PDA

View Full Version : JAVA Giải phương trình bậc nhất 2 ẩn CODE BY MIZZ1233mizz1233
17-05-2012, 08:49 AM
Sử dụng gói AWT, sử dụng import java.awt.*


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class PTBAC1 {
private static Frame f;
private static Label l1,l2,l3,l4,l5,l6;
private static Button b1,b2;
private static TextField t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7;
private static class ActionHandler implements ActionListener
{
public void actionPerformed(ActionEvent a0)
{
if(a0.getSource()==b1)
{
float a = (Float.parseFloat(t1.getText()));
float b = (Float.parseFloat(t2.getText()));
float c = (Float.parseFloat(t3.getText()));
float a1 = (Float.parseFloat(t4.getText()));
float b1 = (Float.parseFloat(t5.getText()));
float c1 = (Float.parseFloat(t6.getText()));
float d=0, d1=0, d2=0;
d= a*b1 - a1*b;
d1= c*b1 - c1*b;
d2 =a*c1 - a1*c;
if(d!=0)
{
float e= d1/d;
float e1= d2/d;
t7.setText (String.valueOf("PHUONG TRINH CO 1 NGHIEM X = "+e+"; y= " +e1));
t7.setEditable(false);
}
else if((d==0&&d1!=0) || (d==0&&d2!=0))
{
t7.setText(String.valueOf("PHUONG TRINH VO NGHIEM"));
t7.setEditable(false);
}
else if(d==0&&d1==0&&d2==0)
{
t7.setText(String.valueOf("PHUONG TRINH VO SO NGHIEM"));
t7.setEditable(false);
}

}
if(a0.getSource()==b2)
{
System.exit(0);
}
}
}
public static void main(String[] args)
{
ActionHandler act =new ActionHandler();
f=new Frame("PHUONG TRINH BAC 1");
l1=new Label("Nhap A:");
l2=new Label("Nhap B:");
l3=new Label("Nhap C:");
l4=new Label("Nhap A1:");
l5=new Label("Nhap B1:");
l6=new Label("Nhap C1:");
b1=new Button("KQ");
b2=new Button("THOAT");
t1=new TextField(25);
t2=new TextField(25);
t3=new TextField(25);
t4=new TextField(25);
t5=new TextField(25);
t6=new TextField(25);
t7=new TextField(25);
f.setLayout(new GridLayout(8,2));
b1.addActionListener(act);
b2.addActionListener(act);
f.add(l1);
f.add(t1);
f.add(l2);
f.add(t2);
f.add(l3);
f.add(t3);
f.add(l4);
f.add(t4);
f.add(l5);
f.add(t5);
f.add(l6);
f.add(t6);
f.add(b1);
f.add(t7);
f.add(b2);
f.pack();
f.show();
f.addWindowListener(new WindowAdapter()
{
public void windowClosing(WindowEvent event)
{
f.dispose();
System.exit(0);
}
});
}
}

MasterOfJava
21-06-2012, 01:33 AM
Code này viết chơi để giải bài toán + làm quen với awt thì hoàn toàn ko vấn đề gì. Nhưng nếu làm thật hoặc lấy điểm thì thực sự còn nhiều vấn đề cần phải bàn tới.

SuperUser
20-08-2012, 03:59 PM
Sử dụng gói AWT, sử dụng import java.awt.*


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class PTBAC1 {
private static Frame f;
private static Label l1,l2,l3,l4,l5,l6;
private static Button b1,b2;
private static TextField t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7;
private static class ActionHandler implements ActionListener
{
public void actionPerformed(ActionEvent a0)
{
if(a0.getSource()==b1)
{
float a = (Float.parseFloat(t1.getText()));
float b = (Float.parseFloat(t2.getText()));
float c = (Float.parseFloat(t3.getText()));
float a1 = (Float.parseFloat(t4.getText()));
float b1 = (Float.parseFloat(t5.getText()));
float c1 = (Float.parseFloat(t6.getText()));
float d=0, d1=0, d2=0;
d= a*b1 - a1*b;
d1= c*b1 - c1*b;
d2 =a*c1 - a1*c;
if(d!=0)
{
float e= d1/d;
float e1= d2/d;
t7.setText (String.valueOf("PHUONG TRINH CO 1 NGHIEM X = "+e+"; y= " +e1));
t7.setEditable(false);
}
else if((d==0&&d1!=0) || (d==0&&d2!=0))
{
t7.setText(String.valueOf("PHUONG TRINH VO NGHIEM"));
t7.setEditable(false);
}
else if(d==0&&d1==0&&d2==0)
{
t7.setText(String.valueOf("PHUONG TRINH VO SO NGHIEM"));
t7.setEditable(false);
}

}
if(a0.getSource()==b2)
{
System.exit(0);
}
}
}
public static void main(String[] args)
{
ActionHandler act =new ActionHandler();
f=new Frame("PHUONG TRINH BAC 1");
l1=new Label("Nhap A:");
l2=new Label("Nhap B:");
l3=new Label("Nhap C:");
l4=new Label("Nhap A1:");
l5=new Label("Nhap B1:");
l6=new Label("Nhap C1:");
b1=new Button("KQ");
b2=new Button("THOAT");
t1=new TextField(25);
t2=new TextField(25);
t3=new TextField(25);
t4=new TextField(25);
t5=new TextField(25);
t6=new TextField(25);
t7=new TextField(25);
f.setLayout(new GridLayout(8,2));
b1.addActionListener(act);
b2.addActionListener(act);
f.add(l1);
f.add(t1);
f.add(l2);
f.add(t2);
f.add(l3);
f.add(t3);
f.add(l4);
f.add(t4);
f.add(l5);
f.add(t5);
f.add(l6);
f.add(t6);
f.add(b1);
f.add(t7);
f.add(b2);
f.pack();
f.show();
f.addWindowListener(new WindowAdapter()
{
public void windowClosing(WindowEvent event)
{
f.dispose();
System.exit(0);
}
});
}
}


Bạn dùng kiểu float làm gì, sao không dùng kiểu double???
Thứ hai là không thấy bạn catch cái ngoại lệ NumberFormatException
Đấy là còn chưa nói đến vấn đề internationalization và localization.