PDA

View Full Version : Windows API, Hooking, xử lý Windows MessageTrang : [1] 2

 1. Bảo vệ chương trình không bị Entask bởi Entask manage.
 2. Bị lỗi với dll hook message
 3. Sử dụng ReadProcessMemory và WriteProcessMemory
 4. [C++]Hook Windows, ứng dụng viết bot cho game
 5. Lập trình Hook với Visual C++
 6. Ẩn chương trình trong Task Manager
 7. Cần giúp đỡ về FindWindow, SendMessageA
 8. Lỗi lạ khi sử dụng hook
 9. Scroll bar trong Win32 không hoạt động được?
 10. DLL HOOK ý nghĩa của hàm lọc
 11. Ẩn Task Manage trên thanh Start
 12. InjectDLL Sử Dụng SetWindowHook Hook KeyBoard
 13. Lỗi not found msvcp80d.dll trong VC2k5
 14. Lập Trình CallBack và lập trình đa nhiệm
 15. Chống xung đột Multi - Thread Trong VC++ API
 16. Inter Process Communication - Share Memory Multi - Process
 17. có thể Hook để tìm thời điểm chuẩn bị tắt máy không
 18. Tìm Handle của cửa sổ tắt máy trên Windows như thế nào?
 19. Hook Hàm API OpenProcess #pragma data_seg(".shared") là gì
 20. Từng bước sử dụng kỹ thuật Override hàm API
 21. Lập Trình đa nhiệm và giao tiếp giữa các thread thông qua message queue
 22. Phân biệt giữa mô hình xử lý dùng multithread và dùng nhiều process.
 23. ExitWindowEx tại sao không thể tắt được máy
 24. Kỹ thuật lập trình plugin cho yahoo 9.0
 25. Hook API hàm trong File exe của người sử dụng
 26. Các thắc mắc về Hook
 27. MFC - Lớp Timer Bị lỗi ở đâu
 28. Bộ Thư viện chuẩn STL gồm những gì đây
 29. Lớp Time in ra thời gian chạy không tốt - Cách khắc phục
 30. GNU Compiler: Lỗi Info Resolving VTable
 31. Làm sao để tạo GUI chỉ dùng API
 32. Hàm native API NT CreateProcess
 33. Phương pháp Hook các hàm native API ???
 34. lấy địa chỉ của hàm Trong Kernel Mode không Export
 35. VC++ MFC, công cụ nào hỗ trợ tạo giao diện??
 36. Phân biệt _cdecl và _stdcal
 37. Dùng CreateRemoteThread tạo main thread cho 1 process, có thể không?
 38. Hàm API nào dùng để Send dữ liệu qua mạng LAN
 39. Kiểu Dữ Liệu Tương đương giữa 2 ngôn ngữ VB và C++
 40. RegSetValueExA chạy sai với kiểu REG_DWORD
 41. Có thể ghi file khi file đang chạy hay không?
 42. Lập trình VC++ | Bảo Vệ ENDTASK tại sao không chạy tốt
 43. Ẩn Trên Registry bằng Hàm RegOpenKeyEx
 44. Tạo Phím tắt trong nội bộ ứng dụng ???
 45. Source Kill Icesword từ UserMode
 46. Tấn Công 1 Server Bằng Lệnh ping mạng
 47. Hàm API Thay đổi Class name cho 1 cửa sổ ???
 48. Hàm PsGetCurrentProcess dùng để làm gì?
 49. source dll chống chương trình Cheat engine 5.5 và speed gear 6, giúp mình sửa lỗi?
 50. Liệt kê các dll inject với VC++
 51. Lập trình unload inject DLL trên VC++?
 52. <Hide File> FindNextFile gọi đến hàm nào trong driver???
 53. Source inject DLL gồm cả DLL và exe. Lỗi làm sao sửa?
 54. Lỗi khi kết hợp WM_MOUSEMOVE và BITMAP
 55. Gọi tiến trình Hook API bằng tiến trình bị inject trên VC++ như thế nào?
 56. Phân Biệt COM/COM+/DCOM + Tài Liệu
 57. Muiltil Thread in win32API
 58. source IAT Hook bug with Release
 59. chỉ dẫn phương pháp Hook APi bằng inline hook
 60. Mở 1 trang web chỉ dùng Internet Explorer
 61. Hook bằng CreateRemoteThread ko thấy result
 62. CreateProcess Ẩn Cửa sổ VC++
 63. VC++ Tại Sao Không Ẩn Được Cửa Sổ IE
 64. Mở web bằng IE khong mở được '='
 65. Bắt HWND của cửa sổ vừa tạo ra không dùng FindWindow
 66. Hỏi về Hook IAT ?
 67. Antivirus lấy các hàm API trong PE File bằng cách nào
 68. Antivirus Tìm EOP của 1 File PE
 69. Taskkill.exe tắt process bằng API nào ?
 70. inject 1 chuỗi string vào file .exe như thế nào?
