PDA

View Full Version : mở file trong Linux bănng stdio.hhardwire
30-01-2012, 03:45 PM
sau đây là source chương trình mở file dùng stdio.h. Hy vọng các bạn ejnoy
chuơng trình này giống với chuơng trình cat từ dòng lệnh


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc,char**argv){
if(argc<2) {
puts("no argument");exit(1);
}
FILE*fd=fopen(argv[1],"r");
if(fd==NULL) {puts("error open file");exit(1);}
int ch;
while((ch=fgetc(fd))>0){
putchar(ch);
}
return 0;
}

hardwire
01-02-2012, 01:17 PM
sau đây là chuơng trình giống chuơn trình echo


#include < stdio.h >
int main(int argc,char **argv){
int count=1;
while(count < argc) printf(argv[count++]);printf("\n");
return 0;
}