PDA

View Full Version : Cộng hai mảng một chiều C=A+B, không in ra kết quả?totokun
30-01-2012, 09:47 PM
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define kich_thuoc 5
main()
{
int A[kich_thuoc],B[kich_thuoc],C[kich_thuoc];
int i;
printf("Hay nhap cac gia tri cua mang A tren cung mot dong:\n");
for(i=0;i<kich_thuoc;i++)
scanf("%d",&A[i]);
printf("Hay nhap cac gia tri cua mang B tren cung mot dong:\n");
for(i=0;i<kich_thuoc;i++)
scanf("%d",&B[i]);
for(i=0;i<kich_thuoc;i++)
C[i]=A[i]+B[i];
printf("Mang C gom co cac gia tri:\n");
for(i=0;i<kich_thuoc;i++)
printf("C[%d] = \n",i,C[i]);
getch();
}
mọi người xem hộ nó sai ở đâu vậy

clchicken
30-01-2012, 11:56 PM
Chả sai ở đâu cả.
Mà do cái printf thiếu mất 1 cái KÝ TỰ ĐỊNH DẠNG để có chỗ cho C[i] đứng mà in ra ngoài.
Vì ko có chỗ cho nó đứng nên nó ko dc in ra ngoài

clamvn
24-02-2012, 02:29 PM
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define kich_thuoc 5
main()
{
int A[kich_thuoc],B[kich_thuoc],C[kich_thuoc];
int i;
printf("Hay nhap cac gia tri cua mang A tren cung mot dong:\n");
for(i=0;i<kich_thuoc;i++)
scanf("%d",&A[i]);
printf("Hay nhap cac gia tri cua mang B tren cung mot dong:\n");
for(i=0;i<kich_thuoc;i++)
scanf("%d",&B[i]);
for(i=0;i<kich_thuoc;i++)
C[i]=A[i]+B[i];
printf("Mang C gom co cac gia tri:\n");
for(i=0;i<kich_thuoc;i++)
printf("C[%d] = \n",i,C[i]); // -----> printf("C[%d] = %d ",i,C[i]);
getch();
}
mọi người xem hộ nó sai ở đâu vậy

thử sửa lại xem sao.