 71. Xem source code của các hàm API chỗ nào?
 72. inject DLL bằng SetWindowHookEx
 73. ASM ứng dụng nhỏ hiểu thêm VC++
 74. Sử dụng WriteProcessMemory, báo lỗi cannot open process :((
 75. Hook API bằng Hàm Setwindowhook
 76. Create Process from Process service svchost.exe
 77. Hàm GetModuleFileName trong DLL
 78. MFC Gửi phím WM_Quit đến cửa sổ
 79. NtQueryInformationThread, ZwQueryInformationThread
 80. Hook NtSetContextThread
 81. Hook NtUserSetWindowsHookEx
 82. TC đếm số cluster còn trống trên đĩa
 83. Tính dung lượng ổ đĩa trong TC
 84. SetWindowsHookEx dont Work on Vista
 85. Phương pháp Hook API sử dụng SetWindowsHook
 86. [Kernel Driver] ShaDow SSDT Hook Có Phải là Hook đồ Họa
 87. Lập trình Win API | Không cho thay đổi kích thước cửa sổ?
 88. Call Funcition in Process
 89. Xây dựng Proc để truyền tham số trong ASM?
 90. VC++ Connect MySQL software
 91. Nên Hook Hàm nào để Bắt được sự kiện GetText
 92. Xin Y Kien Anh Em ve Auto Hook ko dung HC_ACTION
 93. Dung lượng File sau khi MapViewOfFile
 94. Hàm stricmp() so sánh kiểu WCHAR*
 95. Directx 2009 Chạy Thiếu Thư viện DLL với windowsXP
 96. Hỏi THư VIện OpenIL
 97. SfpVerifyFile Nhiệm vụ
 98. Hook Message chỉ 1 file Exe
 99. Chỉnh Option VC++
 100. Hook Message Click button - Menu - Trên Process Khác
 101. Chống hack DLL, chống inject DLL? giúp mình với.
 102. Lấy đường dẫn của chính DLL đang sử dụng?
 103. Hook các ứng dụng không có cửa sổ
 104. Làm sao để tích hợp DLL file vào executable file
 105. Làm việc với File trong VC++, dùng CreateFile, ReadFile, WriteFile như thế nào?
 106. messege trong VC++
 107. Làm sao để cài đặt và sử dụng OpenGL trên Cfree ?
 108. Hàm lấy cây thư mục của hệ thống
 109. Xin tài liệu về hàm NtUserPostMessage
 110. Inter Process Communication Trên windows / Linux
 111. Cách truyền hàm xử lí sự kiện cho Find dialogbox
 112. Lấy chỉ số các ICON của hê thống
 113. Kill Hide Process in dll
 114. Detect User Hook by user mode code?
 115. CallBack dùng để làm gì?
 116. Lỗi messagebox chỉ hiện lên khi người dùng nhấn ALT
 117. Cách lấy thread start address và suspend start address
 118. Hỏi về tài liệu MCI(media control interface) + API
 119. Cách thay đổi 1 vùng nhớ bằng hàm VirtualProtect
 120. Sử dụng Hook WH_CALLWNDPROC, hok chạy đc
 121. Hỏi về sự khác nhau giữa giá trị GetPriorityClass()và PROCESSENTRY32::pcPriClassBase
 122. [Kernel-mode] Lỗi khó hiểu khi đọc giá trị biến con trỏ
 123. Làm quen với MFC
 124. sự tương tác giữa MFC và API
 125. Chạy chương trình winAPI trên máy không cài Visual Studio
 126. Viết chương trình Paint thông minh?
 127. Cần 1 source đơn giản về Hook. Ai giúp em?
 128. SetWindowsHookEx ko thành công?
 129. Hook Nhận biết cửa sổ Active hay không ?
 130. IE 8 windows 7 Không có key Registry Storage2
 131. Hook Keyboard trên Firefox. Giúp mình?
 132. Lấy vị trí Pointer hiện tại của File trong lập trình WinAPI
 133. Hiệu chỉnh thông tin ID3 tag
