PDA

View Full Version : Bộ Ebook Khủng Cho Dân IT và Những Ai Đam Mê Tin Họctaptanhtinhoc
17-10-2009, 01:56 PM
Bộ Ebook Khủng Cho Dân IT và Những Ai Đam Mê Tin HọcBộ Ebook về máy tính và Lập trình==> Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (http://www.ziddu.com/download/6938658/CTDLGT_LT.rar.html)
==> C program collection (http://www.ziddu.com/download/6938659/Cprogramingcollection.rar.html)
==> Ebook C (http://www.ziddu.com/download/6938660/Cebooks.zip.html)
==> C Plus (http://www.ziddu.com/download/6938661/C_plus_plus.rar.html)
==> Bài giảng lập trình C (http://www.ziddu.com/download/6938662/BaigiangC.rar.html)
==> Tổng hợp tất cả bài tập ngôn ngữ C A->Z (http://www.ziddu.com/download/6938663/Bai_tap_ngon_ngu_C_tu_A_den_Z.zip.html)
==> Học Java qua mẫu chuyện vui craftman (http://www.ziddu.com/download/6939137/Craftman.rar.html)
==> Giáo trình Java căn bản (http://www.ziddu.com/download/6939138/Java_can_ban.rar.html)
==> Giáo trình Java me (http://www.ziddu.com/download/6939139/J2ME.rar.html)
==> giáo trình J2ee (http://www.ziddu.com/download/6939140/j2ee.pdf.html)
==> Giáo trình lập trình Java (http://www.ziddu.com/download/6939141/GTJava080102005.rar.html)
==> Lập trình java trên điện thoại di động (http://www.ziddu.com/download/6939142/gbml2u_Java_mobile.rar.html)
==> 1000 java tips (http://www.ziddu.com/download/6939143/1000_Java_Tips.pdf.html)
==> Giáo trình lý thuyết và bài tập java (http://www.ziddu.com/download/6939144/17_Giao_trinh_ly_thuyet_va_bai_tap_Java.zip.html)
==> Java name and user interface convention (http://www.ziddu.com/download/6939145/1-Naming_and_User_interface_Conventions.rar.html)
==> java code convention (http://www.ziddu.com/download/6939146/1-CodeConventions.rar.html)
==> Những thuật ngữ liên quan đến công nghệ java (http://www.ziddu.com/download/6939193/NhungthuatngulienquandencongngheJAVA.rar.html)
==> XML and Java (http://www.ziddu.com/download/6939194/xmljava.pdf.html)
==> Thinking in Java (http://www.ziddu.com/download/6939195/Thinking_in_Java.pdf.html)
==> Lập trình hướng đối tượng trong Java (http://www.ziddu.com/download/6939196/OOP_JAVA.rar.html)
==> Kỹ thuật lập trình Java căn bản (http://www.ziddu.com/download/6939197/Ky_Thuat_Lap_Trinh_Java_Can_Ban.zip.html)
==> Visual basic ebook (http://www.ziddu.com/download/6939237/VisualBasicBooks.rar.html)
==> Giáo trình lập trình Visual Basic.net (http://www.ziddu.com/download/6939238/Huong_dan_lap_trinh_VB.NET.pdf.html)
==> Giáo trình lập trình Visual Basic.net 2 (http://www.ziddu.com/download/6939239/Huong_dan_lap_trinh_Visual_Basic_Dot_Net.pdf.html)
==> Giáo trình VB (http://www.ziddu.com/download/6939240/Giao_trinh_Visual_Basic_84588.rar.html)
==> Giáo trình lập trình Hợp Ngữ - Assembly (http://www.ziddu.com/download/6939311/Giao_trinh_hop_ngu_-_Assembly.rar.html)
