lớn nhất trên mảng 1 chiều
 45. Mảng trên C++ tìm tổng chẵn, lẻ của mảng
 46. Bài tập C++ Viết phương trình nhập vào 1 chuỗi số.Hãy nhập vào 1 số.Đếm xem có bao nhiêu chữ số bạn vừa nhập
 47. Bài tập C Nhập vào một số nguyên N và xuất ra các số nguyên tố <N
 48. Lỗi xuất mảng không đúng khi dùng con trỏ
 49. Lập trình C++ tính tổng chẵn lẻ cách sử dụng vòng lặp
 50. Kỹ thuật C QTranslator-Đa ngôn ngữ?
 51. Kỹ thuật C sử dụng dấu &
 52. Crash khi hủy mảng con trỏ
 53. Kỹ thuật C++ Lời giải về Chuỗi Ký tự,mảng số nguyên 1 chiều,mảng 2 chiều,tạo Menu
 54. Bài tập C bài tập vẽ hình bằng vòng lặp for..
 55. Mảng trên C++ cộng hai ma trận với nhau
 56. Help: đếm số lần xuất hiện. Sao code của e nó toàn ra 0 >_<
 57. Mảng trên C Bài tập về mảng C
 58. Sửa giúp Code Chuyển Đổi hệ cơ số( làm bằng pp hướng đối tượng)
 59. Ghép mảng trên C
 60. Danh sách liên kết dùng chèn đầu
 61. Cấu trúc Struct trong C
 62. Bài tập C Xuất nhập và tìm số lớn nhất trong mảng
 63. Mảng trên C Đổi chỗ phần tử trong C
 64. Lập trình C Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn?
 65. Lập trình C Nếu muốn biết thời gian chạy của một chương trình trong c thì phải làm thế nào?
 66. bài tập về mảng con trỏ trong lập trình C?
 67. Lập trình C++ Hỏi về File to binary trong c++
 68. Mã nguồn C Lỗi tính biểu thức hậu tố(kí pháp ba lan đảo)-
 69. so sánh điểm sv bằng quicksort
 70. Bài tập C++ Sắp xếp tên bằng bubble sort
 71. Bài tập C bài lập trình cơ bản
 72. Mỗi ngày một bài code;
 73. ai giúp mình với: viết thuật toán và các hàm của chương trình quản lý vật tư
 74. Lập trình C++ [Giúp đỡ]Lớp Vector gồm n chiều!
 75. Hàm trong C tinh max, min bằng hàm
 76. Bài tập C giúp em sửa bài tập viết chương trình quản lý từ vựng băng hàm trên dev-C++
 77. Bài tập C Viết chương trình
 78. Lập trình C Giúp mình về lỗi nhập xuất danh sách từ file
 79. Lập trình C chuyển chuỗi trong C->số Hex?
 80. Hàm trong C++ hàm khoi tao constructor
 81. Bài tập C++ Giúp mình hiểu cách đánh giá độ phức tạp của giải thuật vs
 82. Bài tập C++ Nhập vào 1 chuỗi xuất ra kq [khó]
 83. Thắc mắc về chương trình tìm số nguyên tố
 84. Lập trình C công thức
 85. Bài tập C++ Xóa các phần tử có giá trị x trong mảng
 86. Lỗi cannot convert Sophuc to int sửa như thế nào?
 87. Xin hỏi về thuật toán sắp xếp trộn.
 88. Lập trình C Tai sao i phai la float?
 89. Kỹ thuật C {help) Hỏi về cách tính S=1+1+2/2+1+2+3/3+..+1+2+3+...n/n
 90. Bài tập C++ Help mình về việc in ra subset của 1 set
 91. Bài tập C++ Các bạn giúp dùm mình 2 bài tập nội dung về viết bảng cửu chương và tính chu vi, diện tích hình tròn
 92. cần giúp đỡ về chuỗi.!