 134. Sử memcpy trong VC++ như thế nào?
 135. Vector<TCHAR*> , _beginthreadex Lỗi Unhandled exception khó hiểu ?
 136. Socket - Internet Explorer Ecrypt, Rút gọn Link đăng nhập ?
 137. help unhook ZwOpenProcess
 138. Hỏi xíu về Hook KeyBoard
 139. Attach File Khi gửi Email qua SMTP?
 140. SendMessage <<< Send chuỗi vào notepad !
 141. SetWinEventHook AccessibleObjectFromEvent ?
 142. Làm sao để ẩn process chương trình trong task manage
 143. SetClipboardData Trả Lại ClipBoard sau khi thực hiện GetClipboardData
 144. MIME trong winsock2 ?
 145. Chỉ lệnh #ifdef WINNT trên VC++
 146. MIME không dùng STARTTLS Gửi File Unicode ?
 147. Cryptography Next Generation Cách nào chạy trên windows XP ?
 148. So sánh kiểu dữ liệu trong C Native và VC++ khi lập trình APIs
 149. Check đang kết nối Internet và có thể vào web
 150. tạo một cửa sổ ứng dụng nhưng bị lổi ?
 151. Giả lập sự kiện nhấm phím cho chương trình epsxe
 152. lổi khi làm việc với directX ?
 153. ý nghĩa của HDC trong c++ ?
 154. hàm vẽ ảnh và xóa ảnh ??
 155. No symbols are loaded for any call stack frame. The source code cannot be displayed.
 156. vẻ hình chử nhật trong Win32Api ?
 157. Chạy Debug không lỗi,chạy Release lỗi <Bad PTR> Kiểu char* ?
 158. Thuật toán Mã Hóa VMAC ?
 159. Làm sao để lấy handle của 1 process
 160. Check class của 1 soft
 161. Hàm tương tự GetCurrentDirectory ?
 162. Windows 7 EndTask trong Task Manager
 163. SetWindowHookEx Và hàm Lọc Cùng trong DLL
 164. Giao tiếp giữa các process Sử dụng TCP
 165. Sử dụng DLL giao tiếp giữa các Process ?
 166. CreateFileMapping Trả về Lỗi = 5
 167. Hook 1 Process WM_CREATE
 168. VC++ Lấy Địa chỉ MAC Address trên Máy tính
 169. Chương trình sử dụng Socket IPC trên mạng LAN
 170. API GetCommandLine Tác dụng ?
 171. Khi nào sử dụng CreateProcess, khi nào sử dụng CreateProcessAsUser?
 172. Hỏi về Lỗi MSIL .netmodule or module compiled with /GL found
 173. Không thể bắt được phím trong hook.
 174. Check Thread is Suspending ?, Check Process Is Suspending ?
 175. Thư viện Boost có Class dynamic arrays hỗ trợ Multi - Thread
 176. Get Url Active Firefox ?
 177. Áp Dụng Mô Hình Hướng đối tượng vào Hàm CallBack,Hook ... ?
 178. Tạo Project từ file Makefile.in, MAke.am trong VC++ 9 command prompt
 179. Phân Biệt Semaphore Và Mutex ?
 180. Hỏi về Kiến trúc HTML DOM ?
 181. Kiểu dữ liệu CComPtr có tác dụng gì ?
 182. Sự khác nhau giữa std::map và std::vector
 183. Cách Tạo COM Trong VC++ Làm Việc Với VC# ?
 184. Cách đăng ký DLL COM Vào Hệ Thống bằng Code?
 185. Tự xây dựng Credentials tương tự như Class NetworkCredential
 186. Hỏi hàm FindAtom để làm gì ?
 187. Cách Trình Bày code Theo Chuẩn Charles Simonyi
 188. Microsoft Transaction Server Sử dụng thế nào trong VC++
 189. Viết COM Bằng VC++ ATL có Tối ưu nhất ?
 190. AntiHack Game - Source Check title Gần đúng
 191. Kỹ thuật hook Console Application của madCHook?
 192. vấn đề chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu ?