==> Giáo trình Aptech - Quản Trị Mạng nâng cao (http://www.ziddu.com/download/6939305/Quan_Tri_Mang_Nang_Cao_-_Apptec_Bach_Khoa.zip.html)
==> Kết nối 2 PC với nhau (http://www.ziddu.com/download/6939306/Noi_2PC_voi_nhau.rar.html)
==> Giáo trình IP Address (http://www.ziddu.com/download/6939307/Giao_trinh_IP_Address.rar.html)
==> Biến máy tính thành Server (http://www.ziddu.com/download/6939308/bienmaytinhthanhserver.zip.html)
==> Giáo trình thực hành SQL (http://www.ziddu.com/download/6939309/30-Giao_trinh_thuc_hanh_SQL.rar.html)
==> Hướng dẫn cài đặt SQL 2000 (http://www.ziddu.com/download/6939310/06_HuongDanCaiDatSQLServer2000.pdf.html)
==> Luyện CCNA trên PC (http://www.ziddu.com/download/6939370/17_Tu_luyen_CCNA_tren_may_tinh_ca_nhan.zip.html)
==> Học Nhanh VB 6 (http://www.ziddu.com/download/6939371/17_Tham_khao_nhanh_visual_basic_6.zip.html)
==> Sử dụng và khai thác Visual Fox 6 (http://www.ziddu.com/download/6939372/17_Su_dung_va_khai_thac_Visual_Fox_6.zip.html)
==> Quản trị SQL 2000 (http://www.ziddu.com/download/6939373/17_Quan_tri_SQL2000_Server_2000.zip.html)
==> Quản trị dữ liệu bằng Visual Fox 3 (http://www.ziddu.com/download/6939374/17_Quan_tri_du_lieu_bang_visual_fox_3.zip.html)
==> Giáo trình Lập trình Windows (http://www.ziddu.com/download/6939375/17_Lap_trinh_windows.zip.html)
==> Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal (http://www.ziddu.com/download/6939376/17_Giao_trinh_ly_thuyet_va_bai_tap_Pascal_toan_tap .zip.html)
==> Giáo trình lý thuyết và bài tập Foxpro (http://www.ziddu.com/download/6939377/17_Giao_trinh_ly_thuyet_va_bai_tap_Foxpro_tap1.zip .html)
==> Giáo trình lý thuyết và bài tập Delphi (http://www.ziddu.com/download/6939378/17_Giao_trinh_ly_thuyet_va_bai_tap_Delphi.zip.html )
==> Giáo trình CSharp (http://www.ziddu.com/download/6939509/CSharp.rar.html)
==> Kỹ thuật lập trình (http://www.ziddu.com/download/6939510/ki_thuat_lap_trinh.rar.html)
==> Giáo trình Pascal căn bản (http://www.ziddu.com/download/6939511/Giao_trinh_PASCAL_Can_Ban.rar.html)
==> Kỹ thuật lập trình nâng cao (http://www.ziddu.com/download/6939512/Giao_trinh_Ky_thuat_lap_trinh_nang_cao.pdf.html)
==> Giáo trình Oracle (http://www.ziddu.com/download/6939513/giao_trinh_orarle.ZIP.html)
==> Giáo trình lập trình hướng đối tượng (http://www.ziddu.com/download/6939514/Giao_trinh_lap_trinh_huong_doi_tuong.rar.html)
==> Giáo trình lập trình Delphi (http://www.ziddu.com/download/6939515/Giao_trinh_Delphi.rar.html)
==> Giáo trình căn bản về lập trình game (http://www.ziddu.com/download/6939516/Canbanvethietkevalaptrinhgame.pdf.html)
==> Giáo trình Học XML tiếng viêt (http://www.ziddu.com/download/6939517/26_Hoc_XML_bang_tieng_Viet.rar.html)
==> Giáo trình Visual Basic 2005 (http://www.ziddu.com/download/6939518/17_Visual_Basic_2005_tap_4_-_quyen_1_-_Crystal_Reports_Developer.zip.html)
