PDA

View Full Version : Lập trình C căn bản - Tài liệupanlovecat
26-10-2009, 09:05 AM
Tài liệu về lập trình C căn bản dễ hiểu với nhiều ví dụ từ đơn giản đến khó cho người mới học

BÀI 1 : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH
1.1 Mục tiêu
1.2 Lý thuyết
1.2.1 Ngôn ngữ lập trình (Programming Language)
1.2.1.1 Thuật giải (Algorithm)
1.2.1.2 Chương trình (Program)
1.2.1.3 Ngôn ngữ lập trình (Programming language)
1.2.2 Các bước lập trình
1.2.3 Kỹ thuật lập trình
1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất)
1.2.3.2 Sử dụng lưu đồ (Flowchart)
BÀI 2 : LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN
2.1 Mục tiêu
2.2 Nội dung
2.2.1 Khởi động và thoát BorlandC
2.2.1.1 Khởi động
2.2.1.2 Thoát
2.2.2 Các ví dụ đơn giản
2.2.2.1 Ví dụ 1
2.2.2.2 Ví dụ 2
2.2.2.3 Ví dụ 3
2.2.2.4 Ví dụ 4
BÀI 3 : CÁC THÀNH PHẦN TRONG NGÔN NGỮ C
3.1 Mục tiêu
3.2 Nội dung
3.2.1 Từ khóa
3.2.2 Tên
3.2.3 Kiểu dữ liệu
3.2.4 Ghi chú
3.2.5 Khai báo biến
3.2.5.1 Tên biến
3.2.5.2 Khai báo biến
3.2.5.3 Vừa khai báo vừa khởi gán
3.2.5.4 Phạm vi của biến
BÀI 4 : NHẬP / XUẤT DỮ LIỆU
4.1 Mục tiêu
4.2 Nội dung
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 2
Tai lieu tham khao
4.2.1 Hàm printf
4.2.2 Hàm scanf
4.3 Bài tập
BÀI 5 : CẤU TRÚC RẼ NHÁNH CÓ ĐIỀU KIỆN
5.1 Mục tiêu
5.2 Nội dung
5.2.1 Lệnh và khối lệnh
5.2.1.1 Lệnh
5.2.1.2 Khối lệnh
5.2.2 Lệnh if
5.2.2.1 Dạng 1 (if thiếu)
5.2.2.2 Dạng 2 (if đ ủ)
5.2.2.3 Cấu trúc else if
5.2.2.4 Cấu trúc if lồng
5.2.3 Lệnh switch
5.2.3.1 Cấu trúc switch…case (switch thiếu)
5.2.3.2 Cấu trúc switch…case…default (switch đủ)
5.2.3.3 Cấu trúc switch lồng
5.3 Bài tập
5.3.1 Sử dụng lệnh if
5.3.2 Sử dụng lệnh switch
5.4 Bài tập làm thêm
BÀI 6 : CẤU TRÚC VÒNG LẶP
6.1 Mục tiêu
6.2 Nội dung
6.2.1 Lệnh for
6.2.2 Lệnh break
6.2.3 Lệnh continue
6.2.4 Lệnh while
6.2.5 Lệnh do…while
6.2.6 Vòng lặp lồng nhau
6.2.7 So sánh sự khác nhau của các vòng lặp
6.3 Bài tập
BÀI 7 : HÀM
7.1 Mục tiêu
7.2 Nội dung
7.2.1 Các ví dụ về hàm
7.2.2 Tham số dạng tham biến và tham trị
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 3
Tai lieu tham khao
7.2.3 Sử dụng biến toàn cục
7.2.4 Dùng dẫn hướng #define
7.3 Bài tập
BÀI 8 : MẢNG VÀ CHUỖI
8.1 Mục tiêu
8.2 Nội dung
8.2.1 Mảng
8.2.1.1 Cách khai báo mảng
8.2.1.2 Tham chiếu đến từng phần tử mảng
8.2.1.3 Nhập dữ liệu cho mảng
8.2.1.4 Đọc dữ liệu từ mảng
8.2.1.5 Sử dụng biến kiểu khác
8.2.1.6 Kỹ thuật Sentinal
8.2.1.7 Khởi tạo mảng
8.2.1.8 Khởi tạo mảng không bao hàm kích thước
8.2.1.9 Mảng nhiều chiều
8.2.1.10 Tham chiếu đến từng phần tử mảng 2 chiều
8.2.1.11 Nhập dữ liệu cho mảng 2 chiều
8.2.1.12 Đọc dữ liệu từ mảng 2 chiều
8.2.1.13 Sử dụng biến kiểu khác trong mảng 2 chiều
8.2.1.14 Khởi tạo mảng 2 chiều
8.2.1.15 Dùng mảng 1 chiều làm tham số cho hàm
8.2.1.16 Dùng mảng 2 chiều làm tham số cho hàm
8.2.2 Chuỗi
8.2.2.1 Cách khai báo chuỗi
8.2.2.2 Hàm nhập (gets), xuất (puts) chuỗi
8.2.2.3 Khởi tạo chuỗi
8.2.2.4 Mảng chuỗi
8.3 Bài tập
BÀI 9 : CON TRỎ
