PDA

View Full Version : Cách đưa code vào tag, tag code nâng cao để highlight các ngôn ngữ!Kevin Hoang
02-03-2008, 12:07 AM
Với tag code cơ bản đó là
tương ứng với biểu tượng là: {c}.

Để đưa code vào tag code bạn cần thực hiện như hình vẽ sau:
http://congdongcviet.com/images/diendan/huongdan-tagcode.jpg

Kết quả thu được sau khi thực hiện là:
[CODE]#include<stdio.h>
#include<math.h>

void main()
{
printf("Diễn đàn cộng đồng C Việt");
printf("\nBạn đang ghé thăm cộng đồng lập trình lớn nhất Việt Nam");
}

Việc đưa code vào tag code là khá đơn giản, các bạn cố gắng để code vào trong tag code cho dễ xem hơn.

Ngay sau bài viết này, Dr sẽ giới thiệu cách sử dụng tag code highlight nâng cao, để hiển thị các code C, C++, C#, Delphi, VB, VB.NET, .....

Kevin Hoang
02-03-2008, 12:36 AM
Hiện nay, diễn đàn cộng đồng C Việt hỗ trợ thêm một số tag code highlight cho một số ngôn ngữ sau: C, C++, C#, VB, VB.NET, Delphi, Pascal, SQL, ... Sau đây là cách sử dụng chúng:

Ở bài trên chúng ta đã biết cách đưa code vào tag code. Để có thể hiện thị đích xác ngôn ngữ nào bạn chỉ cần thêm tên ngôn ngữ và tag code đó, như sau:

Bạn muốn hiển thị một đoạn ngôn ngữ nào đó thì bạn bọc 2 đầu bằng tag code có dạng:
[code=language_name]
mã nguồn để ở đây
[ /code]

Các mẫu để hiển thị code như sau:

[code=C]
mã nguồn C để ở đây
[ /code]

[CODE=C++]
mã nguồn C++ để ở đây
[ /CODE]
[code=CPP]
mã nguồn C++ để ở đây
[ /code]

[code=VB.NET]
mã nguồn VB.NET để ở đây
[ /code]

[code=Visual Basic.NET#]
mã nguồn VB.NET để ở đây
[ /code]

[code=CSharp]
mã nguồn C# để ở đây
[ /code]

[CODE=C#]
mã nguồn C# để ở đây
[ /CODE]
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tips: Khi bạn copy code, nếu nó có màu mà bạn muốn nó trở về dạng text thường thì các bạn sử dụng công cụ: Gỡ bỏ các định dạng văn bản, bằng cách sau đây:

Bôi đen (selected) đoạn văn bản hoặc phần code bạn muốn gỡ bỏ định dạng, sau đó nhấn vào nút bấm có hình: http://forums.congdongcviet.com/images/editor/removeformat.gif, nằm ngay góc trên cùng bên trái của Editor

Trong tag code nâng cao, Dr có thử nghiệm và đưa vào chức năng trỏ đến hyper-link giúp cho việc tham khảo thuận lợi và dễ dàng hơn. Nhưng khi bạn copy có thể bạn sẽ có khả năng copy luôn cả link đó, dẫn đến việc bạn sử dụng tag code nâng cao không như ý muốn. Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể sử dụng công cụ: "Gỡ bỏ liên kết" như sau:

Bạn bôi đen (on selected) đoạn code bạn đã copy, sau đó nhấn vào http://forums.congdongcviet.com/images/editor/unlink.gif, mọi liên kết trong đoạn code được bôi đen đó sẽ bị loại bỏ.


Tips: Nếu bạn copy code đưa vào trình soạn thảo nâng cao của diễn đàn mà không muốn nó copy cả các định dạng chữ, cũng như các hyper-link nói trên. Hãy sử dụng công cụ: "Chuyển chế độ trình soạn thảo" như sau:

Ở góc phải phía trên trình soạn thảo có một nút bấm có hình http://forums.congdongcviet.com/images/editor/switchmode.gif nhìn hơi lõm xuống, di chcon trỏ chuột vào đó sẽ có dòng chữ: "Chuyển chế độ trình soạn thảo" hiện lên. Bạn nhấn vào đó, để nó trở về dạng bằng phẳng so với xung quanh là được.