==> Sổ tay lập trình (http://www.ziddu.com/download/6939602/SoTayLapTrinh1.0.rar.html)
==> Tìm hiểu về lập trình COM (http://www.ziddu.com/download/6939603/Tim_Hieu_Lap_Trinh_COM.rar.html)
==> Giáo trình Kiến trúc máy tính (http://www.ziddu.com/download/6939604/tai_lieu_ktpm.rar.html)
==> Qui trình khôi phục password router (http://www.ziddu.com/download/6939605/Quytrinhkhoiphucpassword.pdf.html)
==> Ngôn ngữ SQL (http://www.ziddu.com/download/6939606/Ngoc_Ngu_SQL.doc.html)
==> Giáo trình Linux tiếng việt (http://www.ziddu.com/download/6939607/LINUX_Tieng_viet.pdf.html)
==> lập trình trên Pocket PC (http://www.ziddu.com/download/6939608/Lap_trinh_Pocket_PC.pdf.html)
==> Lập trình di động (http://www.ziddu.com/download/6939609/lap_trinh_di_dong.rar.html)
==> Ngôn ngữ lập trình (http://www.ziddu.com/download/6939610/lap_trinh.ZIP.html)
==> kỹ thuật lập trình nâng cao (http://www.ziddu.com/download/6939611/Ky_thuat_lap_trinh_nang_cao.pdf.html)
==> Tự học chuyên sâu Visual Basic.net trong 21 ngày (http://www.ziddu.com/download/6939656/17_Tu_hoc_lap_trinh_chuyen_sau_visual_basicnet_tro ng_21_ngay.zip.html)
==> Kỹ thuật lập trình CSharp.net toàn tập (http://www.ziddu.com/download/6939657/17_Ky_thuat_lap_trinh_ung_dung_CSharpNet_toan_tap_-_tap_2.zip.html)
==> Kỹ thuật lập trình chuyên nghiệp Visual Basic.net tập 2 (http://www.ziddu.com/download/6939658/17_Ky_thuat_lap_trinh_ung_dung_chuyen_nghiep_visua l_basicnet_tap_2.zip.html)
==> Kỹ thuật lập trình chuyên nghiệp Visual Basic.net tập 1 (http://www.ziddu.com/download/6939659/17_Ky_thuat_lap_trinh_ung_dung_chuyen_nghiep_Visua l_Basicnet_tap_1.zip.html)
==> Tìm hiểu CSharp và ứng dụng (http://www.ziddu.com/download/6940036/Tim_hieu_C_sharp__va_ung_dung.rar.html)
==> Tài liệu tham khảo C for Win (http://www.ziddu.com/download/6940037/Tai_lieu_tham_khao_C_for_Win.rar.html)
==> Programing with MFC application (http://www.ziddu.com/download/6940038/Programing_window_with_MFC_book_htmlc_9.rar.html)
==> Kỹ thuật lập trình CSharp 2.0 (http://www.ziddu.com/download/6940039/Ky_Thuat_Lap_Trinh_CSharp_20.rar.html)
==> Giáo trình ngôn ngữ C (http://www.ziddu.com/download/6940040/giaotrinhc.rar.html)
==> C Fast Food - Học nhanh C (http://www.ziddu.com/download/6940041/CFastFood.pdf.html)
==> Lập trình C for Win (http://www.ziddu.com/download/6940042/C_For_Win.rar.html)
==> Kỹ thuật lập trình ứng dụng CSharp.net toàn tập (http://www.ziddu.com/download/6940043/17_Ky_thuat_lap_trinh_ung_dung_CSharpNet_toan_tap_-Tap_3.zip.html)
==> [/url]
==> [url="http://www.ziddu.com/download/6940099/Tim_hieu_C_sharp__va_ung_dung.rar.html"]Tìm hiểu CSharp và ứng dụng (http://www.ziddu.com/download/6940045/17_CSharp_2005_Tap_2_Lap_Trinh_Windows_Forms.zip.h tml)
==> Từng bước học lập trình CSharp.net (http://www.ziddu.com/download/6940100/TungbuochoclaptrinhVisualCnet.zip.html)
Bộ Ebook về Đồ họa Photoshop


