PDA

View Full Version : [Linux API] Hướng dẫn bắt phím Nội bộ ứng dụng?AlexF
21-04-2011, 03:55 PM
#include <stdio.h> /* standard I/O functions */
#include <unistd.h> /* standard unix functions, like getpid() */
#include <signal.h> /* signal name macros, and the signal() prototype */

/* first, here is the signal handler */
void catch_int(int sig_num)
{
/* re-set the signal handler again to catch_int, for next time */
signal(SIGINT, catch_int);
printf("Tao da Hook Phim Ctrl + c cua may\n");
fflush(stdout);
}

int main(int argc, char* argv[])
{
/* set the INT (Ctrl-C) signal handler to 'catch_int' */
signal(SIGINT, catch_int);

/* now, lets get into an infinite loop of doing nothing. */
for ( ;; )
pause();
}

lưu lại sonnh.c
để build dùng lệnh

gcc sonnh.c

để chạy gõ ./a.out

và bạn hãy gõ Ctrl + C lên màn hình để có kết quả