PDA

View Full Version : Chuỗi không xuất đầy đủ khi có khoảng trắngtaymonquang
25-10-2011, 09:55 AM
file CStudent.cpp#include "lib.h"


CStudent::CStudent(void)
{
}


CStudent::~CStudent(void)
{
}

void CStudent::Nhap()
{
cout << "Nhap ma so hoc sinh: ";
cin >> ID;
cout << "Nhap ho ten hoc sinh: ";
cin >> Name;
}

void CStudent::Xuat()
{
cout << "ID: " << ID <<endl;
cout << "Name: " << Name <<endl;
}


http://i1131.photobucket.com/albums/m552/whitemouse108/chuoi.jpg

Mong các bạn giúp đỡ

aydada
25-10-2011, 12:02 PM
dùng cin.get() hoặc cin.getline() để đọc chuỗi có khoảng trắng nhá bạn