Bộ giáo trình Photoshop toàn tập 20 Chương==> Chương 1 (http://www.ziddu.com/download/6940251/PS_chuong1.rar.html)
==> Chương 2 (http://www.ziddu.com/download/6940250/PS_chuong2.rar.html)
==> Chương 3 (http://www.ziddu.com/download/6940249/PS_chuong3.rar.html)
==> Chương 4 (http://www.ziddu.com/download/6940248/PS_chuong4.rar.html)
==> Chương 5 (http://www.ziddu.com/download/6940247/PS_chuong5.rar.html)
==> Chương 6 (http://www.ziddu.com/download/6940246/PS_chuong6.rar.html)
==> Chương 7 (http://www.ziddu.com/download/6940245/PS_chuong7.rar.html)
==> Chương 8 (http://www.ziddu.com/download/6940243/PS_chuong9.rar.html)
==> Chương 9 (http://www.ziddu.com/download/6940244/PS_chuong8.rar.html)
==> Chương 10 (http://www.ziddu.com/download/6940242/PS_chuong10.rar.html)
==> Chương 11 (http://www.ziddu.com/download/6940374/PS_chuong11.rar.html)
==> Chương 12 (http://www.ziddu.com/download/6940373/PS_chuong12.rar.html)
==> Chương 13 (http://www.ziddu.com/download/6940372/PS_chuong13.rar.html)
==> Chương 14 (http://www.ziddu.com/download/6940371/PS_chuong14.rar.html)
==> Chương 15 (http://www.ziddu.com/download/6940370/PS_chuong15.rar.html)
==> Chương 16 (http://www.ziddu.com/download/6940369/PS_chuong16.rar.html)
==> Chương 17 (http://www.ziddu.com/download/6940368/PS_chuong17.rar.html)
==> Chương 18 (http://www.ziddu.com/download/6940367/PS_chuong18.rar.html)
==> Chương 19 (http://www.ziddu.com/download/6940366/PS_chuong19.rar.html)
==> Chương 20 (http://www.ziddu.com/download/6940365/PS_chuong20.rar.html)Các Sách Khác Về Photoshop==> Photoshop Basic (http://www.ziddu.com/download/6940701/Photoshop_basic.rar.html)
==> Photoshop toàn tập (http://www.ziddu.com/download/6940702/Photoshop_CS_Toan_Tap.rar.html)
==> Photoshop toàn tập (http://www.ziddu.com/download/6940703/Giao_trinh_Photoshop_CS.rar.html)
==> Giáo trình Photoshop tiếng việt (http://www.ziddu.com/download/6940704/Giao_trinh_Photoshop_CS_tieng_Viet.rar.html)
==> Bài tập Photoshop (http://www.ziddu.com/download/6940705/BT_Photoshop.rar.html)
==> Giáo trình bài giảng về đồ họa (http://www.ziddu.com/download/6940706/Bai_giang_ve_do_hoa.rar.html)
==> Bài tập về CorelDraw (http://www.ziddu.com/download/6940707/Bai_Tap_CorelDraw.rar.html)
Bộ Ebook về Linux==> Correspondance Ubuntu Windows (http://www.ziddu.com/download/6945763/correspondance_ubuntu_windows_vi.pdf.html)
==> Ebook Redhat Linux (http://www.ziddu.com/download/6945762/_Ebook_RedHatLinuxUnleashed.zip.html)
==> Get Start With Linux (http://www.ziddu.com/download/6945761/Get_started_with_Linux_vi.pdf.html)
==> Biên dịch nhân Linux (http://www.ziddu.com/download/6945760/Bien_dich_nhan_Linux.pdf.html)
==> Cài đặt Redhat Linux (http://www.ziddu.com/download/6945759/Cai_dat_redhat_linux_80.PDF.html)
==> Ebook về Ubuntu (http://www.ziddu.com/download/6945758/EbookUBUNTU.rar.html)
==> Cài đặt Lamp cho Ubuntu (http://www.ziddu.com/download/6945757/Cai_dat_LAMP_cho_Ubuntu.pdf.html)
==> Các bài thực hành Linux (http://www.ziddu.com/download/6945756/Cac_Bai_thuc_hanh_Linux.pdf.html)
