PDA

View Full Version : source chuơng trình shell cho Linuxhardwire
01-02-2013, 05:49 PM
MÌnh có tự viết một con shell cho Unix.
Bạn nào muốn thử thì tải về tại trang https://github.com/phamthechung/piece-of-c/blob/master/piece/sh.c
và file này nữa https://github.com/phamthechung/piece-of-c/blob/master/include/piece/c_lang.h
Lưu file c_lang.h vào thư mục include/piece bạn tự tạo
Cách biên dịch : cc -o sh sh.c -Iinclude
chạy thử chuơng trình: # ./sh
đánh thử lệnh ls cat hay date
Mong các bạn enjoy