PDA

View Full Version : code nhập xuất học sinh trong c-free thì chạy dc ,còn trong visual thì koart_mu
04-02-2012, 08:27 PM
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
struct HocSinh
{
char hoten[31];
int toan;
int van;
float dtb;
};
typedef struct HocSinh HOCSINH;
void Nhap(HOCSINH &);
void Xuat(HOCSINH);
void XuLy(HOCSINH&);
void main()
{
HOCSINH hs;
Nhap(hs);
XuLy(hs);
Xuat(hs);
}
void Xuat(HOCSINH x)
{
printf("Ho ten:%s",x.hoten);
printf("Toan: %d",x.toan);
printf("Van: %d",x.van);
printf("DTB: %f",x.dtb);
}
void XuLy(HOCSINH &x)
{
x.dtb=(float)(x.toan+x.van)/2;
}
void Nhap(HOCSINH&x)
{
printf("Nhap ho ten:");
gets(x.hoten);
printf("Nhap toan:");
scanf("%d",&x.toan);
printf("nhap van:");
scanf("%d",&x.van);
}

trong visual nó báo:
warning C4996: 'gets'
rồi cái scanf nữa.(các bạn chỉ mình vì sao lại sai nhỉ)
tiện thể cho mình hỏi
void Nhap(HOCSINH &);
void Xuat(HOCSINH);
void XuLy(HOCSINH&);
thấy sao sao đó,ko hiểu cái &
cảm ơn mấy bạn chỉ bảo0:)

clchicken
04-02-2012, 11:25 PM
1)Đã chạy dc trên c-free thì sao lại "thấy sao sao đó, ko hiểu cái &" ??
CÓ code trong tay, mà ko hiểu -> có nghĩa là ko phải tự viết ?

2)Lật từ điển ra tra từ "warning" và từ "Error" rồi đánh giá lại bài viết !
Nói cho luôn: warning -> vẫn chạy được chương trình, còn sau đó có bị lỗi gì ko chưa biết
Error -> lỗi tức thì, ko chạy dc chương trình

nekyvn
08-02-2012, 10:37 PM
trong visual studio thường dùng hàm _getch(), nhưng getch() vẫn chạy tốt, warning thôi, hình như fải thêm cái #include "stdafx" trên cùng