Chúc các bạn vui vẻ! Hãy giới thiệu cách này cho những người bạn của bạn khi họ gửi code của họ lên diễn đàn cộng đồng C Việt.

Kevin Hoang
02-03-2008, 01:05 AM
Danh sách các ngôn ngữ có thể gõ bằng nhiều cách khác nhau:'ActionScript', 'ActionScript 2', 'ActionScript 2.0'
'ActionScript 3', 'ActionScript 3.0'
'Visual C#', 'Visual CSharp', 'C#', 'CSharp'
'JavaScript', 'JavaScript 1.2'
'Java ', 'Java 5'
'VB.NET', 'Visual Basic .NET'
'Visual C++', 'Visual C', 'VC', 'VC++'
'VB', 'Visual Basic'
'QT C++', 'CPP QT', 'C++ QT', 'QT-C++', 'QT-CPP', 'CPP-QT'
'C++', 'CPP', 'CPlusPlus'
'PHP', 'PHP4', 'PHP5'
'ASM', 'Assembly'
'C-MAC', 'C MAC', 'Objective C'
'ASP.NET', 'ASPNET'
'MySQL', 'My SQL'
'HTML 4', 'HTML', 'HTML 4 Strict'
'SQL', 'MSSQL'
'Oracle SQL', 'Oracle 11'

Ví dụ hiển thị code C:


/* Bai tap 4_1 - Giải phương trình bậc 2: AX^2 + BX + C = 0 *
* Code lấy từ 500 bài tập C để làm mẫu */
#include<stdio.h>
#include<math.h>

void main()
{
float a, b, c, delta;

printf("\nGiai phuong trinh bac hai AX^2 + BX + C = 0");
printf("\nCho biet ba he so A B C : ");
scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);

delta = b * b - 4 * a * c; //Tính Delta [MAX]
if (delta<0)
printf("Phuong trinh vo nghiem");
else if (delta == 0)
printf("Phuong trinh co nghiem kep x1 = x2 = %f", -b/(2*a));
else
{
printf("Phuong trinh co hai nghiem phan biet\nx1 = %f", (-b + sqrt(delta))/(2*a));
printf("\nx2 = %f", (-b - sqrt(delta))/(2*a));
}
getch();
}

Ví dụ hiển thị code C++:


/* Code quá tải toán tử gán dùng chung của Rox_rook *
* Lấy làm mẫu cho hiển thị code C++ */
#include<iostream>
#include<string>
#include<typeinfo.h>
#include<vector>

class OS{
protected :
std::string label;
public :
OS(std::string label):label(label){}
virtual OS& operator = (const OS& os) {
label = os.label;
return *this;
}
virtual void show(std::ostream &) const = 0;
};

class Window : public OS {
public :
Window(std::string wLabel):OS(wLabel){}
virtual Window& operator = (OS* ptr)
{
if(dynamic_cast<Window*>(ptr) != 0)
return *this;
else{
dynamic_cast<OS* >(ptr);
return *this;
}
}
virtual void show(std::ostream &os) const{
os << "OS : " << label << '\n';
}
};

class Linux : public OS {
public :
Linux(std::string wLabel):OS(wLabel){}
virtual Linux& operator = (OS* ptr)
{
if(dynamic_cast<Linux*>(ptr) != 0)
return *this;
else{
dynamic_cast<OS* >(ptr);
return *this;
}
}
virtual void show(std::ostream &os) const{
os << "OS : " << label << '\n';
}
};

void showAll(std::vector<OS* > &operating_system)
{
for(std::vector<OS* >::const_iterator iss = operating_system.begin();
iss != operating_system.end(); ++iss)
{
(*iss)->show(std::cout);
}
}

int main()
{
std::vector<OS* > operating_system;
operating_system.push_back(new Window("Vista"));
operating_system.push_back(new Window("XP"));
operating_system.push_back(new Window("Window98"));
operating_system.push_back(new Linux("Unbutu"));
operating_system.push_back(new Linux("Fedora"));
operating_system.push_back(new Linux("RedHat"));

showAll(operating_system);
std::cout << "Hack product !!!^_^ \n\n";

