PDA

View Full Version : Ebook C++ and more (link rapidshare)Emerald214
16-12-2008, 02:59 AM
Link rapidshare do chính em upload ^^!

* C++
1) How to program 5th Edition

http://rapidshare.com/files/172593297/C___-_How_To_Program__5th_Edition__2005_.chm

2) Templates

http://rapidshare.com/files/172593680/C___Templates_-_The_Complete_Guide__2002_.chm

3) Template metaprogramming

http://rapidshare.com/files/172593377/Template_Metaprogramming.chm

4) Effective 3rd edition

http://rapidshare.com/files/172593489/Effective_C____Third_Edition_.chm

5) Coding standard

http://rapidshare.com/files/172593591/C___Coding_Standards_-_101_Rules__Guidelines__And_Best_Practices__2004_. chm

6) Timesaving techniques

http://rapidshare.com/files/172594151/C___Timesaving_Techniques_For_Dummies__2005_.pdf (http://rapidshare.com/files/172594151/C___Timesaving_Techniques_For_Dummies__2005_.pdf)

7) Practical techniques

http://rapidshare.com/files/172594347/Applied_C___-_Practical_techniques_for_building_better_software .chm

8) Fundamental of datastructures

http://rapidshare.com/files/172594694/Fundamentals_of_Data_Structures.chm

9) Plus datastructures 3rd edition

http://rapidshare.com/files/172596269/C___Plus_Data_Structures__3rd_Edition__2003_.pdf

10) GUI Programming with QT4

http://rapidshare.com/files/172596872/C___GUI_Programming_With_Qt_4__2006_.chm (http://rapidshare.com/files/172596872/C___GUI_Programming_With_Qt_4__2006_.chm)

11) C++ Primer 4th edition

http://rapidshare.com/files/172599586/C___Primer__4th_Edition__2005_.chm

12) C++ By Dissection

http://rapidshare.com/files/172600030/C___By_Dissection__2002_.pdf

13) C++ Programmer’s Reference 3rd edition

http://rapidshare.com/files/172600218/C-C___Programmer_s_Reference__3rd_Edition__2003_.chm

14) C++ For Bussiness Programming

http://rapidshare.com/files/172600400/C___For_Business_Programming__2nd_Edition__2005_.c hm

15) C++ Accelerated

http://rapidshare.com/files/172600501/Accelerated_C__.chm

16) C++ Accelerated source code

http://rapidshare.com/files/172600645/Source_Code_for_accelerated_C__.rar

17 C++ Practice of Programming

http://rapidshare.com/files/172600950/Addison_Wesley_-_The_Practice_of_Programming.pdf

18) C++ Standard Library

http://rapidshare.com/files/172601217/Addison-Wesley_C___Standard_Library_-_A_Tutorial_and_Reference.pdf

19) Algorithm Analysis

http://rapidshare.com/files/172601330/Algorithms_analysis.pdf

20) Algorithms For Programmers

http://rapidshare.com/files/172601430/Algorithms_For_Programmers.pdf

21) A Laboratory Course

http://rapidshare.com/files/172601665/A_Laboratory_Course_in_C_Plus_Plus_Data_Structures .pdf

22) Approximation Algorithms

http://rapidshare.com/files/172601744/Approximation_Algorithms.pdf

23) Datastructures and Program Design in C++

http://rapidshare.com/files/172602112/Data_structures_and_Program_Design_in_C__.pdf

24) Programming Windows with MFC

http://rapidshare.com/files/172602408/Programming_Windows_With_MFC.chm

25) VC 2005 For Beginners

http://rapidshare.com/files/172603610/Visual_C___2005__Beginner_.pdf

26) ĐH Cần Thơ – CTDL

http://rapidshare.com/files/172610238/DH_Can_Tho_-_Cau_truc_du_lieu.pdf

27) ĐH Cần Thơ – Giáo trình giải thuật

http://rapidshare.com/files/172610649/DH_Can_Tho_-_Giao_trinh_giai_thuat.pdf (http://rapidshare.com/files/172610649/DH_Can_Tho_-_Giao_trinh_giai_thuat.pdf)

28) ĐH Cần Thơ – Giáo trình phân tích giải thuật

http://rapidshare.com/files/172612344/DH_Can_Tho_-_Giao_trinh_phan_tich_Giai_thuat.pdf

