PDA

View Full Version : Tài liệu Glade và gtk bằng tiếng Việt. Kiếm ở đâu?IT_BK
07-03-2011, 10:20 PM
Bạn nào có tài liệu về Glade và Gtk bằng tiếng Việt không??Trên mạng toàn bằng tiếng Anh,đọc cũng ngại.:D