PDA

View Full Version : Code kiểu web game viết bằng C++. Xem giúp có lỗi gì không?prt_awm
08-10-2010, 12:24 AM
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>
int HPDARK=1000,HPHERO=100,MANAHERO=100;
int Random(int min,int max)
{
if(min>=max)
return 0;
int d=max-min;
return (rand()%(d+1)+min);
}
int attackofhero()
{
int n;
int DAMGEHERO=0;
cout<<"moi ban nhap so 1 de attack"<<endl<<" moi ban nhap so 2 de skill"<<endl;
cin>>n;
switch(n)
{
rmk:
case 1:DAMGEHERO=DAMGEHERO+Random(2,7);
return DAMGEHERO;
break;
case 2:DAMGEHERO=DAMGEHERO+Random(7,10);
return DAMGEHERO;
break;
default:goto rmk;
}
}
int attackofdark()
{
int DAMGEDARK=0;
DAMGEDARK=DAMGEDARK+Random(5,10);
return DAMGEDARK;
}
void HPHEROa()
{
HPHERO=HPHERO-attackofdark();
cout<<"ban con` "<<HPHERO<<"mau"<<endl;
}
void HPDARKa()
{
HPDARK=HPDARK-attackofhero();
cout<<"quy con "<<HPDARK<<"mau"<<endl;
}
int goldel()
{
int gold=0;
return gold+=attackofhero();
cout<<"ban co "<<gold<<"gold";
}
void item()
{
int x;
tt:
cout<<"ban muon mua nhung do nao "<<endl;
cout<<" (1)kiem+10damge "<<endl<<"(2)sung+20damge"<<endl<<"(3)bua+30damge"<<endl;
cin>>x;
switch(x)
{
case 1: cout<<"ban da mua kiem";attackofhero()+10;break;
case 2: cout<<"ban da mua sung";attackofhero()+20;break;
case 3: cout<<"ban da mua bua";attackofhero()+30;break;
default: goto tt;
}
}

void main()
{
int a;
cout<<"Gioi thieu"<<endl;
cout<<"xin chao cac ban den voi game :X"<<endl;
cout<<"co 1 con ac' quY? Hay giet no giup toi =)"<<endl;
cout<<"tran chien bat dau :X"<<endl;
while(HPDARK>0&&HPHERO>0)
{
attackofhero();
attackofdark();
HPHEROa();
HPDARKa();
goldel();
cout<<"ban muon mua do` ko"<<endl<<"nhap so 5 nhe"<<endl;
cin>>a;
switch(a)
{
case 5:item();break;
}
if(HPDARK<0||HPHERO<0)
break;
}
if(HPDARK<0)
cout<<"win roi :X"<<endl;
else if(HPHERO<0)
cout<<"ngu qa"<<endl;
getch();
}

meoconlongvang
08-10-2010, 11:44 AM
Mình thấy chạy được mà bạn, đâu có lỗi gì đâu.

prt_awm
08-10-2010, 09:54 PM
Mình thấy chạy được mà bạn, đâu có lỗi gì đâu.

hjx , sao mình chạy nó cứ báo lỗi NONAME.exe do not run cái gì gì í. chán chẳng buồn viết típ luôn :(

tranbinh12
14-10-2010, 01:59 PM
vẫn chạy được mà đâu bị lỗi gì đâu, bạn kiểm tra lại tên khi save đi có thể là tên sai nên nó không hiểu run ở đâu đấy