PDA

View Full Version : cách nào để lấy được url của web browser trong lập trình C#Xcross87
18-07-2007, 07:36 PM
Không biết làm cách nào để lấy được url của web browser nhỉ ?

neverland87
18-07-2007, 07:51 PM
lấy link của trình duyệt đang dùng ..
Ặc, em còn gà, chỉ lấy được URL của thằng IE, bác xài thằng khác là em chịu. Lấy URL của IE như sau:
--------------------------------------------
- Bước 1: tạo ứng dụng Windows Forms.
- Bước 2: tạo 1 label (tên mặc định sẽ là label1) dùng để hiển thị tên website. Kế tiếp, hãy thêm Timer Control từ thanh toolbox (ở khu Components ấy). Sau đó hãy thiết lập thuộc tính của timer control vừa thêm ở cửa sổ Properties như sau:
+ Enabled = true
+ Interval = 1000

- Bước 3: ở cửa sổ làm việc, nhắp chọn menu Project\Add Reference... . Cửa sổ Add Reference sẽ hiện ra, ở tab COM, tìm đến và chọn Microsoft Internet Controls. Sau đó nhấn OK.
- Bước 4: thêm dòng lệnh sau: using System.IO ở cửa sổ soạn code
- Bước 5: bây giờ bạn thụ lý tình huống Tick cho timer control bằng đoạn mã sau:private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
SHDocVw.ShellWindows shellWindows = new SHDocVw.ShellWindowsClass();
string filename;
foreach (SHDocVw.InternetExplorer ie in shellWindows)
{
filename = Path.GetFileNameWithoutExtension(ie.FullName).ToLo wer();
if (filename.Equals("iexplore"))
label1.Text = ie.LocationURL;
}
}