//Wow Vista đã biến thành RedHat, what the hack T_T!
operating_system[0] = operating_system[5];
showAll(operating_system);

std::cout << '\n';
for(int x = 0; x < operating_system.size(); ++x){
std::cout << "Deleting : \n " << typeid(*operating_system[x]).name() << '\n';
}

return 0;
}

Ví dụ hiển thị code C#:


/* Nhận biết Keyboard trong Runtime *
* Code lấy của bạn ..SiêuGà.NET::?? */
#region Using Statements
using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;
using Microsoft.Xna.Framework.Storage;
#endregion

public class GameKeyTestClass : Microsoft.Xna.Framework.Game
{
GraphicsDeviceManager graphics;
ContentManager content;

KeyboardState oldState;

public GameKeyTestClass ()
{
graphics = new GraphicsDeviceManager( this );
content = new ContentManager( Services );

oldState = Keyboard.GetState();
}

protected override void Initialize()
{

base.Initialize();
}

protected override void LoadGraphicsContent( bool loadAllContent )
{
if (loadAllContent)
{

}

}

protected override void UnloadGraphicsContent( bool unloadAllContent )
{
if (unloadAllContent == true)
{
content.Unload();
}
}

protected override void Update( GameTime gameTime )
{
// Mặc định thoát game trong Xbox và Win
if (GamePad.GetState( PlayerIndex.One ).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
this.Exit();

UpdateInput();

base.Update( gameTime );
}

private void UpdateInput()
{
KeyboardState newState = Keyboard.GetState();

// Kiểm tra xem Space có bị Press không
if (newState.IsKeyDown( Keys.Space ))
{
// Key Space được Press
}
// Nếu không thì kiểm tra xem nó có Down trước đó không?
// có thẻ release sau đó
else if (oldState.IsKeyDown( Keys.Space ))
{
// Space bị Release rồi
}

oldState = newState;
}

protected override void Draw( GameTime gameTime )
{
graphics.GraphicsDevice.Clear( Color.CornflowerBlue );

base.Draw( gameTime );
}
}

Hay một ví dụ hiển thị code Delphi:


{# Một đoạn code của bác TQN}
{$R-}
unit CRT32;
{# freeware}
{# version 1.0.0127}
{# Date 18.01.1997}
{# Author Frank Zimmer}
{# description
Copyright © 1997, Frank Zimmer, 100703.1602@compuserve.com
Fixes Copyright © 2001 Juancarlo Añez, juanco@suigeneris.org
Version: 1.0.0119
Date: 18.01.1997

an Implementation of Turbo Pascal CRT-Unit for Win32 Console Subsystem
tested with Windows NT 4.0
At Startup you get the Focus to the Console!!!!

( with * are not in the original Crt-Unit):
Procedure and Function:
ClrScr
ClrEol
WhereX
WhereY
GotoXY
InsLine
DelLine
HighVideo
LowVideo
NormVideo
TextBackground
TextColor
Delay // use no processtime
KeyPressed
ReadKey // use no processtime
Sound // with Windows NT your could use the Variables SoundFrequenz, SoundDuration
NoSound
*TextAttribut // Set TextBackground and TextColor at the same time, usefull for Lastmode
*FlushInputBuffer // Flush the Keyboard and all other Events
*ConsoleEnd // output of 'Press any key' and wait for key input when not pipe
*Pipe // True when the output is redirected to a pipe or a file

