PDA

View Full Version : Thuật toán để thiết kế cơ sở dữ liệutien1504
29-09-2008, 07:59 PM
có bạn nào biết Sách về các thuật toán để thiết kế csdl.
Giáo trình cơ sở dữ liệu thì giải thích và ví dụ sơ sài quá