 93. Lập trình C++ convert int to byte array in c++
 94. Bài tập C++ Giúp em lập trình kiểu Megaint
 95. Khắc phục nhược điểm của Đệ quy
 96. phương pháp chia đôi
 97. giải thuật DPLL và WalkSAT
 98. ai chỉ rõ mình cách đưa giá trị ra khỏi hàm mà ko bị giải phóng bộ nhớ với
 99. Lập trình C++ Điền phép tính cộng, trừ, nhân chia vào biểu thức
 100. Bài tập C Cách tính căn bậc n của số thực x!
 101. Thắc mắc phép toán trong C
 102. Hợp 2 ma trận
 103. Hàm trong C nhờ mọi người giúp giùm em làm bài C này...
 104. Phép toán điều kiện trong C
 105. Chương trình tính giá trị biểu thức hậu tố
 106. [help] Nhập DSSN xuất ra DSLK
 107. em bị lỗi ở đưa giá trị vào hàm con. mấy bác xem sửa giúp em vs
 108. xây dựng thuật toán cho phép
 109. Lập trình C chia tách mảng
 110. Bài tập C số chẵn số lẻ
 111. Xin tài liệu lập trình C
 112. Bài tập C Tìm số nguyên tố , max , min của 1 dãy số ngẫu nhiên viết bằng MPI
 113. Bài tập C Tìm số nguyên tố gần n nhất - không viết chương trình con
 114. Hàm trong C++ lỗi khi dùng struct
 115. visual studio 210 không cài dựoc là vì sao.
 116. Kỹ thuật C lập trình C cho điều khiển tự động
 117. Giúp e 1 xử lý vòng lặp for để giải nhiều phương trình 1 lúc
 118. Lập trình C char và unsigned char....
 119. bài tập C về liệt kê các phần tử của xâu( kiểu giống hoán vị)
 120. Kỹ thuật C Cách in in tổ hợp n số nguyên
 121. Cho 1 dãy số. viết hàm đệ quy tính tổng dãy số đó
 122. Con trỏ trên C Lỗi incompatible pointer type
 123. C++ Molecule: giúp t bài này với...Atoms
 124. lỗi sai chèn phần từ vào cuối.... trong dslk
 125. Lập trình C Thắc mắc về kiểu float trong C
 126. Hàm trong C++ loi e2040 declaration terminated incorrectly trong c free la ji vay cac bac pro oi
 127. Bài tập C++ [HELP] code C++: quản lí sinh viên
 128. Bài tập C Làm việc với file, e chưa rõ
 129. Lập trình C Turbor C cùng dosbox
 130. Kỹ thuật C++ Giúp mình sửa lỗi của Operator Overloading trong C++
 131. kiểu con trỏ chiếm bao nhiêu bộ nhớ?
 132. bộ nhớ trong lớp class
 133. Bài tập C Tính ra thứ
 134. Bài tập C [Hỏi] Thao tác nhập, xem, sửa, xoá, sắp xếp, thống kê
 135. Cách xuất chuỗi dạng in hoa
 136. Lập trình C++ Biểu diễn thập phân
 137. thuật toán sắp xếp dữ liệu trên mảng sử dụng iterative và recursive function?
 138. Lập trình C Biểu diễn phân số dưới dạng số thập phân
 139. Lập trình C++ Dùng con trỏ thế nào ?
 140. Bài tập C Tách và chuẩn hóa họ tên từ chuỗi
 141. code không lỗi nhưng chạy bị lỗi[DSLK,khi nhập vào 2 số là bị stop]
