Về phần code này thì em tìm được trong thư viện trường từ báo cáo của các đàn anh chị đi trước để tham khảo. Nhưng khi compile & run thì nó ra lỗi: [Warning] "_WIN32_WINNT" redefined.
Sau một thời...