29) ĐH Cần Thơ – Kiến trúc máy tính

http://rapidshare.com/files/172613028/DH_Can_Tho_-_Kien_truc_may_tinh.pdf
(http://rapidshare.com/files/172613028/DH_Can_Tho_-_Kien_truc_may_tinh.pdf)
30) ĐH Đà Lạt – Kỹ thuật lập trình nâng cao

http://rapidshare.com/files/172613128/DH_Da_Lat_-_Ky_thuat_lap_trinh_nang_cao.PDF

31) Hoàng Kiếm – Thuật giải

http://rapidshare.com/files/172614553/Hoang_kiem_-_Thuat_toan_thuat_giai.pdf

32) Lê Minh Hoàng – Bài giảng các chuyên đề

http://rapidshare.com/files/172615043/Le_Minh_Hoang_-_Bai_giang_cac_chuyen_de.pdf

33) Nguyễn Hữu Tuấn – Giáo trình C++

http://rapidshare.com/files/172615127/Nguyen_Huu_Tuan_-_Giao_trinh_C.pdf

34) Phạm Thế Bảo – CTDL

http://rapidshare.com/files/172615288/Pham_The_Bao_-_Data_structure.PDF

35) Trần Minh Thái – Bài giảng VC

http://rapidshare.com/files/172617221/Tran_Minh_Thai_-_Bai_giang_VC.pdf

36) Trần Minh Thái – Giáo trình BT LVC

http://rapidshare.com/files/172617374/Tran_Minh_Thai_-_Giao_trinh_bt_LVC.pdf
(http://rapidshare.com/files/172617374/Tran_Minh_Thai_-_Giao_trinh_bt_LVC.pdf)
37) Trần Tuấn Minh – Thiết kế và đánh giá thuật toán

http://rapidshare.com/files/172617473/Tran_Tuan_Minh_-_Thiet_ke_va_danh_gia_thuat_toan.pdf
(http://rapidshare.com/files/172617473/Tran_Tuan_Minh_-_Thiet_ke_va_danh_gia_thuat_toan.pdf)
38) TS Nguyễn Đình Thúc – Trí tuệ nhân tạo và lập trình tiến hóa

http://rapidshare.com/files/172618064/Ts_Nguyen_Dinh_Truc_-_Tri_tue_nhan_tao_va_lap_trinh_tien_hoa.pdf

39) Giáo trình ngôn ngữ lập trình

http://rapidshare.com/files/172614362/Giao_trinh_Ngon_ngu_lap_trinh.pdf

40) Giáo trình kỹ thuật đồ họa

ttp://rapidshare.com/files/172613327/Giao_trinh_ky_thuat_do_hoa.pdf

41) Toán học ứng dụng

http://rapidshare.com/files/172616968/Toan_hoc_ung_dung.pdf

42) Programming ebook
http://rapidshare.com/files/172615739/Programming_ebook.CHM

43) C++ For Mathematicans

http://rapidshare.com/files/172599409/C___For_Mathematicians_-_An_Introduction_For_Students_And_Professionals__2 006_.pdf

* OpenGL

1) OpenGL Programming Guide 6th edition

http://rapidshare.com/files/173657922/OpenGL_-_Programming_Guide.pdf

2) OpenGL SuperBible 3rd edition

http://rapidshare.com/files/173655369/OpenGL_-_SuperBible.chm

3) OpenGL Shading Language

http://rapidshare.com/files/173654586/OpenGL_-_Shading_Language.chm

4) OpenGL Graphics Through Applications

http://rapidshare.com/files/173657789/OpenGL_-_Graphics_Through_Applications.pdf

5) GL Specification

http://rapidshare.com/files/173658259/OpenGL_-_GL_Specification.pdf

6) OpenGL – Distilled

http://rapidshare.com/files/173658462/OpenGL_-_Distilled.chm

7) Beginning OpenGL Game Programming

http://rapidshare.com/files/173661175/Beginning_OpenGL_Game_Programming.pdf

8) Principles Of Computer Graphics

http://rapidshare.com/files/173654221/Principles_of_Computer_Graphics.pdf

Nguồn: bookilook và ebookee

dinhhuan
18-12-2008, 09:42 PM
-Đây là quyển sách mà mình nghĩ là những người mới học C và cấu trúc dữ liệu và giải thuật cần
-Các bạn vào link này nha:
http://www.ziddu.com/download/2935336/KTLT.pdf.html