 193. 2 Hàm Hook cùng 1 DLL gây lỗi
 194. Tại sao hook NtShutDownSystem thì bị reset máy
 195. Sử dụng hook trên ứng dụng không được focus như thế nào?
 196. Tại sao phải sử dụng hàm VirtualAlloc?
 197. Tính số Icon Trong 1 File exe ?
 198. Quyét địa chỉ IP Các máy trong mạng LAN ?
 199. Session 0 Isolation?????
 200. Thao tác khởi tạo Socket RAW lỗi trong windows 7 ?
 201. bắt sự kiện một hàm trong win, xin giúp mình một ví dụ?
 202. Địa Chỉ BroadCast Trong Máy Chủ Là Windows 7
 203. Mouse Scroll Control VC++ Windows ?
 204. Ghi Lại Sự Kiện Kéo Thả - Kéo Scroll bằng sử dụng Hook?
 205. WriteFile Kiểu dữ liệu là con trỏ
 206. Hide Window CMD in .Bat ?
 207. Thắc mắc Theo Dõi Process. Bắt một process mới hoạt động.
 208. SendInput Với tham số INPUT_MOUSE
 209. Module32First Trong Hook Mouse Luôn Bị GetLastError 24
 210. MFC đặt Con trỏ Chuột + active vào TextBox
 211. Sử dụng Hàm SendInput Send phím [Windows] + [R] ?
 212. Làm thế nào để phát hiện ra là Người dùng đang nhấn phím hay Unikey?
 213. Hook TerminateProcess nhưng khi kill các tiến trình khác ngoài tiến trình mình định sẵn thì bị crash?
 214. hàm ReadDirectoryChangesW có tác dụng gì?
 215. Lấy chính xác tên máy tính trong lập trình VC++?
 216. Hook nhiều hàm API không bị cash, làm như thế nào?
 217. Win32API và C for Window có liên quan đến nhau không?
 218. hook keyboard trong VC++ không được :(
 219. Kick chuột trái vào 1 cửa sổ game như thế nào???
 220. Hook API cho Windows X64 ?
 221. Certificate của chương trình Exe
 222. ứng dụng Build bằng = win32 không thể Hook trên Win64 ?
 223. Kiểm tra Process đang chạy là win32 hay 64 ?
 224. Đồng bộ hóa Process trong VC++?
 225. Làm thế nào chương trình vẫn hoạt động khi MessageBox được show lên?
 226. Kiểm tra một file đã được mở bởi chương trình khác hay ko?
 227. Vẽ đường thẳng có màu bằng chuột và tô màu (C++ sử dụng MFC).
 228. Đưa ảnh Bitmap vào Menu như thế nào?
 229. Cài đặt phép quay quanh một điểm trong VC++?
 230. Change process parent cho một process trong Win32
 231. So sánh giữa BeginPaint và GetDC
 232. Bắt sự kiện save file trong Window
 233. Code của bài KeyView1 trong tài liệu của Charles Petzold. Giải thích giúp mình
 234. Lấy handle của control khác khi biết class và instance?
 235. Thay đổi tiêu đề 1 chương trình đang chạy bằng VC++?
 236. Cài đặt local hook keyboard lên 1 ứng dụng cụ thể khác như thế nào
 237. capCaptureStop VFW ghi hình camera trong MFC?
 238. Cấp phát memory ở 1 tiến trình khác như thế nào
 239. Sử dụng WMI để ghi giá trị vào object của NetworkApdaper không được. Nguyên nhân ?
 240. có 2 WM_KEYDOWN trong 1 lần nhấn phím?
 241. Sửa menu ứng dụng khác không cần dll
 242. Cách Sử Dụng Lớp ListView và ComboBox trong win32 API
 243. Sử dụng Windows API nào để đọc cấu trúc file và folder trên đĩa cứng
 244. Hoạt động của hàm accept connection trong Winsock(Lap trinh mạng)?
 245. Tạo ComboBoxEx để có thể hiển thị Image cùng với text trong window API?
 246. Cách sử dụng rebar trong Win32 API như thế nào?
 247. Dùng hàm api nào để tìm kiếm file trên window
 248. Cách xác nhận quyền admin khi process thao tác tới hệ điều hành?
 249. Send key vào form ẩn trên Windows như thế nào?
 250. Cách dùng đối tượng semaphore và chia sẽ thông tin giữa các thread?