Variables:
WindMin // the min. WindowRect
WindMax // the max. WindowRect
*ViewMax // the max. ConsoleBuffer start at (1,1);
TextAttr // Actual Attributes only by changing with this Routines
LastMode // Last Attributes only by changing with this Routines
*SoundFrequenz // with Windows NT your could use these Variables
*SoundDuration // how long bells the speaker -1 until ??, default = -1
*HConsoleInput // the Input-handle;
*HConsoleOutput // the Output-handle;
*HConsoleError // the Error-handle;

This Source is freeware, have fun :-)

History
18.01.97 the first implementation
23.01.97 Sound, delay, Codepage inserted and setfocus to the console
24.01.97 Redirected status
}

interface
uses
Windows, Messages;

{$IFDEF WIN32}
const
Intense = FOREGROUND_INTENSITY or BACKGROUND_INTENSITY;
Black = 0;
Blue = FOREGROUND_BLUE or BACKGROUND_BLUE;
Green = FOREGROUND_GREEN or BACKGROUND_GREEN;
Cyan = Blue and Green;
Red = FOREGROUND_RED or BACKGROUND_RED;
Magenta = Blue or Red;
Brown = Green or Red;
LightGray = Blue or Green or Red;
DarkGray = LightGray;
LightBlue = Blue or Intense;
LightGreen = Green or Intense;
LightCyan = Cyan or Intense;
LightRed = Red or Intense;
LightMagenta = Magenta or Intense;
Yellow = Brown or Intense;
White = LightGray or Intense;

BackgroundMask = BACKGROUND_BLUE or BACKGROUND_GREEN or BACKGROUND_RED or BACKGROUND_INTENSITY;
ForegroundMask = FOREGROUND_BLUE or FOREGROUND_GREEN or FOREGROUND_RED or FOREGROUND_INTENSITY;

function WhereX: integer;
function WhereY: integer;
procedure ClrEol;
procedure ClrScr;
procedure InsLine;
procedure DelLine;
procedure GotoXY(const x, y: integer);
procedure HighVideo;
procedure LowVideo;
procedure NormVideo;
procedure TextBackground(const Color: word);
procedure TextColor(const Color: word);
procedure TextAttribut(const Color, Background: word);
procedure Delay(const ms: integer);
function KeyPressed: boolean;
function ReadKey: Char;
procedure Sound;
procedure NoSound;
procedure ConsoleEnd;
procedure FlushInputBuffer;
function Pipe: boolean;

procedure Restore;

procedure SetWindowTo(R: TSmallRect);

procedure More(const Text: string);

var
HConsoleInput: tHandle;
HConsoleOutput: thandle;
HConsoleError: Thandle;
WindMin: tcoord;
WindMax: tcoord;
ViewMax: tcoord;
TextAttr: Word;
LastMode: Word;
SoundFrequenz: Integer;
SoundDuration: Integer;

type
PD3InputRecord = ^TD3InputRecord;
TD3InputRecord = record
EventType: Word;
case Integer of
0: (KeyEvent: TKeyEventRecord);
1: (MouseEvent: TMouseEventRecord);
2: (WindowBufferSizeEvent: TWindowBufferSizeRecord);
3: (MenuEvent: TMenuEventRecord);
4: (FocusEvent: TFocusEventRecord);
end;

{$ENDIF win32}

implementation
{$IFDEF win32}
uses Classes, SysUtils;

var
StartAttr: word;
OldCP: integer;
CrtPipe: Boolean;
German: boolean;

procedure ClrEol;
var
tC: tCoord;
Len, Nw: LongWord;
Cbi: TConsoleScreenBufferInfo;
begin
GetConsoleScreenBufferInfo(HConsoleOutput, cbi);
len := cbi.dwsize.x - cbi.dwcursorposition.x;
tc.x := cbi.dwcursorposition.x;
tc.y := cbi.dwcursorposition.y;
FillConsoleOutputAttribute(HConsoleOutput, textattr, len, tc, nw);
FillConsoleOutputCharacter(HConsoleOutput, #32, len, tc, nw);
end;

Mọi người thấy thế nào? Có chỗ nào thiếu sót, mọi người thông báo để bổ sung nhé.