==> Cài đặt APP từ Source (http://www.ziddu.com/download/6945755/CAI_APPS_TU_SOURCES.PDF.html)
==> Cài đặt và cấu hình IP table (http://www.ziddu.com/download/6945754/cai_dat_va_cau_hinh_iptables.pdf.html)
==> Cài đặt APP từ Source (http://www.ziddu.com/download/6945625/CAI_APPS_TU_SOURCES.PDF.html)
==> Giáo trình Linux Full (http://www.ziddu.com/download/6945981/LinuxAll.rar.html)
==> Tìm hiểu tổng quan về Unix (http://www.ziddu.com/download/6945982/TongquanveUnix.pdf.html)
==> IP Table intro (http://www.ziddu.com/download/6945983/iptables_intro_vi.pdf.html)
==> Giáo trình Linux tiếng việt (http://www.ziddu.com/download/6945985/LINUXTiengviet.pdf.html)
==> Tìm hiểu về kiến trúc Linux - Unix (http://www.ziddu.com/download/6945986/KientrucUnixLinux.pdf.html)
==> Tự học sử dụng Linux (http://www.ziddu.com/download/6945987/tu_hoc_su_dung_Linux.pdf.html)
==> Kiến thức cơ bản về Shackware Linux (http://www.ziddu.com/download/6945988/Kien_thuc_co_ban_Slackware_Linux.zip.html)Bộ Ebook về ứng dụng WEB==> 1001 cách làm web - blog - forum (http://www.ziddu.com/download/6945984/1001cachlamwebblogforumv2.0.rar.html)
==> Học Nhanh Dreamwave 9 (http://www.ziddu.com/download/6946132/HocnhanhDreamWeaver8.zip.html)
==> Bluetooth Sercurity (http://www.ziddu.com/download/6946133/BLUETOOTH_SECURITY_35378.zip.html)
==> Nhập môn HTML (http://www.ziddu.com/download/6946134/HuongdannhapmonHTML.doc.html)
==> Advanced PHP (http://www.ziddu.com/download/6946135/advanced_php.rar.html)
==> Hướng dẫn cấu hình các tính năng cơ bản cho Router (http://www.ziddu.com/download/6946136/HuongDanCauHinhCacTinhNangCoBanChoROUTER.pdf.html)
==> Giáo trình Dreamwave 8 (http://www.ziddu.com/download/6946137/DREAMWEAVER8.rar.html)
==> Internet toàn tập (http://www.ziddu.com/download/6946138/HocInternet.rar.html)
==> Ebook hướng dẫn làm trang web nghe nhạc (http://www.ziddu.com/download/6946139/ebooklamtrangwebnghenhac.rar.html)
==> Giáo trình học nhanh Flash 8 (http://www.ziddu.com/download/6946140/HocnhanhFlash8.zip.html)
==> Giáo trình thiết kế Website (http://www.ziddu.com/download/6946141/giaotrinhthietkeweb.ZIP.htm)
==> Lập trình web động với ASP tiếng việt (http://www.ziddu.com/download/6946228/LaptrinhWebAspvoitiengVietUnicode.pdf.html)
==> Học Javascipt (http://www.ziddu.com/download/6946229/Javacript.pdf.html)
==> Giáo trình lập trình Web (http://www.ziddu.com/download/6946230/laptrinhweb.rar.html)
==> Giáo trình Internet toàn tập cuốn 2 (http://www.ziddu.com/download/6946231/Internettoantap.rar.html)
==> Javascipt căn bản cho người mới học (http://www.ziddu.com/download/6946232/Javacripcanban.rar.html)
==> Hướng dẫn xây dựng website (http://www.ziddu.com/download/6946233/huongdanxaydungwebsite.pdf.html)
==> Hướng dẫn làm Blog (http://www.ziddu.com/download/6946234/Huong_dan_lamblog.rar.html)
==> Giáo trình lập trình mạng (http://www.ziddu.com/download/6946235/LapTrinhMang.rar.html)
==> Tìm hiểu mạng máy tính (http://www.ziddu.com/download/6946236/_MangMaytinh.zip.html)
