PDA

View Full Version : dùng fstream nhập vào file với số lượng chưa bikJaKunKa
21-02-2012, 08:30 AM
#include "stdafx.h"
#include "iostream"
#include"conio.h"
#include "fstream"
using namespace std;
class hanghoa
{
char ten[30];
char mahang[10];
long tien;
long soluong;
fstream h;
public:
void nhaphang();
};
void hanghoa::nhaphang()
{
system("cls");
char key;
int i=0;
do{
h.open("hang.txt",ios::out|ios::app);
cout<<"Ten hang hoa :";
cin.getline(ten,30);
h.getline(ten,30);
h<<"\t";
fflush(stdin);
cout<<"Ma Hang hoa :";
cin>>mahang;
h<<mahang<<"\t";
cout<<"Nhap tong so hang hoa trong kho :";
cin>>soluong;
h<<soluong<<"\t";
cout<<"Nhap don gia :";
cin>>tien;
h<<tien<<"\t";
h<<tien*soluong<<"\n";
i++;
key=getch();
}while(key!=27);
h.close();
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
hanghoa h;
h.nhaphang();
system("pause");
return 0;
}
code chạy không nhập được vào file và khi nhập lần 2 thì tên hàng hóa và mã hàng hóa trùng nhau ):)T):)T mong mấy bro sửa giúp (:P)