Kevin Hoang
03-03-2008, 06:38 PM
Nếu bạn muốn đưa ngôn ngữ nào lên, nếu nó không hỗ trợ highlight cho ngôn ngữ đó, nó sẽ trả về dạng tag code thường, không có highlight, nhưng các khoảng trống nó vẫn giữ nguyên.

Ví dụ:/*--------------------------------------------------
* SharedTicker.java
*
* Example from the book: Core J2ME Technology
* Copyright John W. Muchow http://www.CoreJ2ME.com
* You may use/modify for any non-commercial purpose
*-------------------------------------------------*/
import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class SharedTicker extends MIDlet implements CommandListener
{
private Display display; // Reference to Display object
private List lsProducts; // Main productlist
private Alert alHelp; // Alert to show text and image
private Ticker tkSale; // Ticker of what's on sale
private Command cmExit; // Command to exit the MIDlet

public SharedTicker()
{
display = Display.getDisplay(this);

cmExit = new Command("Exit", Command.SCREEN, 1);

tkSale = new Ticker("Current Sale: Torchiere Lamp only $29.00");

lsProducts = new List("Products", Choice.IMPLICIT);
lsProducts.append("Floor Lamp", null);
lsProducts.append("Chandelier", null);
lsProducts.append("Help", null);
lsProducts.addCommand(cmExit);
lsProducts.setCommandListener(this);
lsProducts.setTicker(tkSale);
}

public void startApp()
{
display.setCurrent(lsProducts);
}

public void pauseApp()
{
}

public void destroyApp(boolean unconditional)
{
}

public void showAlert()
{
try
{
// Create an image
Image im = Image.createImage("/help.png");

// Create Alert, add text and image, no sound
alHelp = new Alert("Help Information",
"Over 300 unique lighting products!",
im, null);
alHelp.setTimeout(Alert.FOREVER);
alHelp.setTicker(tkSale);
}
catch(Exception e)
{
System.out.println("Unable to read png image.");
}

// Display the Alert. Once dismissed, return to product list
display.setCurrent(alHelp, lsProducts);

}

public void commandAction(Command c, Displayable s)
{

if (c == List.SELECT_COMMAND)
{
switch (lsProducts.getSelectedIndex())
{
case 0:
System.out.println("Floor Lamp selected");
break;

case 1:
System.out.println("Chandelier selected");
break;

case 2:
showAlert();
break;
}
}
else if (c == cmExit)
{
destroyApp(true);
notifyDestroyed();
}
}
}

Nếu bạn thấy có thiếu sót hoặc là cần thiết thế nào, các bạn cứ thoải mái góp ý. Xin cảm ơn!

Kevin Hoang
09-05-2008, 01:10 PM
Đã hoàn thành cái highlight cho Visual C++. Sau đây là ví dụ:
Cú pháp:
1. Hoặc
Đặt code Visual C++ ở đây[ /CODE]
2. Hoặc [CODE=Visual C++] Đặt code Visual C++ ở đây[ /CODE]