==> Giáo trình Javascript nền tảng (http://www.ziddu.com/download/6946237/JavascriptNnTng.doc.html)
==> Quản lý dự án CNTT (http://www.ziddu.com/download/6946714/QuanlyduanCNTT.rar.html)
==> Sử dụng PHP và SQL thiết kế Web động (http://www.ziddu.com/download/6946715/SudungPHPMySQLthietkewebdong.zip.html)
==> Giáo trình HTML lập trình Web (http://www.ziddu.com/download/6946716/WebHTML.doc.html)
==> Rebuild Javascript (http://www.ziddu.com/download/6946717/rebuilt.Javascript.zip.html)
==> Ngôn ngữ SQL (http://www.ziddu.com/download/6946718/Ngoc_Ngu_SQL.doc.html)
==> Thiết kế trò chơi trong Flash (http://www.ziddu.com/download/6946719/ThietketrochoitrongFlash.zip.html)
==> Nhập môn HTML (http://www.ziddu.com/download/6946720/NhapmonHTML.rar.html)
==> Sổ tay làm Forum (http://www.ziddu.com/download/6946721/SotaylamForum1.0.rar.html)
==> Một và lời khuyên thiết kế Web hiệu quả (http://www.ziddu.com/download/6946722/motvailoikhuyenthietkewebhieuqua.ZIP.html)
==> Bộ template cho website (http://www.ziddu.com/download/6946723/Ultimate.Creative.Template.rar.html)Bộ Ebook về ứng dụng Microsoft Office==> Bài giảng về Main-Sub trong Access (http://www.ziddu.com/download/6946876/BaigiangMainSub.rar.html)
==> Giáo trình Power point (http://www.ziddu.com/download/6946877/PowerPoint_tv.rar.html)
==> 106 thuật ngữ trong Word (http://www.ziddu.com/download/6946878/106thuthuatword.doc.html)
==> Giáo trình cơ sở dữ liệu (http://www.ziddu.com/download/6946879/GTCSDL.pdf.html)
==> Học Word XP (http://www.ziddu.com/download/6946880/17_WordXP.zip.html)
==> Các hàm thông dụng trong Excel (http://www.ziddu.com/download/6946881/TranQuangHai-CacHamThongDungTrongExcel.rar.html)
==> Cơ sở dữ liệu toàn tập (http://www.ziddu.com/download/6946882/GiaotrinhCosodulieu.pdf.html)
==> Bài giảng về cơ sở dữ liệu (http://www.ziddu.com/download/6946883/BaigiangCSDL-26Table.rar.html)
==> Bài giảng Query trong Access (http://www.ziddu.com/download/6946884/BaigiangQuery.rar.html)
==> Giáo trinh MS Access 2000 (http://www.ziddu.com/download/6946885/GiaotrinhAccess2000.pdf.html)Bộ Ebook Về ***** And Hack==> Bảo mật và tối ưu bảo mật trong Linux (http://www.ziddu.com/download/6947037/17_BaomatvatoiuutrongRedhatLinux.zip.html)
==> Bảo mật mạng - bí quyết và giải pháp (http://www.ziddu.com/download/6947038/Baomatmang-BiquyetvaGiaiphap.rar.html)
==> Hack administrator password trong WinXP (http://www.ziddu.com/download/6947039/HackPasswordcuaAdministratortrongWindowsXP.doc.htm l)
==> Giáo trình Database Admin (http://www.ziddu.com/download/6947040/DatabaseAdmin.pdf.html)
==> Hacker High School (http://www.ziddu.com/download/6947041/HackerHighSchool-13ebooks.rar.html)
==> Ebook hack credit card (http://www.ziddu.com/download/6947042/EbookHackingCreditCardVersion2.pdf.html)
==> 1000 bài hacking (http://www.ziddu.com/download/6947044/1000Hacking.rar.html)
==> Đồ án tấn công DDOS (http://www.ziddu.com/download/6947045/DoAnTanCongDDOS.rar.html)
==> Các bước hack Server (http://www.ziddu.com/download/6947046/CacBuocHackServer.pdf.html)