 142. Bài tập C làm sao để xuất số lần ký tự
 143. dùng cây nhị phân tìm kiếm để lưu trữ
 144. Lập trình C Tìm chữ số nguyên tố lớn nhất
 145. Kỹ thuật C++ vấn đề tự debug trên visual 2010
 146. Hàm trong C++ sử dụng hàm struct va hàm bạn trong c++
 147. liệt kê hoán vị
 148. Bài tập C Nhập 1 ma trận có cấp bất kỳ
 149. Lập trình C++ phân số ai cập
 150. Hàm trong C++ cần hàm lấy process id
 151. Kỹ thuật C++ Kiểm tra có phải là cin hay không
 152. Bài tập C Sửa lỗi tập tin này hộ mình với!
 153. Bài tập C++ [Help] Xin định hướng làm bài tập về multithread HĐH
 154. Mảng trên C cách khai báo mảng 1 chiều mà mỗi phần tử là kiểu struct
 155. Bài toán có n con cá,khối lượng a[i],có thể mua được những khối lượng cá nào
 156. Bài tập C++ [help] phân tích 1 số rất lớn (khoảng 10^9) ra thừa số nguyên tố
 157. hướng dẫn giùm em về cách nhập thông tin vao dslk đơn
 158. giúp mình tìm lỗi bài tìm số nguyên tố thỏa mãn những điều kiện sau
 159. Thuật toán Excel
 160. Kỹ thuật C Ai có code đếm tốc độ nhanh - chậm của chương trình ko??
 161. Kỹ thuật C nhờ anh chị giup dum em! giải đáp 2 bài về chuỗi
 162. Kỹ thuật C [Lỗi] bài tập xác định Số nguyên tố!
 163. Bài tập C++ Bài tập về danh sách liên kết
 164. Lập trình C tìm số (kiểu int) trong xâu (kiểu char)
 165. Lập trình C thắc mắc câu lệnh getch()
 166. Bài tập C++ Em viết code này nhưng những lỗi báo em sửa oy thì vẫn không chạy được
 167. Mảng 2 chiều kiểu char ?
 168. Bài tập C sửa giúp e cái code: S=1+(1/2)+...+(1/n)
 169. Kỹ thuật C cần xem gấp code về tìm ký tự trong chuỗi
 170. Lập trình C++ Lớp phân số trong lập trình hướng đối tượng.
 171. Bài tập C++ [help] bảng tính excel
 172. Bài tập C Hỏi về cách lưu một dãy số nguyên vào mảng
 173. Lập trình C++ bài tập tìm ký tự word trong chuỗi
 174. Gặp lỗi khi thao tác với con trỏ void (VC 2k10)
 175. Help giúm mình chạy tay thuật toán Shaker Sỏt
 176. Mã nguồn C Lỗi Tổng của phép tính luôn tăng 1 giá trị so với phép toán trong thực tế
 177. Lưu đồ - sơ đồ thuật toán.
 178. Con trỏ trên C++ Làm cách nào để nhập chuỗi bằng cấp phát động?
 179. Lập trình C lỗi không tìm thấy hàm trong Dev-C
 180. Bài tập C++ Giúp đỡ về điều kiện dừng của thuật toán Lặp Gauss- Seidel
 181. Hàm trong C thuật toán trong C
 182. Lập trình C số chữ số ở kết quả hiện thị trong C
 183. Bài tập C thắc mắc về thuật toán chuẩn hóa chuỗi
 184. Lập trình C Dùng biến đếm trong C
 185. Bài tập C cần sửa lối về ma trận vuông
 186. Hàm trong C thắc mắc về bài toán Hàm trong C
 187. Bài tập C++ giúp mình bài tập về lớp
 188. Hàm insert giảm dần trong binary search tree
 189. Mảng trên C hoàn chỉnh bài chèn số vào mảng giúp tớ!
 190. Lập trình C Mảng một chiều không biết số lượng phần tử
 191. Bài tập C++ lỗi code về mảng
 192. help!! chèn 1 số vào mảng tăng khồng làm thay đổi tính tăng bằng danh sách liên kết đơn....
 193. Con trỏ trên C Ghép chuỗi dùng con trỏ
 194. Kỹ thuật C chạy chữ bằng cách dùng mảng , ai biết làm chỉ em với
 195. Bài tập C Xuất tất cả các xâu nhị phân có độ dài n được nhập vào từ bàn phím
 196. Bài tập C++ Code về tính kế thừa trong c++
 197. Con trỏ trên C++ chỉ là hàm nhập xuất DSLK: ko biết mình sai chỗ nào mà F5 nhập xong nó ko in ra,giúp mình khắc phục với
