PDA

View Full Version : đọc 1 mảng từ file input kể cả khoản trắng trong C như thế nào?cugaru279
20-05-2012, 12:16 AM
while(fscanf(inputfile,"%s ",a[n])==1)
printf("%s", a[n++]);


mình làm như thế này nhưng khi gặp khoảng trắng thì lại sang một mãng mới
giúp mình với....:D

doicanhden
20-05-2012, 09:28 AM
while(fscanf(inputfile,"%s ",a[n])==1)
printf("%s", a[n++]);
mình làm như thế này nhưng khi gặp khoảng trắng thì lại sang một mãng mới
giúp mình với....:D
dùng hàm fgets()
_http://cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/fgets/

cugaru279
20-05-2012, 09:40 PM
uk, tks bạn nhìu.....(Y:DY)