PDA

View Full Version : Làm sao gắn Icon vào Button từ Resourceabelegreen
20-07-2007, 07:34 PM
Tìm mãi mà không ra, lên hỏi mọi người vậy
Tớ tạo mấy cái icon trong Visual Studio, để định gắn lên mấy cái button trên form(làm background cho button ấy mà). Nhưng không tìm ra chỗ nào cho gắn cả. Trong mục background của button Property thấy chỉ cho Import image dạng thông dụng khác, ngoai Icon. Nhưng chưa tìm được cách Import Icon từ Resource. Ai đó biết chỉ giùm nhé. Thanks.

aochoangden
20-07-2007, 07:41 PM
Tìm mãi mà không ra, lên hỏi mọi người vậy
Tớ tạo mấy cái icon trong Visual Studio, để định gắn lên mấy cái button trên form(làm background cho button ấy mà). Nhưng không tìm ra chỗ nào cho gắn cả. Trong mục background của button Property thấy chỉ cho Import image dạng thông dụng khác, ngoai Icon. Nhưng chưa tìm được cách Import Icon từ Resource. Ai đó biết chỉ giùm nhé. Thanks.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
button1.Image = Image.FromFile(@".\anger.ico");
button1.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
}
Với anger.ico nằm trong thư mục bin\debug (tức cùng thư mục với tập tin EXE)

abelegreen
20-07-2007, 08:28 PM
ý tớ không phải là load icon từ ngoài vào button, mà là muốn load từ Resource của VS ấy. Trong đó có 1 bộ editor để mình tạo icon và chỉnh sửa tùy ý. Vậy sau khi tạo được icon rồi thì làm sao mà load nó vào button.
Thực ra ngày trước dùng MFC làm cái này khá đơn giản, chỉ cần dùng hàm LoadIcon để load một icon có ID xác định mà mình tạo được từ Resource
Bây giờ muốn làm điều tương tự đối với C#.

aochoangden
20-07-2007, 09:30 PM
ý tớ không phải là load icon từ ngoài vào button, mà là muốn load từ Resource của VS ấy. Trong đó có 1 bộ editor để mình tạo icon và chỉnh sửa tùy ý. Vậy sau khi tạo được icon rồi thì làm sao mà load nó vào button.
Thực ra ngày trước dùng MFC làm cái này khá đơn giản, chỉ cần dùng hàm LoadIcon để load một icon có ID xác định mà mình tạo được từ Resource
Bây giờ muốn làm điều tương tự đối với C#.
Cái trên mình làm bằng Resouce, cho dù bạn thêm icon từ ngoài, hay tự thiết kế thì chương trình cũng sẽ thêm vào thư mục nguồn cái icon đó. Việc load icon thì đơn giản là như trên mà thôi.

thienthanit
22-07-2007, 09:32 AM
Icon mà làm nền nhỉ, mình chưa gặp trường hợp này,
để lấy từ Resource bạn làm như sau:
Background=global::WindowsApplication1.Properties. Resources.....

trong đó WindowsApplication1 là tên Solution
Resources. tiếp sẽ liệt kê tất cả những resource bạn có.