PDA

View Full Version : Loading image file với sự kiện tab trên winphone 8fushi_nguyen
06-06-2014, 03:49 PM
Sau một ngày khai quật trên mạng và các diễn đàn thì lĩnh vực lập trình windows phone 8 khá ít (cảm nhận của em). Và cũng có thể trình tìm kiếm tài liệu của em còn kiếm quá. Hiện tại, em đang tìm hiểu về winphone 8, thấy một bài hướng dẫn trên http://developer.nokia.com/community/wiki/Loading_local_image_file_on_Tap_events_in_Windows_ Phone khá hay cho người mới tìm hiểu như em. Tưởng mọi việc sẽ suông sẽ như bài hướng dẫn, nhưng đời không như mơ(8-)>.
code của bài hướng dẫn, khi em gõ vào thì nó báo lỗi

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using Microsoft.Phone.Controls;//cái chỗ này gạch chân Controls
using System.Windows.Resources;//gạch chân Reources
using System.Windows.Media.Imaging;//gạch chân Media.Imaging
khi em tạo project thì mặc định:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime;
using Windows.Foundation;
using Windows.Foundation.Collections;
using Windows.UI.Xaml;
using Windows.UI.Xaml.Controls;
using Windows.UI.Xaml.Controls.Primitives;
using Windows.UI.Xaml.Data;
using Windows.UI.Xaml.Input;
using Windows.UI.Xaml.Media;
using Windows.UI.Xaml.Navigation;
Em dùng Windows Phone 8.1 development tools tại https://dev.windowsphone.com/en-us/downloadsdk
Viết dài dòng thế (\'o), túm lại là em không thể dùng "using System.Windows.Resources; và using System.Windows.Media.Imaging;"
Có anh chị nào đi trước rồi giúp giùm em với.
P/S: xin lỗi ad, nếu em post sai box thì ad chuyển qua box phù hợp được không? Cảm ơn rất nhiều.