PDA

View Full Version : [Thư giãn] Tình trạng của em khi thihoanglinh9466
29-12-2007, 10:27 PM
Đã gọi là thi học kì thì 100 thằng phải có đến 99.5 thằng giống nhau:

At the beginning of new semester
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/newschoolsemester.gif
At the 1st week
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/1stweek.gif
At the 2nd week
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/2ndweek.gif
Before the midterm test
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/b4midterm.gif
During the midterm test
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/duringmidterm.gif
After the midterm test
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/aftermidterm.gif
Before the final exam
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/b4final.gif
Once know the final exam schedule
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/knowfinalschedule.gif
7 days before final exam
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/7daysb4final.gif
6 days before final exam
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/6daysb4final.gif

hoanglinh9466
29-12-2007, 10:28 PM
5 days before final exam
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/5daysb4final.gif
4 days before final exam
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/4daysb4final.gif
3 days before final exam
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/3daysb4final.gif
2 days before final exam
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/2daysb4final.gif
1 day before final exam
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/1dayb4final.gif
The night before the final exam
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/nightb4final.gif
One hour before the final exam
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/hourb4final.gif
During the final exam
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/duringfinal.gif
Once walk out of the exam hall
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/walkoutexamhall.gif
After the final exam, during the holiday
http://i91.photobucket.com/albums/k311/phixuannhat/Uni%20students/afterfinal.gif

(sưu tầm)

hieubm
31-12-2007, 01:02 AM
Buồn cười thật và có vẻ khá giống thực tế ^_^