PDA

View Full Version : Lấy thông tin hệ điều hành (OS Info) trong lập trình C#..SiêuGà.NET::??
07-06-2007, 03:46 PM
Mới tham gia diễn dàn, làm phát chơi :Dusing System;

class GetOSVersion
{
static void GetOSVersion(PlatformID pID, Version ver)
{
OperatingSystem os = new OperatingSystem(pID,ver);
PlatformID platform = os.Platform;
Version version = os.Version;
Console.WriteLine("Platform : {0,-15} Version : {1}", platform,version);
}
static void Main()
{
Console.WriteLine("Your OS Information : \n");
GetOSVersion(Environment.OSVersion.Platform,Enviro nment.OSVersion.Version);
}
}


Vui vẻ nha :)