Dùng delagate để từ form main gọi hàm thực thi của từng form con.

Printable View