Tạo một lớp điều khiển GridView trong VS2015 theo OOP.

Printable View