Search:

Type: Các bài viết; User: tranbaothang; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.03 giây.

  1. có nghĩa là mình nhập vào tên khối,trong khối...

    có nghĩa là mình nhập vào tên khối,trong khối mình nhập vào số lớp,trong mỗi lớp mình nhập vào sĩ số của lớp đó.tiếp theo đó thì nhập các dữ liệu còn lại cho sinh học sinh.
  2. mình cũng đang làm bài này nè.Si số do mình điền...

    mình cũng đang làm bài này nè.Si số do mình điền vào cũng tương ứng với số học sinh cần phải nhập vào.Số lớp nhập vào không quá 10 lớp.Số khối không qua 3 khối.