PDA

View Full Version : Công cụ chuyển đổi code từ VB.NET qua C#neverland87
11-04-2007, 10:55 PM
VBConversions VB.Net to C# Converter v2.08
http://i58.photobucket.com/albums/g277/lady_killer_t9/VBConversionsVB.png


Tired of VB? Ready to make a switch? You don't have to rewrite all your code. Over 99% of your code can be converted to C# automatically, with the VBConversions VB.Net to C# Converter.

Unsurpassed Accuracy

Microsoft 101 Sample VB.Net programs convert at 100% accuracy.
Each release is stress tested on hundreds of thousands of lines of VB.Net code.
VB casing inconsistencies are fixed during conversion (C# is case sensitive, VB is not)
Handles clauses are converted to C# style event handling.
Optional parameters are converted correctly (VB supports them, C# doesn't)
VB Namespace functions like Left$, Right$, Mid$, MsgBox, etc. are optionally converted to their .Net equivalents.
Unreachable code is commented out (allowed in VB but not in C#)
Non-static initializers converted correctly (allowed in VB not in C#)
Arrays ranges initialized properly by adding 1: "dim a(5) as string" in VB = "private string[] a = new string[6];" in C#
In many situations, On Error Goto is automatically converted to Try / Catch.
VB "Like" operators are converted correctly.
Complex Case statements are converted correctly or changed to "if" statements as necessary (VB supports complex Case statements, C# doesn't).
Unnecessary ByRef parameters (common in VB6 upgraded code) are automatically converted to value parameters.
With clauses are converted correctly (With clauses are supported in VB but not in C#)
Many difficult and ambiguous features of VB are converted correctly (too many to list).
Flexibility and Ease of Use

Converts VB.Net 2003 and 2005 projects.
Convert single projects.
Convert groups of projects at once.
Convert using the command line.
Comprehensive help available.
Comprehensive Reporting

Comprehensive reports show you potential problems with your code before conversion, things of interest which happened during conversion, any C# compiler errors encountered, and synchronized side by side VB.Net and C# code listings. Reports available are:

Files in Project
Potential Conversion Problems by Severity (High, Medium, Low)
Problems Conversion Problems by Type
Problems Conversion Problems by File
Conversion Notes by Severity (High, Medium, Low)
Conversion Notes by Type
Conversion Notes by File
Compiler Errors by Severity (High, Medium, Low)
Compiler Errors by Error Code
Compiler Errors by File
Synchronized Side by Side Code Listings (VB.Net and C#)
Dozens of Conversion Options

Control program flow / prompts
Control whether X = X + 1 is converted to X++
Control whether X = X - 1 is converted to X--
Control whether temporary variables can be created for ref / out argument conversion.
Control whether unnecessary ByRef parameters can be converted to value parameters.
Control whether unreachable code should be commented out.
Control whether non-static initializers can be put into class constructors to prevent CS0236 errors.
Control whether temporary variables can be created for With clauses (4 different options).
Control whether VB Namespace functions should be converted to their .Net equivalents:o IsNothing()
o Chr()
o Len()
o UCase()
o LCase()
o Left()
o Right()
o RTrim()
o LTrim()
o Trim()
o Mid()
o Replace()
o Split()
o Join()
o MsgBox()
o UBound()
o LBound()
o IIF()

Why Pick VBConversions Over the Competiton?

Unmatched accuracy - Microsoft 101 VB Samples convert with 100% accuracy. VBConversions really goes the extra mile to give you the highest accuracy possible in a VB.Net to C# Converter.
Unmatched customization - you have literally dozens of conversion options.
Unmatched flexibility - You can convert single projects, multiple projects with ease, or use a command line version.
Conversion reports tell you exactly what happened during the conversion and any potentially risky areas.
Download the evaluation version without registering or getting pestered to death by emails or phone calls.
You're in good company: VBConversions VB.Net to C# Converter has been used by many large companies, including Microsoft, IBM, HP, Dell, EDS, Proctor & Gamble, and Cisco Systems.
The VBConversions VB.Net to C# Converter won the endorsement from real users in the field by winning the Visual Studio Magazines Readers Choice 2006 award for Development Tools.Link download: http://www.zshare.net/download/setup-exe-jwa.html

yennq
07-07-2007, 08:41 AM
Hay. Phần mềm này hay đấy

hailoc12
07-07-2007, 10:01 AM
Chuyển từ VbNet sang C# thì có chạy nhanh lên không anh?

tienlbhoc
07-07-2007, 10:07 AM
dùng sharpdevelop tốt hơn, còn chuyển đổi từ vbNet sang c# thì sau khi biên dịch tốc độ cũng thế, tôi đang học c# , sách bảo cả hai thằng này đều chuyển sang ngôn ngữ MS-IL(không biết viết có đúng không nhưng đại thể là ngôn ngữ trung gian), nên có chuyển qua lại bọn này chỉ có tác dụng khi ta học c# mà muốn lấy mã nguồn vb.net chẳng hạn thì mới dùng

zelda
07-07-2007, 12:11 PM
Mấi cái soft convert này dành cho .NET coder đó, bọn mình chỉ là C# coder - 1 phần của .NET thì khó nói xa đc. Hiện nay, việc chuyển đổi code giữa các NNLT trong .NET là quá phổ biến./

phanvankhai
07-07-2007, 06:02 PM
dùng sharpdevelop tốt hơn, còn chuyển đổi từ vbNet sang c# thì sau khi biên dịch tốc độ cũng thế, tôi đang học c# , sách bảo cả hai thằng này đều chuyển sang ngôn ngữ MS-IL(không biết viết có đúng không nhưng đại thể là ngôn ngữ trung gian), nên có chuyển qua lại bọn này chỉ có tác dụng khi ta học c# mà muốn lấy mã nguồn vb.net chẳng hạn thì mới dùng
SharpDevelop tuy nhẹ nhưng chức năng không bằng Visual C# sau này xài nhiều rồi bít :D

zelda
07-07-2007, 07:05 PM
SharpDevelop --> chả ham, có đồ chùa VS.NET cứ xài, xài thèng nì rồi, dở òm :D, chỉ có fan của phần mềm mã nguồn mở mới xài :D

manhhung1109
17-04-2009, 01:46 AM
ko down được bạn ơi.nó báo "File not found".bạn check lai link dùm mình đi

zkday2686
17-04-2009, 01:57 AM
có kẻ đi đào mộ... haha... :D

cho bạn cái link nè:).

http://www.developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

dieucay555
17-04-2009, 12:24 PM
Khuyến mãi cái này .

galois
22-04-2009, 09:45 AM
mình từng làm dự án convert VB sang VB.net và c# thì cứ dùng đồ của MS thôi. công cụ chính vẫn là VS thôi. sau đó thì sẽ chỉnh lại các chỗ nó không biên dịch đc. mấy tool convert này cũng đc nhưng thường thì mình phải convert cả project lớn sang chứ không phải chỉ một đoạn code. nên các tool này ít dùng hơn.

phituyet
09-01-2010, 10:42 PM
phần mềm này ko bit sài.hic

ngduong1111
08-11-2015, 11:18 AM
Bây giờ lại nổi lên phong trào sử dụng code Vb.net rùi chuyển sang C# bị rối tung lên cả cái đầu! Chia sẻ vs mọi người cái trang web sau mong là có sẽ giúp ít! :))

http://converter.telerik.com/