vitnhua7590
05-10-2010, 08:34 PM
Đúng là bộ ebook khủng thật, thank bác taptanhtinhoc nhiều hi, mặc dù load hơi chậm

vitnhua7590
05-10-2010, 08:37 PM
Đúng là bộ ebook khủng thật, thank bác taptanhtinhoc nhiều hi, mặc dù load hơi chậm

Wazi Armstrong
05-10-2010, 08:41 PM
Ebook còn thiếu nhiều mảng quá.
Có mảng nào nói chuyên sâu về cơ sở dữ liệu không bác.

boxboy9x90
18-11-2010, 11:42 AM
sao kho tài liệu hay thế mà mình không biết sớm nhĩ, đã wa' đi......:D:D:D:D

snipehunter_1610
18-11-2010, 01:05 PM
Link ziddu sau khi ấn vào download thì nó bắt complete 30-sec survey, mà mình làm mãi vẫn ko thấy hết, có cảm giác như là virus và cũng ko đủ kiên nhẫn ... mong bác nào có lòng tốt up lại lên MF hay bất cứ host nào khác cũng dc. Mình xin cám ơn rất nhiều, mình đã thử mãi mà vẫn ko download tại ziddu được :(

ckv2015
21-11-2010, 01:32 PM
Đây là 1 cách kiếm tiền trên Ziddu đây mà.Càng nhiều người down thì càng có nhiều tiền, phải ko chủ thớt,hì hì. Dù sao cũng thank vì tinh thần chia sẽ.Chúc chủ thớt kiếm được nhiều $$.

da_da
21-11-2010, 03:49 PM
Cái này rất hay.Cám ơn các bạn nhiêu nhe!phải chi mình biết sớm ti hen,hihi.

zstar
22-11-2010, 11:25 AM
Đây là 1 cách kiếm tiền trên Ziddu đây mà.Càng nhiều người down thì càng có nhiều tiền, phải ko chủ thớt,hì hì. Dù sao cũng thank vì tinh thần chia sẽ.Chúc chủ thớt kiếm được nhiều $$.

mỗi lượt download sẽ nhận đc 0.001 USD
10.000 lượt download mới đc 10 USD=210.000VNĐ
lấy thẻ ngân hàng ACB để rút tiền

bạn ấy kiên nhẫn thật ,download mấy năm mới đc 10.000 lượt download nhỉ :cool:

clairsang
11-12-2010, 04:36 PM
Chán chẳng muốn download. Cứ load về nhiều rồi chẳng biết máy tính mình có những gì , rồi lười vẫn hoàn lười, cứ khi nào cần gì thì lên mạng tìm rồi đọc ngay còn hay hơn :D

goby
17-12-2010, 02:02 PM
Chán chẳng muốn download. Cứ load về nhiều rồi chẳng biết máy tính mình có những gì , rồi lười vẫn hoàn lười, cứ khi nào cần gì thì lên mạng tìm rồi đọc ngay còn hay hơn :D
Ai cũng có tư tưởng như thế này thì lấy đâu ra người up lên để khi cần thì lên mạng load về nhỉ?
Không cảm ơn bác ý up lên thì thôi, ý kiến nữa chứ!

ngochienle
06-03-2011, 10:16 PM
Ghét nhất link zidu
Bác nào vô công rồi nghề thì up lại lên link mediafire cho anh được nhờ

laminhtien16
24-03-2011, 04:09 PM
Cảm ơn bạn nhiều.(=D)>Bạn có sách dạy học c# winform cơ bản bằng tiếng việt không:D

minhvuongbmt
03-04-2011, 12:24 AM
đay tập hợp các ebook về tin học và các đồ án: ink mediafire các bạn muốn gì thì downlad về
gồm các ebook về tin học muốn góp vào cùng với các bạn.

-tài liệu lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao
-tài liệu các môn học trong 4 năm học đaih học nghành CNTT

mong các bạn đừng chê vì tôi tìm trên mạng và thấy cũng ổn vì thế chia sẻ cho mọi người.
link download: http://www.mediafire.com/?n0ufv3nww9cg0

Wazi Armstrong
03-04-2011, 11:27 AM
Sách mình toàn sách nặng, share kiểu gì đây?

sanco973
07-04-2011, 08:49 AM
Bạn ơi: "Bộ Ebook về Đồ họa Photoshop" không có file ảnh để làm thử hả bạn?!?

anhkhoa01
08-04-2011, 08:43 PM
Thank cậu taptanhtinhoc nhé :D

orchidshl1
12-04-2011, 09:47 PM
1 kho sách hay,cảm ơn bác đã up lên cho anh e Y(:D

forget_cp
13-04-2011, 10:27 AM
Hay quá,thank chủ thớt nhiều,0:)

minh2010
13-04-2011, 10:49 AM
Thanks bạn nhiều nheeeeeeeeeeeeeeeeeeee:D:D:D:D:D

loilatoi
14-04-2011, 01:22 PM
Cảm ơn bạn nhiều nha. Mình cũng đang cần những cái này

SN_hitech
15-05-2011, 05:04 PM
Tài liều nhiều ghê nhỉ , cảm ơn nha .