[CODE=Visual C++]#include<windows.h>
LRESULT CALLBACK XulyMessage (HWND,UNIT,WPARAM,LPARAM);
char szAppName [ ] = "Vidu";
int WINAPI WinMain (HANDLE hInst, HANDLE hPrevInst,
LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow)
{
HWND hwnd; MSG msg;
WNDCLASSEX wndclass;
wndclass.cbSize = sizeof(wndclass);
wndclass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
wndclass.lpfnWndProc = XulyMessage;
wndclass.cbClsExtra = 0;
wndclass.cbWndExtra = 0;
wndclass.hInstance = hInst;
wndclass.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
wndclass.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
wndclass.hbrBackground = GetStockObject (WHITE_BRUSH);
wndclass.lpszMenuName = NULL;
wndclass.lpszClassName = szAppName;
wndclass.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
RegisterClassEx(&wndclass);
hwnd = CreateWindow(szAppName,
"Vi du mo dau",
WS_OVERLAPPEDWINDOW,
CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
HWND_DESKTOP,
NULL,
hInst,
NULL);
ShowWindow (hwnd, nCmdShow);
UpdateWindow (hwnd);
while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0))
{
TranslateMessage (&msg);
DispatchMessage (&msg);
}
return msg.wParam;
}
LRESULT CALLBACK XulyMessage (HWND hwnd, UINT iMsg,
WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
HDC hdc;
PAINTSTRUCT ps;
RECT rect;
switch (iMsg)
{
case WM_PAINT:
hdc = BeginPaint (hwnd, &ps);
GetClientRect (hwnd, &rect);
DrawText (hdc, "Lap trinh C for Win", -1, &rect, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
EndPaint (hwnd, &ps);
break;
case WM_DESTROY:
PostQuitMessage(0);
break;
default:
return DefWindowProc (hwnd, iMsg, wParam, lParam);
}
return 0;
}

Chúc anh em vui vẻ hen!

Kevin Hoang
25-12-2010, 11:54 AM
Kevin xin mở lại đề tài này để nhận các ý kiến và thông báo lỗi về module này, cùng các ý tưởng để làm nó tốt hơn, hiệu quả hơn. Nếu bạn nào phát hiện ra bất kỳ lỗi nào, xin thông báo để chúng tôi để chúng tôi tiến hành khắc phục sớm nhất có thể.

Các bạn vui lòng không yêu cầu: xin, mua bán, trao đổi, ... về module này. Đây là tâm huyết Kevin muốn dành riêng cho các thành viên của cộng đồng C Việt, vì thế sẽ không có bất kỳ mức giá nào có thể làm động lòng được.

Các bạn nên sử dụng chức năng này khi gửi source code lên cộng đồng C Việt. Điều này góp phần cho việc bảo vệ bài viết của cộng đồng C Việt không bị các công ty quảng cáo lừa đảo sử dụng công cụ copy bài viết tự động.

Xin trân trọng cảm ơn!

lequochoang2
13-01-2011, 10:43 AM
1 module hữu ích
Góp ý 1 chút về cái VC++
em thấy nên để các kiểu dữ liệu khác với chuẩn (dạng typedef ý) và các marco thành màu khác cho dễ nhìn chứ nhìn toàn màu xanh dương dễ nhầm lẫn và hơi chói mắt ^^

soujiro_seta
10-02-2011, 08:47 PM
Sao mình tag code ASP.NET mà nó không tô màu lên được vậy?

Kevin Hoang
17-02-2011, 11:26 AM
Ah, ngôn ngữ ASP.NET chưa được phát triển. Các bạn có thông tin về keywords, cú pháp của ASP.NET thì gửi cho Kevin nhé!

@lequochoang2: Ok, Kevin sẽ tính toán để đổi màu các typedef

Wazi Armstrong
17-02-2011, 12:27 PM
Mình toàn gõ thủ công và thấy chẳng vấn đề gì cả. Chắc tại dạo trước làm web gõ html nhiều :D

only
23-04-2011, 10:21 PM
như thế này thì trực quan và sinh động hơn nhiều, giống như đang làm việc với cửa sổ của VC ấy. thanks

quangnh89
06-06-2011, 02:25 PM
Mục tag cho asm, anh có thể làm nó màu mè thêm được ko ạ, kiểu như mình viết code trong notepad++ và chỉnh language là assembly ấy. Mặc dù ít người dùng nhưng trông thế nó đẹp mắt hơn.

daogiahieu
23-07-2011, 08:35 PM
Code của dev cpp có code highlight được không anh ?
Hình như em không thấy nó có trong danh sách !

