PDA

View Full Version : Xài system call trong Linux hay BSDhardwire
05-11-2011, 08:04 PM
Bài này đơn giản giới thiệu system call của Linux hoặc BSD.
System call khá quan trọng trong thế giới Unix vì giúp cho bạn access tài nguyên hệ thống.
Bạn có thể xài system call qua libc cụ thể là qua header /usr/include/unistd.h
Tuy nhiên bài này giới thiệu bạn xài system call qua inline assembly.
__Định nghĩa system call: system call là một tập hàm giúp bạn giao tiếp trực tiếp với nhân hệ điều hành, yêu cầu hệ thống cung cấp cho bạn những tính năng cơ bản. Ví dụ như mở tập tin, ghi đọc file, kết nối mạng với socket, truy suất thư mục, khởi chạy một chuơng trình khác.
__Một số system call: open read write close lseek exit fork link waitpid creat getdents(xem thư mục có gì)...., có thể xem qua tại /usr/include/asm/unistd.h
__Ví dụ cách xài system call write qua chuơng trình hello world


#include <string.h>
#include <asm/unistd.h>
#ifdef i386
#error "this program for 64 bit only"
#endif
#define STDOUT 1
int write(int fd,void *buf,int lenght){
asm volatile("syscall;"::(a)__NR_write);
}
int main(int argc,char **argv){
char *string="Hello world!";
write(STDOUT,string,strlen(string));
asm volatile("xor %rdi,%rdi;mov $60,%rax;syscall;");
}

Ví dụ chạy lệnh ls bằng syscall


#include <asm/unistd.h>
int execve(const char *name,char **argv,char **env){
asm volatile("syscall"::(a)__NR_execve);
}
int main(){
int pid;
pid =fork();
if(pid=0) execve("/bin/ls",NULL,NULL);
asm volatile("xor %rdi,%rdi;syscall;"::(a)__NR_exit); // gọi syscall exit
}