PDA

View Full Version : Làm thế nào để gửi 1object từ 1 server đến nhiều client sử dụng socket trong Javamanhtoan2211
18-04-2013, 11:16 PM
Nếu gửi thông tin giữa 1 server và nhiều client thì tớ làm được,nhưng tớ chỉ biết làm khi 1 client gửi đến server thì server gửi trực tiếp cho client đó ,bây giờ tớ muốn nó gửi cho một client khác thì làm thế nào?

Hay cụ thể hơn là có 1 server luôn lắng nghe.
Có 10 client có tên là client1,....client10.
Bây giờ tớ muốn gửi chuỗi String từ client1 lên server,sau đó server sử lí dữ liệu rồi gửi cho client 2,client 3...client10 thì làm thế nào ?

Mong mọi người giúp tớ,tớ đang làm một đồ án nhỏ ở lớp có liên quan đến vấn để này .

snake_programmer
10-05-2013, 04:53 PM
Tham khảo về Broadcast:
Link: _http://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/datagrams/broadcasting.html