bo_cong_anh
16-05-2011, 11:00 PM
có nhiều tài liệu mình cần
thank you so much
(Y:DY)
Y(:D

manhhoang1900
18-05-2011, 09:46 PM
thanhk bạn nha bài rất hay và tuyêt vời cho mọi người...

trieuvan.n01
17-08-2011, 06:29 PM
cảm ơn bác nhiều nhiều đúng là vô cùng khũng

churanluoi
01-09-2011, 01:24 PM
Hàng quá khủng cám ơn bạn đã tập hợp lại

honghao_132
05-10-2011, 11:05 PM
cám ơn bạn mình tìm dược nhieu quyên hay(:#)(Y!Y)(Y!Y)

tjchuot287
21-10-2011, 08:09 PM
khi nào rảnh down cho con cháu nó tham khảo :D

quan92_cn2
29-10-2011, 10:11 PM
đúng là 1 kho ebook tuyệt vời, cám ơn bác rất nhiều

anhtai1281992
15-11-2011, 10:37 AM
Chủ theat thật tốt

levankhoa
18-11-2011, 11:00 AM
thank các bạn đã share tài liệu!!!

duylanh93
22-05-2012, 12:38 AM
Bạn ơi sao mình dow về ko được nơi nó ghi lỗi là: Yêu cầu tập tin như trang web HTML/
Máy chủ gửi 1 trang HTML trong yêu cầu thứ 2. Một số máy chủ ko iu cầu giống như lần thứ 2...
Có bác nào biết bị gì chỉ e vs... e đang cần dow tài liệu này lắm... Tài liệu khủng mà dow ko được bùn lun....(D:)>

doicanhden
22-05-2012, 01:15 PM
Bạn ơi sao mình dow về ko được nơi nó ghi lỗi là: Yêu cầu tập tin như trang web HTML/
Máy chủ gửi 1 trang HTML trong yêu cầu thứ 2. Một số máy chủ ko iu cầu giống như lần thứ 2...
Có bác nào biết bị gì chỉ e vs... e đang cần dow tài liệu này lắm... Tài liệu khủng mà dow ko được bùn lun....(D:)>
Tắt IDM đi. Dùng trình download mặc định của Firefox hoặc Chrome.

kiemsi91
09-07-2012, 08:21 PM
link ziddu sao ko dow dc nhỉ?(\'o):mad:

longvan311910
02-09-2012, 04:25 PM
cám ơn anh rất nhiều. em mới vào học CNTT nên rất cần tài liệu để học
:d

assassin_rush
14-09-2012, 09:47 PM
up lên host # đc k bác ? host này chậm wa

15tvjindo
02-11-2012, 12:22 AM
hay quá, rất muốn thank bạn cơ mà vùa mới tham gia nên có lẽ chưa có nút thank, mình nhớ ngày xưa mình có cả 1 đống tài liệu về hack và ***** cơ, được đóng gói thành hình như là 1 đĩa dvd thì phải trong đó ngoài tài liệu còn có cả tool cơ:D, nhưng mà giờ tìm lại chả thấy đâu

public
28-11-2012, 07:07 PM
khong the dow duoc ah, co the share lai hog zaj

Traitimbang
15-03-2013, 12:05 AM
Bạn nào có sách hay học về quản trị mạng ko gửi cho mình với thank nhiều nhé .

vbkitvn
23-03-2013, 11:20 AM
mất công chủ thớt up quá @@ toàn tl hay

tuankhmt2k7
04-05-2013, 10:12 AM
Nhiều link die rồi bác ơi.up lại hộ anh em cái.Thank nhiều.Đồ sộ quá :)

tam_PTIT
13-06-2014, 01:51 AM
cảm ơn mấy bạn đã rất nhiệt tình ủng hộ sách hay cho mọi người

manhba45
14-08-2014, 03:07 PM
Cảm ơn bạn nhiều nha

yoyo307
29-10-2014, 09:00 PM
bạn ơi kiểm tra lại link được ko :D
mình ko down dc
cảm ơn bạn

Forwife
17-05-2015, 10:20 PM
Thanks bác nhé, khủng thật, mở rộng nữa nhé bác :)