PDA

View Full Version : Hướng dẫn socket Linux phần 1: Khởi tạo socket Client & ServerMr.Noo1
16-05-2017, 05:10 PM
Hướng dẫn socket Linux phần 1: Khởi tạo socket Client & Server
- Sử dụng IDE: Eclipse
- Ngôn ngữ lập trình C/C++