PDA

View Full Version : [Help] Hướng dẫn sử dụng công cụ vnlp - Xử lý ngôn ngữ tiếng việtconlontoho
05-10-2015, 08:50 PM
Mình muốn được chỉ cách sử dụng 2 công cụ vntagger và vntokenizer bằng dòng lệnh cmd hoặc shell cũng được, Mình đọc hướng dẫn chạy hoài ko được
https://bbuseruploads.s3.amazonaws.com/epilab/vnlp/downloads/vnlp-1.0-binary.zip?Signature=YHPH0IdHmhBo0HA0bWDHrAc29hw%3 D&Expires=1444031445&AWSAccessKeyId=0EMWEFSGA12Z1HF1TZ82&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22vnlp-1.0-binary.zip%22