PDA

View Full Version : Chuơng trình đọc số thành chữ (đọc mọi số thành chữ để tính tiền,....)betri28
16-11-2014, 01:44 PM
https://c2.staticflickr.com/6/5553/15018894889_80b7048e75_b.jpg


Đây là chương trình mình viết bằng Java có thể nói là mọi số thành chữ viết tiếng Việt. Mình xây dựng nó cho app Đọc số trên android (các bạn có thể tải về đọc thử):


https://play.google.com/store/apps/details?id=m.tri.readnumber


http://chart.apis.google.com/chart?chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2F apps%2Fdetails%3Fid%3Dm.tri.readnumber&chs=200x200&cht=qr&chld=H%7C0


Đây là phần chương trình...


Đầu tiên là các khai báo:public static final String KHONG = "không";
public static final String MOT = "một";
public static final String HAI = "hai";
public static final String BA = "ba";
public static final String BON = "bốn";
public static final String NAM = "năm";
public static final String SAU = "sáu";
public static final String BAY = "bảy";
public static final String TAM = "tám";
public static final String CHIN = "chín";
public static final String LAM = "lăm";
public static final String LE = "lẻ";
public static final String MUOI = "mươi";
public static final String MUOIF = "mười";
public static final String MOTS = "mốt";
public static final String TRAM = "trăm";
public static final String NGHIN = "nghìn";
public static final String TRIEU = "triệu";
public static final String TY = "tỷ";


public static final String [] number = {KHONG, MOT, HAI, BA,
BON, NAM, SAU, BAY, TAM, CHIN};


Hàm đọc số chính (sẽ có gọi một số hàm phụ ở dưới):


//Hàm chính đọc số
public static ArrayList<String> readNum(String a)
{
ArrayList<String> kq = new ArrayList<String>();


//Cắt chuổi string chử số ra thành các chuổi nhỏ 3 chử số
ArrayList<String> List_Num = Split(a, 3);


while (List_Num.size() != 0)
{
//Xét 3 số đầu tiên của chuổi (số đầu tiên của List_Num)
switch (List_Num.size() % 3)
{
//3 số đó thuộc hàng trăm
case 1:
kq.addAll(read_3num(List_Num.get(0)));
break;
// 3 số đó thuộc hàng nghìn
case 2:
ArrayList<String> nghin = read_3num(List_Num.get(0));
if(!nghin.isEmpty()){
kq.addAll(nghin);
kq.add(NGHIN);
}
break;
//3 số đó thuộc hàng triệu
case 0:
ArrayList<String> trieu = read_3num(List_Num.get(0));
if(!trieu.isEmpty()) {
kq.addAll(trieu);
kq.add(TRIEU);
}
break;
}

//Xét nếu 3 số đó thuộc hàng tỷ
if (List_Num.size() == (List_Num.size() / 3) * 3 + 1 && List_Num.size() != 1) kq.add(TY);

//Xóa 3 số đầu tiên để tiếp tục 3 số kế
List_Num.remove(0);
}


return kq;
}


Hàm phụ:

Hàm đọc lần 3 chữ số:

//Đọc 3 số
public static ArrayList<String> read_3num(String a)
{
ArrayList<String> kq = new ArrayList<String>();
int num = -1;
try{ num = Integer.parseInt(a); } catch(Exception ex){}
if (num == 0) return kq;
int hang_tram = -1;
try{ hang_tram = Integer.parseInt(a.substring(0, 1)); } catch(Exception ex){}
int hang_chuc = -1;
try{ hang_chuc = Integer.parseInt(a.substring(1, 2)); } catch(Exception ex){}
int hang_dv = -1;
try{ hang_dv = Integer.parseInt(a.substring(2, 3)); } catch(Exception ex){}


//xét hàng trăm
if (hang_tram != -1){
kq.add(number[hang_tram]);
kq.add(TRAM);
}


//xét hàng chục
switch (hang_chuc)
{
case -1:
break;
case 1:
kq.add(MUOIF);
break;
case 0:
if (hang_dv != 0) kq.add(LE);
break;
default:
kq.add(number[hang_chuc]);
kq.add(MUOI);
break;
}


//xét hàng đơn vị
switch (hang_dv)
{
case -1:
break;
case 1:
if ((hang_chuc != 0) && (hang_chuc != 1) && (hang_chuc != -1))
kq.add(MOTS);
else kq.add(number[hang_dv]);
break;
case 5:
if ((hang_chuc != 0) && (hang_chuc != -1))
kq.add(LAM);
else kq.add(number[hang_dv]);
break;
case 0:
if (kq.isEmpty()) kq.add(number[hang_dv]);
break;
default:
kq.add(number[hang_dv]);
break;
}
return kq;
}


Hàm cắt:

public static ArrayList<String> Split(String str, int chunkSize) {
int du = str.length() % chunkSize;
//Nếu độ dài chuổi không phải bội số của chunkSize thì thêm # vào trước cho đủ.
if (du != 0)
for (int i = 0; i < (chunkSize - du); i++) str = "#" + str;
return splitStringEvery(str, chunkSize);
}


//Hàm cắt chuổi ra thành chuổi nhỏ
public static ArrayList<String> splitStringEvery(String s, int interval) {
ArrayList<String> arrList = new ArrayList<String>();
int arrayLength = (int) Math.ceil(((s.length() / (double) interval)));
String[] result = new String[arrayLength];
int j = 0;
int lastIndex = result.length - 1;
for (int i = 0; i < lastIndex; i++) {
result[i] = s.substring(j, j + interval);
j += interval;
}
result[lastIndex] = s.substring(j);

/*
Có thể dùng hàm sau để cắt nhưng hiệu suất sẽ thấp hơn cách trên
result = s.split("(?<=\\G.{" + interval + "})");
*/

arrList.addAll(Arrays.asList(result));
return arrList;
}Vậy là nếu đọc số thì chỉ cần gọi hàm readNum(số cần đọc) sẽ trả về mảng các string để có thể in ra:

VD:

ArrayList<String> kq = readNum("11114234");
for (int i = 0; i < kq.size(); i++) {
System.out.print(kq.get(i)+ " ");
}

Kết quả:

mười một triệu một trăm mười bốn nghìn hai trăm ba mươi bốn

snake_programmer
03-03-2015, 11:55 AM
Đầu tiên thì hoan nghênh ý tưởng của bạn, nó là 1 bài toán căn bản ngày xưa hay gặp.
Tuy nhiên xem cái kết quả mà mình cứ tưởng nó sẽ Speech thật ý, ai dè chỉ là hiển thị text thôi chứ không có nói.