PDA

View Full Version : ebook lập trình shell tiếng việtAlexF
21-03-2011, 02:37 PM
A. Giới thiệu chung
1. Giới thiệu về shell
2. Mục đích của shell
3. Những loại shell hiện thời

B. Bourne shell
1. In một dòng chữ ra màn hình
2. Thực hiện các lệnh hệ thống
3. Biến và tham số hệ thống
4. Lệnh vào ra
5. Phân biệt dấu huyền ( ‘ ), nháy đơn ( ’ ) và nháy kép ( " )
6. Các cấu trúc phức tạp
7. Làm việc với các tệp

Phụ lục
Danh sách phép toán, lệnh và tham số mô trường
Đây là tại liệu cho những người mới tiếp cận với lập trình Shell trong Linux .

1. Shell của Unix/Linux
2. Sử dựng shell như ngôn ngữ lập trình
3. Cú pháp ngôn ngữ shell
4. Dò lỗi (debug) của script
5. Hiển thị màu sắc (color)
6. Xây dựng ứng dụng bằng ngôn ngữ script
7. Kết chương
8. Một số tóm tắt

Tài liệu tham khảo