Mình đang làm đồ án liên quan đến DevExpress, các bản DevExpress cũ không hỗ trợ VS2022.
Tìm mãi cũng được bản 21.2.5 có hỗ trợ VS2022.
Share cho mọi người cùng nghiên cứu

Link:...