PDA

View Full Version : In bảng cửu chương bằng C, help?nqphuc
27-07-2006, 06:26 PM
In bang cuu chuong
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

void main()
{
int i, j;
char chuoi[] = "B A N G C U U C H U O N G";
char ten[10][5] = {"","","Hai", "Ba", "Bon", "Nam",
"Sau", "Bay", "Tam", "Chin"};
clrscr();
textcolor(YELLOW);
gotoxy((80 - strlen(chuoi)) / 2, 1);
cprintf("%s\n\n", chuoi);

for (i=2; i<=9; i++)
{
gotoxy(10*(i-2) + (10 - strlen(ten[i]))/2, 4);
textcolor(i);
cprintf("%s", ten[i]);
}
for (j=1; j<=10; j++)
for (i=2; i<=9; i++)
{
gotoxy(10*(i-2) + 1, j+4);
textcolor(i);
cprintf("%dx%2d = %2d", i, j, i*j);
}
getch();
}

anhtu08
15-12-2006, 11:25 AM
bác nào có thể viết chương trình in ra bảng cửu chương mà không dùng các hàm đồ họa đc không ? mình chưa học mấy phần dồ họa này lên kô hiểu lắm !
hay bác nào có tài liệu về đồ họa trong C gửi cho mình nha.

buianhtuanhn
15-12-2006, 12:21 PM
đây không phải là hàm đồ họa bạn ah !
Lệnh gotoxy( ) là chuyển con trỏ đến vị trí có tọa độ xy trên màn hình. còn lệnh textcolour() và cprintf() là làm cho chữ viết có mầu thôi mà

satthuvutru
17-12-2006, 08:22 PM
đây là bài mình làm tạm đây đọc đi nhé

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
void main()
{ clrscr();
int i,j;
for(i=2;i<10;i++)
{for(j=1;j<=9;j++)
{t=i*j;
printf("\n %d*%d=%d",i,j,t);
}
}
}

trungkien45
18-03-2009, 11:50 PM
Chương trình Của Bạn satthuvutru các biểu Thức nằm trên 1 dòng sẽ khó xem trên màn hình nhỏ. đây là code của tôi


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int j,i, a[9][8];
clrscr();
printf("bang nhan\n");
for(i=0;i<9;i++)
{for(j=0;j<9;j++)
{a[i][j]=(i+1)*(j+1);
printf("%dx%d=%2d ",i+1,j+1,a[i][j]);
}printf("\n");
};getch();
printf("\n\n xin chao");
getch();
}
nhờ có vòng for bên ngoài có printf("\n") nên sẽ xuống dòng.

fix_pro
19-03-2009, 12:32 AM
Bảng cửu chương thì chỉ là vòng 2 vòng lặp thôi .
Làm thêm trên File nữa thì hay hơn .

trungkien45
19-03-2009, 04:28 PM
Bảng cửu chương thì chỉ là vòng 2 vòng lặp thôi .
Làm thêm trên File nữa thì hay hơn .
ý bạn là sao? tôi chưa học tệp.

cafelanh
19-03-2009, 05:12 PM
ý bạn ấy là làm bản cửu chương đơn giản , ko cần màu mè , thì đúng là chỉ có 2 vòng for và làm trên file thì dễ quan sát hơn , tuy nhiên theo tớ thì làm trên file hay trực tiép bài này cũng như hau thôi

LQT_7
30-04-2009, 02:01 PM
Còn đây là code của em, đây là cấu trúc code đơn giản nhất vì do em mới học C.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
unsigned i,n;
for(i=1;i<=9;i++)
{
for(n=2;n<=9;n++)
printf("%dx%d=%2d ",n,i,n*i);
printf("\n");
}
getch();
}

uguku
17-04-2010, 10:13 AM
bạn trungkien45 ơi, code của bạn khi biên dịch đúng nhưng khi chạy lên thì có sai 1 chỗ "82*9=6029427.
bạn sửa lại đi ha.
mình mới học nên không biết sửa chỗ nào.
chúc bạn vui vẻ.

