PDA

View Full Version : Linux Lập trình trong môi trường shellAlexF
20-04-2010, 02:01 PM
Tác giả: Huỳnh Thúc Cước


http://www.library.yale.edu/wsg/docs/email_class/pict25.jpg


Đây là tại liệu cho những người mới tiếp cận với lập trình Shell trong Linux .


1. Shell của Unix/Linux
2. Sử dựng shell như ngôn ngữ lập trình
3. Cú pháp ngôn ngữ shell
4. Dò lỗi (debug) của script
5. Hiển thị màu sắc (color)
6. Xây dựng ứng dụng bằng ngôn ngữ script
7. Kết chương
8. Một số tóm tắt

Xcross87
20-04-2010, 08:33 PM
Sao cái image minh họa nhìn giống emulator thế nhỉ :-?