nguyenhunghuy39
30-03-2012, 07:18 PM
cam on anh.chu khong e post bai len no chang chiu can le gj ca,hj

jamepotter495
02-04-2012, 08:14 PM
Theo mình nên dùng mod coppy code nữa cho tiện, chứ code dài mà kéo coppy thấy không tiện nếu như ta làm thêm cái mod coppy nữa

caydan
23-07-2012, 03:07 PM
Admin có thể cha sẻ cách làm bbcode này được không?

phongdt
18-11-2012, 06:51 PM
Admin có thể bổ sung chức năng hiển thị số dòng ở trong code được không? Như cách làm của cplusplus, sẽ đỡ hơn rất nhièu trong việc chỉ ra lỗi sai.

doicanhden
19-11-2012, 02:05 PM
Thêm một nút "Copy" kế nút "Lựa chọn code" nữa thì hay.

khoangadi
26-07-2013, 05:04 PM
Cảm ơn bác đã post bài, bản thân em cũng ít ràng về công nghệ thông ti, một lần nữa cảm ơn

INTP
29-07-2013, 08:15 PM
admin chỉnh lại font trong code C/C++... thành font monospace đi.

trungkien45
26-08-2013, 02:37 PM
Theo mình nên dùng mod coppy code nữa cho tiện, chứ code dài mà kéo coppy thấy không tiện nếu như ta làm thêm cái mod coppy nữa

Có tính năng lựa chọn code mà bạnint i;

doicanhden
26-08-2013, 02:50 PM
Đòi hỏi thêm chỉ số dòng có nhiều quá hay không nhỉ?? Vì khi post code, có chỉ số dòng tiện hơn trong việc trao đổi, ví dụ: "dòng 21 thiếu..."
P/s: Nút "Lựa chọn code" đừng chọn cả chỉ số dòng nhé. -_-

Admin
08-01-2014, 06:49 PM
@doicanhden: Ý kiến đề xuất của bạn đã được Admin Kevin Hoang tiếp nhận và thực hiện trong phiên bản này, ngoài ra còn có một số expression cao cấp như sau:

1. Không hiển thị toolbar: CODE=C;Toolbar=0
2. Không hiển thị line numbers: CODE=C;LineNumbers=0
3. Không hiển thị toolbar, không line numbers: CODE=C;Toolbar=0;LineNumbers=0

Tất nhiên là tính năng cao cấp không khuyến cáo sử dụng đối với thành viên mới tham gia!

doicanhden
08-01-2014, 10:07 PM
@doicanhden: Ý kiến đề xuất của bạn đã được Admin Kevin Hoang tiếp nhận và thực hiện trong phiên bản này, ngoài ra còn có một số expression cao cấp như sau:

1. Không hiển thị toolbar: CODE=C;Toolbar=0
2. Không hiển thị line numbers: CODE=C;LineNumbers=0
3. Không hiển thị toolbar, không line numbers: CODE=C;Toolbar=0;LineNumbers=0

Tất nhiên là tính năng cao cấp không khuyến cáo sử dụng đối với thành viên mới tham gia!
^_^ Hơm trước có thảo luận thêm với Kevin là nên tô màu xen kẽ cho từng dòng để làm nổi bật code. Sẽ trông như thế này, nhưng có lẽ vì bận bịu nên vẫn chưa thực hiện :D
Ps: Nếu bổ sung thêm nút save nữa thì tuyệt, nhất là ở chế độ dành cho mobile. Khi click vào lúc, thì với tag code = C, thì tạo tệp id####.c, với tag code=C++ thì tạo tệp id####.cpp. Cái id#### tùy Kevin quyết định. Nhưng tốt nhất là dùng số thread và thứ tự bài đăng, ví dụ thread này chẳng hạn, "T6131-10.cpp".

