Học là học mãi học mãi như Bác nói chứ sao lại có thời gian được