PDA

View Full Version : tự động di chuyễn button trong Windows Phone 7phuongtubt
29-05-2013, 05:41 PM
mình có 1 Button button = new Button(); và toạ độ button.Margin = new Thickness(200);
làm sao để button "Tự động" di chuyễn lên rồi di chuyễn xuống. có pro nào biết xin chỉ với, viết trong Windows Phone App (PhoneApp1) thank nhiều!...