PDA

View Full Version : Bài tập ASM | Tính tổng 2 số, làm sao sửa lỗi?lucky_luka
07-04-2009, 09:34 PM
Cái bài asm này trên lớp thầy giảng thì hiểu nhưng chả hiểu sao khi chạy trên máy nó cứ báo lỗi thế này nà "**Fatal**bt.asm<44> Unexpected end of file encountered":((Tớ mới bắt đầu học hợp ngữ nên vẫn còn gà lắm mong mấy pro chỉ giáo thêm với:(Àh quên nữa để paste cái code nữa.

.model small
.stack 100h
.data
t1 db 0Dh,0Ah,'Nhap so thu 1(0->9):$'
t2 db 0Dh,0Ah,'Nhap so thu 2(0->9):$'
t3 db 0Dh,0Ah,'Tong 2 so la:$'
.code
main proc
mov AX.@data
mov DS,AX

lea DX,t1
mov AH,09h
int 21h

mov AH,01h
mov AL,BL
sub BL,48
int 21h

lea DX,t2
mov AH,09h
int 21h

mov AH,01h
sub AL,48
int 21h

add BL,AL
add BL,48

lea DX,t3
mov AH,09h
int 21h

mov AH,02h
mov DL,BL
int 21h

mov AH,4Ch
int 21h
main endp
end main Mấy pro xem cái code của em nó sai chổ nào dùm nha:((

quoc2211
12-05-2009, 03:28 PM
.model small
.stack 100h
.data
t1 db 0Dh,0Ah,'Nhap so thu 1(0->9):$'
t2 db 0Dh,0Ah,'Nhap so thu 2(0->9):$'
t3 db 0Dh,0Ah,'Tong 2 so la:$'
.code
main proc
mov AX,@data
mov DS,AX

lea DX,t1
mov AH,09h
int 21h

mov AH,01h
mov AL,BL
sub BL,48
int 21h

lea DX,t2
mov AH,09h
int 21h

mov AH,01h
sub AL,48
int 21h

add BL,AL
add BL,48

lea DX,t3
mov AH,09h
int 21h

mov AH,02h
mov DL,BL
int 21h

mov AH,4Ch
int 21h
main endp
end main