PDA

View Full Version : Các anh chị Giúp em hàm main với ạ....!anhcodon8386
08-11-2015, 09:36 PM
Đề bài của em là:
Cài đặt hàm main thực hiện 12 yêu cầu:
1.Thêm 1 thí sinh mới vào phòng thi
2.Sửa thông tin 1 thí sinh biết sbd
3.Xóa thí sinh biết sbd
4.Lấy 1 thí sinh biết mã
5.Lấy 1 thí sinh biết số thứ tự
6.Hiện thông tin phòng thi
7.Sắp xếp thí sinh theo tên->điểm toán->điểm lý->điểm hóa
8.Tìm thí sinh có 2 điểm cao nhất
9.Tìm thí sinh có 2 điểm thấp nhất
10.Lưu phòng thi vào File
11.Đọc thông tin từ File
12.Thoát
Thanks ạ...!
40610