 198. Bài tập C bài tập khó sắp xếp mảng sinh viên
 199. Bài tập C++ help giúp em sữa lỗi trong hàm tìm kiếm sách và gọi hàm trong chuơng trình quản lí sách
 200. Hàm trong C [Help]Cần giúp đỡ bài tập viết hàm tìm độ dài của từ dài nhất
 201. Lập trình thuật toán Round Robin hệ điều hành
 202. Kỹ thuật C Cho hỏi về biến long long
 203. Lập trình C Lỗi con trỏ trong typedef struct....
 204. Kỹ thuật C Xin hướng dẫn về cách tính tọa độ tam giác
 205. Bài tập C Sửa lỗi giúp mình bài tập in thường, in hoa....
 206. Help !!! Lỗi không thể mở iostream trong C
 207. Lập trình C cân giúp lập trình bài toán bằng C với các dãy số
 208. Bài tập C bài tập in bảng mã ascii,giúp mình với!!
 209. Mảng trên C++ Khử đệ Quy Quicksort[ko xuất ra kết quả]
 210. [Thắc mắc] Xuất dạng %f mà không có số 0 phía sau
 211. Mã nguồn C Lỗi Lỗi cuối hàm getch()...
 212. Bài tập C++ Nhấn 1 phím thì chạy thread
 213. Sự khác nhau khi sử dụng hàm gets(hoten) khi hoten là biến con trỏ và khi đó là chuỗi ký tự.
 214. Bài tập C++ thêm dùm em cách tính tổng số nguyên tố
 215. Code em sai hay Vs 2010 bị lỗi, nếu sai mọi người xem sửa dùm
 216. Kỹ thuật C Hàm free trong malloc.h...
 217. Sự khác nhau giữa cấp phát mảng động so với mảng tĩnh là như thế nào?
 218. Kỹ thuật C Các kiểu dữ liệu trong C...
 219. Lập trình C++ Cần giúp về con trỏ
 220. Lập trình C Giải thuật thay thế trang_OPT
 221. Bài tập C Anh em xử lý dùm cái code các phép toán ma trận thưa với!
 222. Bài tập C Bài tập vòng lặp...
 223. Bài tập C++ Tìm thông tin SV theo MSSV
 224. Lập trình C++ Code chỉnh sửa dữ liệu trong struct DS đặc
 225. Con trỏ trên C++ Sắp xếp danh sách đặc bằng con trỏ (cấu trúc dữ liệu)
 226. Bài tập C++ Thuật Toán Merge sort
 227. a chị nào cỉ em cách dùng hàm erase(int position )với
 228. Bài tập C++ Quản lý thư viện có chứa danh sách liên kết đơn
 229. Bài tập C Sửa giùm bài về Ma Trận
 230. Bài tập C Về while và do..while
 231. Bài tập C++ Cách gọi hàm cho 2 class
 232. Bài tập C Xuất bảng mã ASCII
 233. Bài tập C Giải bài tập giúp các mình các bạn cộng đồng C việt ơi
 234. Lập trình C Mặc định Hỏi về lập trình với số có giá trị lớn
 235. Lập trình C ++i khác i++ ở điểm nào?
 236. Lập trình C int x= 011 | 0x10
 237. Bài tập C++ Gặp lỗi lúc compile?
 238. tính tổng các số nguyên tố <= n,n do người nhập vào
 239. Bài tập C Kiểm tra N có phải số hạng 3k hay không
 240. Lập trình C Đồ họa trong C Dev c++
 241. Bài tập C lỗi xoá ký tự trong xâu!
 242. Giúp mình xây dựng toán tử operator ,
 243. Bài tập C cần giúp phần nhỏ trong bài chuẩn hoá chuỗi!
 244. Hiển thị mảng không như mong muốn C++
 245. Bài tập C++ làm phương trình bậc 2
 246. Đồ họa trên C++ Sử dụng file *.CPP và *.H
 247. Lập trình C Switch menu
 248. Bài tập C++ Sử dụng danh sách liên kết
 249. cần giúp đỡ về vòng for
 250. Bài tập C Đêm số lần xuất hiện của kí tự(không đơn giản)