Link này có thể giúp ít cho Kevin, save file bằng javascrip ^_^: http://eligrey.com/demos/FileSaver.js/

https://drupal.org/files/images/syntaxhighlighter-screensho.png

Kevin Hoang
15-01-2014, 06:36 PM
Việc tô màu xen kẽ cho từng dòng anh đã thêm vào nhưng anh thấy là nó rất rối rắm, làm cho đoạn code trở lên ngán đối với người xem. Anh nghĩ là anh sẽ bỏ đi trong một vài ngày tới nếu có thêm ý kiến phản ánh về việc này!

nam.phong
15-01-2014, 07:09 PM
Public Function IsFileOpen(ByVal sFileName As String) As Boolean
Try
Dim FS As IO.FileStream = IO.File.Open(sFileName, IO.FileMode.Open, IO.FileAccess.Read, IO.FileShare.None)
FS.Close()
FS.Dispose()
FS = Nothing
Return False
Catch ex As IO.IOException
Return True
End Try
End Function


Sao Close() và Dipose() lại có màu khác nhau nhỉ?

Kevin Hoang
15-01-2014, 07:12 PM
Ngôn ngữ VB Kevin không phát triển vào xử lý hiển thị vì nó gần như đã thành thứ hiếm hoi rồi, hj hj

Van8Hien62
22-09-2015, 01:16 PM
Tôi đã đề xuất : Định dạng bài viết trong diễn dàn C Việt - BB Code
Tôi viết thêm tại đây, tôi nghĩ cũng không thừa
//
Nói chung thì CViet là diễn dàn tốt, trước hết, là đã đề cao tiếng Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ (mother language, first language) - ngôn ngữ để tư duy. Dùng ngôn ngữ công việc, ngoại ngữ (foreign languages) để diễn đạt ý tưởng là một trở ngại với nhiều người, kể cả trong ngôn ngữ công cụ (C, Java, Pascal, ...) - NNLT, IDE. Thử hình dung một Project lớn, một solution phức hợp mà không có các chú giải thì việc đọc hiểu của LTV, đọc duyệt của Dev sẽ như thế nào ?
//
Hiện nay các IDE mới nhất cũng chưa nhúng được các định dạng cao cấp : các công thức toán - lý. Người ta phải bỏ công rất nhiều để diễn tả nó. Ví dụ nhúng được công thức:
x = \frac{{ - b \pm \sqrt {b^2 - 4ac} }}{{2a}}
giải PT bậc hai : nó tiện lợi và đầy đủ hơn các diễn giải khác.
//
Tex / Latex không chỉ có một phiên bản, cái slogan WORA - mọi lúc, mọi nơi chỉ là khẩu hiệu. WIYSIWYG đúng chỗ này, mang sang chỗ khác sai : thấy các ký tự lạ.

Đề nghị các bạn, những người phụ trách diễn dàn viết lại BB Code chi tiết hơn, cụ thể hơn, có thêm tài liệu chi tiết - các thành viên có thể tải về để tìm hiểu thêm cho việc định dạng.

Admin
30-09-2015, 10:24 PM
Xin cảm ơn bạn đã góp ý, tuy nhiên chức năng này đã có.

Bạn có thể tham khảo link này: Cách nhúng công thức latex trên diễn đàn cộng đồng C Việt (http://diendan.congdongcviet.com/threads/t3971::cach-go-cong-thuc-toan-hoc-tren-dien-dan-cong-dong-c-viet.cpp)

congdachuynh
21-03-2017, 11:38 AM
cảm ơn ý kiến của bác

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 21-03-2017 lúc 11:38 AM - - -

Cảm ơn đóng góp của bác

thanhdat21
05-09-2018, 03:43 PM
cám ơn ad nhiều nhé!

mykien2017
16-01-2019, 11:32 AM
Cảm ơn Ad đã hướng dẫn

thongcongtienvu
10-11-2019, 12:48 PM
cái này mình cũng không rành lắm hy vọng bạn chia sẽ cho mình biết thêm với

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 10-11-2019 lúc 12:48 PM - - -

hy vọng bạn có thể giải đáp cho mình thắc mắc này được không

thietkesanvuonvi
30-07-2020, 03:28 PM
Code này khó quá có ai nhận kèm dạy code 1 -1 tại nhà không ạ, em đang muốn học!