PDA

View Full Version : Hướng dẫn cách tạo entry vào PKG_CONFIG_PATHXcross87
18-02-2009, 08:36 PM
Nhiều lúc khi cài đặt các gói thư viện hoặc chương trình ứng dụng, bạn toàn bị kêu lỗi gì gì mà không thấy khai báo vào biến môi trường PKG_CONFIG_PATH.
Google cả tiếng đồng hồ, đếch thấy được ở đâu cách sửa chữa, xử lý cái này ...=.=
Ngồi đọc lại Linux man page tra cứu một lựot (2 ngày của pete (:=(|))...cuối cùng đã tìm ra cách tạo entry và chỉnh sửa cho biến môi trường:

Giả sử bạn có file khai báo vị trí các thư viện *.pc nằm trong thư mục: /usr/lib/pkgconfig
và bạn muốn đặt cái này vào biến PKG_CONFIG_PATH thì viết thể này:

Bật terminal lên rồi gõ:


shell $ export PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH


Sau đó kiểm tra xem biến này giờ có giá trị thế nào:


shell $ echo $PKG_CONFIG_PATH


Vài ghi chú nho nhỏ:
trong Bourne shell: export dùng để đặt giá trị cho một biến
PKG_CONFIG_PATH là biến môi trường được tạo nếu bạn đã cài gói pkgconfig
trong Linux các giá trị của biến môi trường phân cách bằng dấu 2 chấm còn trong Windows thì sử dụng dấu chấm phẩy.
Trong Bourne shell, để lấy giá trị một biến thì phải có dấu $ ở trước, còn sử dụng biến thì chỉ cần gõ tên biến không cần dấu $.
[p/s: tham khảo thêm Bash Programming nếu bạn cảm thấy khó hiểu]