PDA

View Full Version : module dirents cho libcpanfider1
30-05-2011, 04:17 PM
mình có tự mò mẫm được cách truy cập từ syscall getdents muốn chia sẽ mã nguồn
bao gồm cả string và getopt copy file
http://code.google.com/p/piece-of-c/source/browse/piece/dirent.c
http://code.google.com/p/piece-of-c/source/browse/piece/iofile.c

choaipro
08-06-2011, 02:45 PM
Mình thấy bạn làm phức tạp quá, nói sơ qua cách dùng được không

panfider1
09-07-2011, 11:23 AM
module dirent.c đã được đơn giản hóa rùi có thể đọc rất dễ, không còn vướng mắc ba cái macro nữa có thể biên dịch được
cách sử dụng
gcc dirent.c -Iinclude -c#include <stdio.h>
#include <piece/dirent.h>
#include <piece/c_lang.h>
MAIN {
if(argc<2) {printf("less arguement\n");exit(1);}
Dir *dirp = opendir(argv[1]);
if(dirp==NULL) return 1;
Dirent *entp;
while((entp=readdir(dirp)) ) {
printf("%s\n",entp->d_name);
}
exit(0);
}