PDA

View Full Version : Ẩn hiện thanh cuộnrivofi
09-05-2015, 09:57 AM
Mình đang làm một phần mềm đọc báo:
29617
Bây giờ mình muốn viết sự kiện cho TextBlock "Xem thêm..." kia thì khi tap vào thì sẽ sổ ra thêm 3 4 item nữa.
Liệu có thể thực hiện điều đó không ? hay bắt buộc phải tạo ra 1 trang khác ?
Nếu có thể thì xin mọi ng giúp đỡ

<!--Panorama item two-->
<phone:PanoramaItem>
<StackPanel>
<phone:LongListSelector Margin="0,-38,-22,2" ItemsSource="{Binding lstBao}" Name="lstBao">
<phone:LongListSelector.ListHeaderTemplate>
<DataTemplate>
<Grid Margin="12,0,0,38">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="*"/>
</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Text="danh sách báo"
Style="{StaticResource PanoramaItemHeaderTextStyle}"
Grid.Row="0" Foreground="White"/>
</Grid>
</DataTemplate>
</phone:LongListSelector.ListHeaderTemplate>
<phone:LongListSelector.ItemTemplate>
<DataTemplate>
<StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="12,2,0,4" Height="105" Width="432" ManipulationStarted="lstBao_ManipulationStarted" ManipulationCompleted="lstBao_ManipulationCompleted" Tag="{Binding TenBao}">
<!--Replace rectangle with image-->
<Image Source="{Binding Icon}" Width="99" Height="99" />
<StackPanel Width="311" Margin="8,-7,0,0">
<TextBlock Text="{Binding TenBao}" TextWrapping="Wrap" Margin="10,0" Style="{StaticResource PhoneTextExtraLargeStyle}" FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeLarge}" FontWeight="Bold" Foreground="White"/>
<TextBlock Text="{Binding MotaBao}" TextWrapping="Wrap" Margin="10,-2,10,0" Style="{StaticResource PhoneTextSubtleStyle}" Foreground="White"/>
</StackPanel>
</StackPanel>
</DataTemplate>
</phone:LongListSelector.ItemTemplate>
</phone:LongListSelector>
<TextBlock Text="xem thêm..." Margin="12,0,0,0" FontSize="36" Foreground="White"/>
</StackPanel>
</phone:PanoramaItem>

vitbau1412
22-05-2015, 09:02 AM
Chưa hiểu lắm. bác thử dùng Popup khi tap vào đi