9.1 Mục tiêu
9.2 Nội dung
9.2.1 Con trỏ?
9.2.2 Khái báo biến con trỏ
9.2.3 Truyền địa chỉ sang hàm
9.2.4 Con trỏ và mảng
9.2.5 Con trỏ trỏ đến mảng trong hàm
9.2.6 Con trỏ và chuỗi
9.2.7 Khởi tạo mảng con trỏ trỏ đến chuỗi
9.2.8 Xử lý con trỏ trỏ đến chuỗi
9.2.9 Con trỏ trỏ đến con trỏ
9.3 Bài tập
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 4
Tai lieu tham khao
BÀI 10 : CÁC KIỂU DỮ LIỆU TỰ TẠO
10.1 Mục tiêu
10.2 Nội dung
10.2.1 Structure
10.2.1.1 Khai báo kiểu structure
10.2.1.2 Cách khai báo biến có kiểu structure
10.2.1.3 Tham chiếu các phần tử trong structure
10.2.1.4 Khởi tạo structure
10.2.1.5 Structure lồng nhau
10.2.1.6 Truyền structure sang hàm
10.2.2 Enum
10.2.2.1 Định nghĩa kiểu enum
10.2.2.2 Cách khai báo biến có kiểu enum
10.2.2.3 Sử dụng enum trong chương trình
10.3 Bài tập
BÀI 11 : TẬP TIN
11.1 Mục tiêu
11.2 Nội dung
11.2.1 Ví dụ ghi, đọc số nguyên
11.2.2 Ghi, đọc mảng
11.2.3 Ghi, đọc structure
11.2.4 Các mode khác để mở tập tin
11.2.5 Một số hàm thao tác trên file khác
11.3 Bài tập
BÀI 12 : ĐỆ QUY
12.1 Mục tiêu
12.2 Nội dung
12.3 Bài tập
BÀI 13 : TRÌNH SOẠN THẢO CỦA BORLAND C
13.1 Mở tập tin soạn thảo mới
13.2 Lưu tập tin
13.2.1 Nếu là tập tin soạn thảo mới chưa lưu
13.2.2 Nếu là tập tin đã lưu ít nhất 1 lần hoặc được mở bằng lệnh Open:
13.3 Mở tập tin
13.4 Các phím, tổ hợp phím thường dùng
13.4.1 Các phím di chuyển con trỏ
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 5
Tai lieu tham khao
13.4.2 Các phím thao tác trên khối
13.4.3 Các thao tác xóa
13.4.4 Các thao tác copy, di chuyển
13.4.5 Các thao tác khác
13.5 Ghi một khối ra đĩa
13.6 Chèn nội dung file từ đĩa vào vị trí con trỏ
13.7 Tìm kiếm văn bản trong nội dung soạn thảo
13.8 Tìm và thay thế văn bản trong nội dung soạn thảo
13.9 Sửa lỗi cú pháp
13.10 Chạy từng bước
13.11 Sử dụng Help (Giúp đỡ)
BÀI 14 : CÁC HỆ ĐẾM
14.1 Khái niệm
14.2 Quy tắc
14.3 Chuyển đổi giữa các hệ
14.3.1 Chuyển đổi giữa hệ 2 và hệ 10
14.3.2 Chuyển đổi giữa hệ 8 và hệ 10
14.3.3 Chuyển đổi giữa hệ 16 và hệ 10
14.3.4 Chuyển đổi giữa hệ 2 và hệ 16
BÀI 15 : BIỂU THỨC VÀ PHÉP TOÁN
15.1 Biểu thức
15.2 Phép toán
15.2.1 Phép toán số học
15.2.2 Phép quan hệ
15.2.3 Phép toán luận lý
15.2.4 Phép toán trên bit (bitwise)
15.2.5 Các phép toán khác
15.2.6 Độ ưu tiên của các phép toán
15.3 Bài tập
BÀI 16 : MỘT SỐ HÀM CHUẨN THƯỜNG DÙNG
16.1 Các hàm chuyển đổi dữ liệu
16.1.1 atof
16.1.2 atoi
16.1.3 itoa
16.1.4 tolower
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 6
Tai lieu tham khao
16.1.5 toupper
16.2 Các hàm xử lý chuỗi ký tự
16.2.1 strcat
16.2.2 strcpy
16.2.3 strcmp
16.2.4 strcmpi
16.2.5 strlwr
16.2.6 strupr
16.2.7 strlen
16.3 Các hàm toán học
16.3.1 abs
16.3.2 labs
16.3.3 rand
16.3.4 random
16.3.5 pow
16.3.6 sqrt
16.4 Các hàm xử lý file
16.4.1 rewind
16.4.2 ftell
16.4.3 fseek

thanhlangso
17-08-2011, 09:12 PM
Thanks bạn tài liệu hay.

dinhbuts
17-12-2012, 08:41 AM
Thanks bạn...tài liệu rất hay

hieup
26-12-2012, 10:32 AM
Tài liệu hay cám ơn bạn.