(?) chương trình dịch câu lệnh for?.......cách viết.....