PDA

View Full Version : [Source] Chuyện Tình Mới Viết Đêm Quakidkid
06-05-2007, 07:13 PM
while( I LOVE U )
{
if(check(u))
{
if(check(ur parent))
cout << "the soul of life" << endl;
else
{
fakeip(me);
firewall(u'r parent);
if(check(ur parent))
cout << "love's blue" ;
else
cout << " love is now or never " << " we'll go away " ;
}
}
else
{
c r a c k(u'r heart);
if(check(u))
cout << " love is never die ";
else
cout << " we'll die together ";
}
}// Đáng lẽ chỉ có khúc trên thôi nhưng 4rum bảo ngắn quá nên ...

hieubm
10-05-2007, 08:32 PM
while ( !accept(u) )
{
philander(u);
}

kiss(u);

while ( !accept(u) )
{
philander(u);
}

....(u); ( .... = He he )

if ( pregnant(u) )
{
--->Runtime Error
--->Don't send ( don't send to u's parent )
--->End process
}

kidkid
11-05-2007, 06:49 PM
if ( pregnant(u) )
{
--->Runtime Error
--->Don't send ( don't send to u's parent )
--->End process
}


Ghê nhỉ ?
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////