vuonghuynhit
17-04-2010, 06:17 PM
In bang cuu chuong
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

void main()
{
int i, j;
char chuoi[] = "B A N G C U U C H U O N G";
char ten[10][5] = {"","","Hai", "Ba", "Bon", "Nam",
"Sau", "Bay", "Tam", "Chin"};
clrscr();
textcolor(YELLOW);
gotoxy((80 - strlen(chuoi)) / 2, 1);
cprintf("%s\n\n", chuoi);

for (i=2; i<=9; i++)
{
gotoxy(10*(i-2) + (10 - strlen(ten[i]))/2, 4);
textcolor(i);
cprintf("%s", ten[i]);
}
for (j=1; j<=10; j++)
for (i=2; i<=9; i++)
{
gotoxy(10*(i-2) + 1, j+4);
textcolor(i);
cprintf("%dx%2d = %2d", i, j, i*j);
}
getch();
}

iloveit1208
17-04-2010, 06:21 PM
Chuẩn ko cần chỉnh đây


#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr();
int i,j,kc=0;
for (i=1;i<=9;i++)
{
for (j=1;j<=10;j++)
{
gotoxy(i+kc,j);
cout<<i<<"x"<<j<<"="<<i*j<<endl;
}
kc=kc+8;
}

getch();
}

quyen1991
17-04-2010, 08:46 PM
Còn đây là code của em, đây là cấu trúc code đơn giản nhất vì do em mới học C.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
unsigned i,n;
for(i=1;i<=9;i++)
{
for(n=2;n<=9;n++)
printf("%dx%d=%2d ",n,i,n*i);
printf("\n");
}
getch();
}
bó tay cậ bạn luôn gọi únigned cho i,n printf thì gọi là
%d


Chuẩn ko cần chỉnh đây


#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr();
int i,j,kc=0;
for (i=1;i<=9;i++)
{
for (j=1;j<=10;j++)
{
gotoxy(i+kc,j);
cout<<i<<"x"<<j<<"="<<i*j<<endl;
}
kc=kc+8;
}

getch();
}
kô chạy được bạn ơi

vuonghuynhit
17-04-2010, 11:17 PM
In bang cuu chuong
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

void main()
{
int i, j;
char chuoi[] = "B A N G C U U C H U O N G";
char ten[10][5] = {"","","Hai", "Ba", "Bon", "Nam",
"Sau", "Bay", "Tam", "Chin"};
clrscr();
textcolor(YELLOW);
gotoxy((80 - strlen(chuoi)) / 2, 1);
cprintf("%s\n\n", chuoi);

for (i=2; i<=9; i++)
{
gotoxy(10*(i-2) + (10 - strlen(ten[i]))/2, 4);
textcolor(i);
cprintf("%s", ten[i]);
}
for (j=1; j<=10; j++)
for (i=2; i<=9; i++)
{
gotoxy(10*(i-2) + 1, j+4);
textcolor(i);
cprintf("%dx%2d = %2d", i, j, i*j);
}
getch();
}

hongoctrien
16-06-2011, 04:52 PM
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int i,j,n;
clrscr();
printf("B A N G C U U C H U O N G\n");
for (i=0;i<=9;i++)
{
for(j=2;j<=9;j++)
{
printf("%dx%d=%2d\t",j,i,i*j);
}
printf("\n");
}
getch();
}


Đoạn này cũng ổn nè

voluong0thaicuc
18-06-2011, 09:30 PM
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main ()
{
int n;
printf("\t\tNhap N.in ra bang cuu chuong N***");
printf("\n\nNhap vao N: ");scanf("%d",&n);
while(n<0 || n>9)
{
printf("\nBan nhap sai N(1-->9).Nhap lai N: ");
scanf("%d",&n);
}
for(int i=1;i<=10;i++)
{
printf("\n\t%d x %d = %d ",n,i,n*i);
printf("\n");
}
getch();
}

muốn bảng nào thì in bảng đấy

kitti
18-06-2011, 09:34 PM
Bảng cửu chương

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
int a,b;
clrscr();
for(a = 1; a < 10; a++)
{
for(b = 1; b < 11; b++)
{
printf("%2d x %2d = %3d\n", a, b, a*b);
}
putchar('\n');
gotoxy(12*a, 0);
//getch();
}
getch();
return 0;
}

freewind
12-07-2011, 10:10 AM
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main(){
int i,j;
for(i=1;i<=9;i++)
{
for (j=1;j<=10;j++)
printf("%dx%d=%2d ",i,j,i*j);
printf("\n");
}
getch();
return 0;
}